Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Κυριακή 7 Ιουνίου 2020

Βιρ­χί­λιο Πι­νι­έ­ρα (Virgilio Piñera) : Ἀ­ϋ­πνί­α (En el insomnio)
Ο ΑΝΤΡΑΣ ξα­πλώ­νει νω­ρίς. Δὲν τοῦ κολ­λά­ει ὕ­πνος. Στρι­φο­γυρ­νᾶ στὸ κρε­βά­τι, εἶ­ναι λο­γι­κό. Εἶ­ναι χω­μέ­νος στὰ σκε­πά­σμα­τα καὶ τὰ ἀ­να­κα­τώ­νει. Ἀ­νά­βει τσι­γά­ρο. Δια­βά­ζει λι­γά­κι. Σβή­νει ξα­νὰ τὸ φῶς. Ὅ­μως δὲν τὸν παίρ­νει ὁ ὕ­πνος. Στὶς τρεῖς τα χα­ρά­μα­τα ση­κώ­νε­ται ὄρ­θιος. Ξυ­πνᾶ τὸν φί­λο του ποὺ μέ­νει δί­πλα καὶ τοῦ ἐκ­μυ­στη­ρεύ­ε­ται ὅ­τι δὲν τὸν παίρ­νει ὁ ὕ­πνος. Ζη­τᾶ τὴ συμ­βου­λή του. Ὁ φί­λος τὸν συμ­βου­λεύ­ει νὰ κά­νει μιὰ μι­κρὴ βόλ­τα, οὕ­τως ὥ­στε νὰ κου­ρα­στεῖ καὶ λί­γο. Νὰ πι­εῖ ἀ­μέ­σως με­τὰ ἕ­να φλι­τζά­νι τί­λιο καὶ νὰ σβή­σει τὸ φῶς. Τὰ κά­νει ὅ­λα αὐ­τά. Δὲν κα­τορ­θώ­νει νὰ κοι­μη­θεῖ. Ση­κώ­νε­ται πά­λι στὸ πό­δι. Αὐ­τὴ τὴ φο­ρὰ ἀ­πευ­θύ­νε­ται στὸν για­τρό. Ὅ­πως συμ­βαί­νει πάν­τα, ὁ για­τρὸς μι­λᾶ πο­λύ, ὅ­μως ὁ ἄν­τρας δὲν θὰ κοι­μη­θεῖ. Στὶς ἕ­ξι τὸ πρω­ὶ γε­μί­ζει ἕ­να πε­ρί­στρο­φο καὶ τι­νά­ζει τὰ μυα­λά του στὸν ἀ­έ­ρα. Ὁ ἄν­τρας εἶ­ναι νε­κρὸς μὰ δὲν ἔ­χει κα­τα­φέ­ρει ν’ ἀ­πο­κοι­μη­θεῖ. Ἡ ἀϋ­πνί­α εἶ­ναι πράγ­μα ἐ­πί­μο­νο πο­λύ.

1946

Δραματοποίηση

(Σκηνοθεσία Jetsael Villegas):

Πη­γή: Virgilio Pinera, Cuentos frios, Με­ξι­κό, Lectorum, 2006 [πρώ­τη ἔκ­δο­ση:Virgilio Pinera, Cuentos frios, Μπου­έ­νος Ἅ­ι­ρες, Editorial Losada, 1956].

Βιρ­χί­λιο Πι­νι­έ­ρα (Virgilio Piñera) (1912, Κάρ­δε­νας – 1979, Ἀ­βά­να). Κου­βα­νὸς θε­α­τρι­κὸς συγ­γρα­φέ­ας, πε­ζο­γρά­φος, ποι­η­τὴς καὶ δο­κι­μι­ο­γρά­φος ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­γι­νε γνω­στὸς χά­ρη στὸ πρω­το­πο­ρια­κὸ ἔρ­γο τοῦ ἀλ­λὰ καὶ στὴ μπο­έ­μι­κη ζω­ή του. Τὴ δε­κα­ε­τί­α τοῦ 1950 γνω­ρί­στη­κε στὸ Μπου­έ­νος Ἅ­ϊ­ρες μὲ τὸν Χόρ­χε Λου­ὶς Μπόρ­χες καὶ εἶ­δε τὴ δου­λειά του νὰ δη­μο­σι­εύ­ε­ται κα­τ’ ἐ­πα­νά­λη­ψη στὸ ξα­κου­στὸ λο­γο­τε­χνι­κὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ Sur.

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱσπανικά:

Γι­ῶρ­γος Ἀ­πο­σκί­της (1984). Γεν­νή­θη­κε καὶ ζεῖ στὴν Ἀ­θή­να. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε σπου­δὲς στὴν Ἀ­θή­να καὶ στὸ Ἐ­διμ­βοῦρ­γο. Ἔ­χει ἀ­σχο­λη­θεῖ, με­τα­ξὺ ἄλ­λων, μὲ τὴ λε­ξι­κο­γρα­φί­α καὶ μὲ τὰ κι­νού­με­να σχέ­δια. Δου­λειά του ἔ­χει δη­μο­σι­ευ­τεῖ στὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ Ση­μει­ώ­σεις καὶ ἀλ­λοῦ.

ΠΗΓΗ  ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου