Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Ρυθμιστική Απόφαση για τη Θήρα 2020-2021: επιμονή του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο κυνήγι παγκοσμίως απειλούμενων ειδώνΤην περίοδο που η προστασία του περιβάλλοντος θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα κάθε χώρας, οι πολιτικές της Ελλάδας φαίνεται να κινούνται σταθερά και με συνέπεια προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μετά τον νόμο 4685/2020 περί εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την πρόσφατη απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020) που υπονομεύει τους Δασικούς Χάρτες και το δασολόγιο, η νέα Ρυθμιστική Απόφαση για τη θήρα ίσως δεν έπρεπε να μας προκαλεί έκπληξη…

Για ακόμη μία χρονιά όμως, δεν μπορούμε πάρα να εκφράσουμε την αποδοκιμασία και απογοήτευσή μας για την υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία
επιτρέπεται και φέτος στην Ελλάδα το κυνήγι παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενώ είναι παντελώς ασαφές με ποιον τρόπο τεκμηριώνονται τα όρια κάρπωσης (δηλαδή ο αριθμός τον πουλιών που επιτρέπεται να θηρεύει ένας κυνηγός ανά ημέρα).

Απειλούμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είδη πουλιών που περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα των θηρεύσιμων στην Ελλάδα ειδών είναι η Σαρσέλα, το Σφυριχτάρι, η Ψαλίδα, η Καλημάνα και η Κοκκινότσιχλα, ενώ το Γκισάρι και το Τρυγόνι είναι παγκοσμίως απειλούμενα είδη. Πρόκειται δηλαδή για είδη που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης, με τον πληθυσμό μάλιστα της Ψαλίδας στην Ελλάδα να έχει σχεδόν καταρρεύσει, με πολύ χαμηλούς πλέον αριθμούς να καταγράφονται κάθε χειμώνα.

Ψαράδες και δύτες ενώνουν τις δυνάμεις τους για το περιβάλλονΣτις θάλασσές μας υπάρχουν φαντάσματα. Δίχτυα - φαντάσματα! Κάποιοι μπορούν να τα κυνηγήσουν, φτάνει να ξέρουν που βρίσκονται.

Κάπως έτσι ξεκινάει το νέο τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα που προσκαλεί τους αλιείς αλλά και όσους έχουν τύχει να συναντήσουν εγκαταλελειμμένα δίχτυα στο βυθό της θάλασσας, να υποδείξουν τα σημεία όπου βρίσκονται.
Υπολογίζεται ότι 640.000 τόνοι αλιευτικών εργαλείων χάνονται ή εγκαταλείπονται στις θάλασσες και τους ωκεανούς κάθε χρόνο. Τα δίχτυα, που μοιάζουν σχεδόν αόρατα μέσα στο νερό, συνεχίζουν να παγιδεύουν και να σκοτώνουν θαλάσσια ζώα.
Η ομάδα εθελοντών τεχνικών δυτών, GhostDivingGreece, καθαρίζει τη θάλασσα από αλιευτικά δίχτυα. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μέσω της εκστρατείας θα αξιοποιηθούν από την ομάδα προκειμένου να μπορέσουν να οργανώσουν κι άλλες στοχευμένες δράσεις καθαρισμού και προστασίας της θάλασσας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα δίχτυα που ανασύρονται από το βυθό δε μεταφέρονται σε έναν κάδο απορριμμάτων αλλά ανακυκλώνονται σε νέο νήμα ECONYL®, τη βάση για ολοκαίνουρια προϊόντα, όπως μαγιό, κάλτσες, αξεσουάρ, χαλιά κ.α. 
Υπεύθυνη για όλη την προσπάθεια είναι η διεθνής οργάνωσηHealthySeasμε δράσεις στην Ελλάδα από το 2015.

Μα­ριά­ννα Μπολ­τσῆ Ἡ ἀ­πο­γρα­φέ­ας
Ο  ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ περ­νᾶ ἀ­πὸ σπί­τι σὲ σπί­τι καὶ κα­τα­γρά­φει κε­φά­λια, ἀν­θρώ­πους, ζω­ές, ψυ­χές. Χτυ­πά­ει πόρ­τες καὶ τὶς ἀ­νοί­γουν φο­βι­σμέ­νες γρι­οῦ­λες, θυ­μω­μέ­νοι πε­νην­τά­ρη­δες, κα­κο­ποι­η­μέ­νες σύ­ζυ­γοι, χω­ρι­σμέ­νοι πα­τε­ρά­δες, ἐρ­γέ­νη­δες γυ­ναι­κο­λό­γοι, πι­στοὶ ποὺ θε­ω­ροῦν χρέ­ος τους νὰ τῆς χα­ρί­σουν τὴν Και­νὴ Δι­α­θή­κη.
       Πλη­ρώ­νε­ται μὲ τὸ κε­φά­λι. Ὅ­σες πε­ρισ­σό­τε­ρες ψυ­χὲς κα­τα­γρα­φοῦν στὸ ἔν­τυ­πο, τό­σα πε­ρισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα θὰ κερ­δί­σει. Ὁ­δὸς Τα­λι­α­δού­ρου. Τῆς ἀ­νοί­γει μιὰ ἡ­λι­κι­ω­μέ­νη κυ­ρί­α. Πάν­τα ἔ­χει λί­γη ἀ­μη­χα­νί­α μὲ τοὺς ἡ­λι­κι­ω­μέ­νους, τοὺς προ­τι­μᾶ ὅ­μως ἀ­πὸ τοὺς ἐ­κνευ­ρι­σμέ­νους πε­νην­τά­ρη­δες. Λὲς καὶ στὰ γε­ρά­μα­τα νὰ στα­μα­τά­ει ὁ θυ­μὸς καὶ ἐ­πέρ­χε­ται ἡ κού­ρα­ση ἀ­π’ ὅ­σα ἔ­χεις ζή­σει, σὰν νὰ ἔ­χεις πα­ρα­δο­θεῖ στὸ τέ­λος μιᾶς μοί­ρας ποὺ δὲν μπό­ρε­σες νὰ ἀλ­λά­ξεις. Ἡ ἡ­λι­κι­ω­μέ­νη τῆς χα­μο­γε­λά­ει καὶ τὴν βά­ζει στὸ σπι­τι­κό της: ἕ­να χα­μό­σπι­το μὲ 2 δω­μά­τια, μιὰ κου­ζι­νού­λα, ἕ­να μπά­νιο καὶ ἕ­να χώλ. Κά­θον­ται στὰ πα­λιὰ ἔ­πι­πλα. Τῆς βά­ζει νὰ πι­εῖ νε­ρὸ καὶ τὴν κερ­νᾶ γλυ­κὸ βύσ­σι­νο. Ἡ ἀ­πο­γρα­φέ­ας δὲν εἶ­ναι ἄ­νε­τη μὲ κά­τι τέ­τοι­α. Θέ­λει ἁ­πλῶς νὰ κά­νει τὴ δου­λειά της καὶ νὰ φύ­γει. Ἡ ἡ­λι­κι­ω­μέ­νη ὅ­μως θέ­λει ἐ­πι­τέ­λους νὰ μι­λή­σει. Δὲν μπαί­νει καὶ κα­νεὶς στὸ σπί­τι της πέ­ρα —ἴ­σως— ἀ­πὸ τὴ γει­τό­νισ­σα.

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Πη­γὴ Κού­τση : Perfect day* 

 ΕΙΜΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ἐ­τῶν. Μὲ βε­βα­ρη­μέ­νο ἱ­στο­ρι­κὸ ὑ­γεί­ας ἀ­πὸ τὸ πο­λὺ ἀλ­κο­ὸλ καὶ τὸ πο­λὺ τσι­γά­ρο. Πέ­ρα­σα ὡ­ραῖ­α τὴ ζω­ή μου πα­ρέ­α καὶ μὲ τὰ δύ­ο. Πνευ­μό­νια μαῦ­ρα καὶ συ­κώ­τι κα­τε­στραμ­μέ­νο. Μὲ δῶ­ρο ἕ­ναν καρ­κί­νο ποὺ κά­νει πάρ­τι σι­γὰ-σι­γὰ πά­νω στὰ τα­λαι­πω­ρη­μέ­να μου κύτ­τα­ρα.

        Δὲν τὸν πε­ρί­με­να τό­σο σύν­το­μα, ἀλ­λὰ μᾶλ­λον εἶ­δε αὐ­τὴν τὴν τέ­λεια μέ­ρα καὶ ἦρ­θε. Ὁ Ἄγ­γε­λος μὲ ἐ­πι­σκέ­φτη­κε.  Κα­θό­ταν στὴν ἄ­κρη τοῦ κρε­βα­τιοῦ μου, ἀ­μί­λη­τος, μὲ μιὰ ζε­στα­σιὰ ὅ­μως στὸ βλέμ­μα, γιὰ νὰ μὴν τρο­μά­ξω. Τί νὰ τρο­μά­ξω; Ἔ­χω βρε­θεῖ πολ­λὲς φο­ρὲς ἀ­πέ­ναν­τί του στὴν κα­θι­κί­σια ζω­ή μου. Τὸν κοί­τα­ξα καὶ ἐ­γὼ μὲ τεμ­πέ­λι­κη δι­ά­θε­ση καὶ με­τὰ γύ­ρι­σα λί­γο στὸ πα­ρά­θυ­ρο καὶ εἶ­πα μέ­σα μου, τί ὡ­ραί­α μέ­ρα γιὰ νὰ ζή­σει κα­νείς.

Η ποίηση του ονειροπαρμένου ερωτύλου Φεντερίκο Φελλίνι

 

Γράφει ο Θόδωρος Σούμας
Από το ΒΑΚΧΙΚΟΝ
Στον ιταλικό κινηματογράφοι υπάρχουν πολλοί σκηνοθέτες που εντρύφησαν στην ερωτική θεματική μέσα από το πλούσιο και ποικιλόμορφο έργο τους, ο Βισκόντι, ο Φελίνι, ο Παζολίνι, ο Φερέρι, ο Μπελόκιο, ο Μπερτολούτσι, ο Μορέτι, ο Ρίζι και άλλοι… Ο έρωτας στο φελινικό σινεμά φωτίζεται από τη μελαγχολική αναπόληση και τις νοσταλγικές ονειροπολήσεις που κυνηγούν πάντα το ιδανικό και το ασύλληπτο ή αυτό που έχει για πάντα χαθεί. Η φελινική ποιητική, γύρω από τις ερωτικές παρορμήσεις, ερμηνεύεται από παιδικές αναμνήσεις ή παιδιστικές φαντασιώσεις και είτε πλάθει καινούργια όνειρα είτε επιστρέφει στους παλιούς παραδοσιακούς μύθους για τη γυναίκα και τη μαγεία του έρωτα.
Στην Πόλη των γυναικών (1980) ο άντρας ακολουθεί τα χνάρια της γυναίκας των ονείρων του. Η αγάπη του θρέφει το φευγαλέο και το επίφοβο και θρέφεται απ’ αυτά τα δύο.

Για την προστασία της Ακρόπολης, απαραίτητες οι χρήσεις γης!


 

 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), που έχει αγωνισθεί με συνέπεια για την προστασία του περιβάλλοντος χώρου της Ακρόπολης, χαιρετίζει τις 2 σημαντικές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη και Πολιτισμού κ. Λ. Μενδώνη, σχετικά με το ύψος των κτιρίων στην περιοχή του Μακρυγιάννη.

 

Η πρώτη απόφαση που αφορά στη μη έγκριση της μελέτης του ανεγερθέντος και εν πλήρη λειτουργία …δωδεκαόροφου (τελικό ύψος 36,65μ) ξενοδοχείου επί της οδού Φαλήρου 5 και τη συνεπακόλουθη μείωση του ύψους του στα 24 μέτρα, συμβάλλει αποφασιστικά στην εγκαθίδρυση ενός κλίματος υγιούς τουριστικής επιχειρηματικότητας με σεβασμό στο αστικό και πολιτιστικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στον τουριστικό πόρο πάνω στον οποίο βασίζεται, το Μνημείο της Ακρόπολης.

 

Η δεύτερη απόφαση έγκρισης του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) του ΥΠΕΝ για τα ύψη των κτιρίων γύρω από την Ακρόπολη αποτελεί έμπρακτη απόδειξη σεβασμού στις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, που ορίζουν στην περιοχή Μακρυγιάννη, ανώτατο ύψος 21 μέτρα. Eφ όσον όμως το σχέδιο Π.Δ. καθορίζει μόνο τα ύψη και δεν περιλαμβάνει τροποποίηση χρήσεων γης και μείωση συντελεστών δόμησης, συνεχίζει να μένει ανοιχτό το συνολικό θέμα της οριστικής προστασίας της περιοχής από την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας με την συνεπακόλουθη επιβάρυνση του αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Μνημείου.

Τα δέντρα, σιωπηλά, δε ζητάνε τίποτα παραπάνω απ’ αυτό που τους αναλογεί

Του Στέφανου Σταμέλλου
Μου έλεγε ένας φίλος προχθές κουβεντιάζοντας για τα χάλια των δέντρων στη Λαμία, πως δεν έχει προσωπικό ο Δήμος για να συντηρήσει το πράσινο και τα δέντρα, όπως πρέπει. Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων∙ και του έφερα το παράδειγμα των νεκροταφείων. Η δημοτική αρχή καθάρισε όλα τα νεκροταφεία, και καλά έκανε. Του έφερα το παράδειγμα των εργαζομένων στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, που κάλλιστα θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εικόνα των δέντρων και του πράσινου στην πόλη. Τα λέω αυτά γιατί διαβάζουμε ότι η Λαμία είναι μια από τις πιο ζεστές πόλεις της Ελλάδας. Μια έρευνα μάλιστα του Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφει ότι η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λαμία και η Λάρισα θα έχουν μέχρι το 2050 ως και 20 περισσότερες μέρες καύσωνα το χρόνο. Αντίστοιχα ίσως, σε μικρότερη κλίμακα, οι άλλες περιοχές της χώρας. Το ερώτημα που προκύπτει αμέσως είναι κατά πόσο έχουμε όλοι κατανοήσει αυτό το ζήτημα και τι μέτρα λαμβάνονται. Αν συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα αυτό που συμβαίνει στη Λαμία, τότε «ζήτω που καήκαμε».

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Μια οινική καμπάνια που αξίζει την υποστήριξη όλων


 
 

Οι ειδικοί συμφωνούν πως το 2019 ήταν μία εξαιρετική χρονιά για τις περισσότερες οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας και πως τα κρασιά της εσοδείας αυτής διαθέτουν εξαιρετικά γευστικά χαρακτηριστικά. Πολλοί οινοποιοί εκτιμούν πως η εσοδεία του 2019 είναι μία από τις κορυφαίες των τελευταίων δεκαετιών ή ακόμα και εσοδεία «αναφοράς» για την περιοχή τους. Ωστόσο, τα ελληνικά κρασιά 2019 επισκιάστηκαν από την πανδημία. Έτσι, η καμπάνια Save Vintage 2019, –όπως λέει και το όνομά της– δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη διάσωσή τους.

Με την εστίαση υπολειτουργούσα, τον τουρισμό σε κρίση και το Οινόραμα, τη μεγαλύτερη έκθεση ελληνικών κρασιών στον κόσμο, ακυρωμένο το 2020, η εν λόγω καμπάνια, με πυρήνα την ιστοσελίδα www.SaveVintage2019.gr, από τις αρχές του καλοκαιριού φιλοδοξεί να κινητοποιήσει μαζικά όλους τους Έέλληνες οινοποιούς, φορείς, διαμορφωτές κοινής γνώμης και οινόφιλους. Στοχεύει, έτσι, στην άμεση ενδυνάμωση της κατανάλωσης ελληνικών κρασιών εσοδείας 2019 και όχι μόνο.

«Το Βεραμάν Φόρεμα»


Κείμενο-σκηνοθεσία-ερμηνεία Άννα Βαγενά

Μια ιστορία, από την εποχή του κορωνοϊού, σπαρακτικά επίκαιρη.

Η Άννα Βαγενά μιλάει για το έργο:

Όλες εκείνες τις ημέρες της καραντίνας, βίωνα κι εγώ, όπως όλοι μας, την δύσκολη καθημερινότητα. Ανάμεσα σε όλες τις ειδήσεις που μας κατέκλυζαν από παντού, πιο πολύ μου έκαναν εντύπωση και με πλήγωναν οι πολυάριθμοι θάνατοι ηλικιωμένων ανθρώπων στους οίκους ευγηρίας της «πολιτισμένης» και πλούσιας κεντρικής και βόρειας Ευρώπης (Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία κ.λπ.).

Κάθισα λοιπόν και έγραψα μια ιστορία. Μια ιστορία για δυο μοναχικούς ανθρώπους που η μοίρα τους φέρνει κοντά σε έναν τέτοιο χώρο, έστω και για λίγο.

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Απονομή του Βραβείου Ευκράντη στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγοςbrabeio Laskaridis
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαζαράκης Αινιάν, Αντιναύαρχος (ε.α.) ΠΝ, Επίτιμος Αρχηγός Στόλου, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη απένειμε το βραβείο στην κα. Αναστασία Μήλιου, Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος».
Ιδιαίτερη τιμή και ηθική στήριξη για όλους όσους απαρτίζουν το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, ήταν η απονομή προς το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος του Βραβείου Ευκράντη, "Μαριλένα Λασκαρίδη", για την αριστεία στον ναυτιλιακό πολιτισμό και την αρωγή στην ελληνική ναυτιλιακή κληρονομιά και παράδοση. Η εκδήλωση απονομής των Βραβείων Ευκράντη διοργανώθηκε για 12η χρονιά από «Ναυτικά Χρονικά» και φέτος έλαβε χώρα στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, όπου έδωσαν το «παρών» επίλεκτα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, για να τιμήσουν με την παρουσία τους πρωταγωνιστές της περασμένης χρονιάς. Οι βραβευθέντες επελέγησαν με τη συμμετοχή μιας διευρυμένης πολυσυλλεκτικής επιτροπής, που αντιπροσωπεύει τα ναυτιλιακά γράμματα, την ακαδημαϊκή έρευνα, την εξειδικευμένη ενημέρωση, το ναυτιλιακό επιχειρείν, καθώς και την πολιτισμική και φυσική κληρονομιά.

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Κρασί και Μουσική: Αλκυονίδες μέρες και ελληνικά Gewürztraminer 2019


1280x1280 17072020Συχνά, πολλοί χώροι σε εκπλήσσουν με τη μουσική τους. Π.χ. τα διάφορα είδη τζαζ που ακούγονται συστηματικά εδώ και δεκαετίες σε μία από τις πιο γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Αττικής. Αναλόγως, έκπληξη προκάλεσε η τυχαία και αναπάντεχη ακρόαση του κομματιού Halcyon Days σε κοντινό στην Αθήνα beach bar πριν λίγες μόνο ημέρες. Έκπληξη που έδωσε τη σκυτάλη στη συγκίνηση, αφού μετά από ποιος ξέρει πόσα χρόνια οι ήχοι του αγαπημένου αυτού κομματιού άγγιζαν και πάλι αυτιά και συναισθήματα. Μια συγκυρία που οδήγησε σε κάτι ακόμα πιο εκπληκτικό: τη –για άλλη μια φορά– διαπίστωση πως, όντως, η μουσική επηρεάζει την αντίληψη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρασιού.

Η μουσική
Οι σκέψεις κατά τη διαδρομή της επιστροφής από το μπάνιο στη θάλασσα αφορούσαν το ομώνυμο άλμπουμ του Έλληνα MikaëDelta, ιδρυτικού μέλους των θρυλικών Στέρεο Νόβα (εξώφυλλο στο «Ε» της Ελευθεροτυπίας, τεύχος της 4ης Δεκεμβρίου 1994), ένα CD που σημάδεψε την εποχή του (αρχές 21ου αι.). Μια από τις πρώτες κινήσεις εντός σπιτιού ήταν η εύρεση του εν λόγω CD και η φόρτωσή του στο CD player. Εκπλήξεων συνέχεια: σχεδόν 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το συλλεκτικό πλέον Halcyon Days ακούγεται φρέσκο και ενδιαφέρον, δικαιολογώντας τις πολύ καλές κριτικές που είχε αποσπάσει. Γιατί ήταν μια εξαιρετική παραγωγή διεθνούς κλάσης και σαφώς πρωτοπόρο για την ελληνική ηλεκτρονική μουσική της εποχής εκείνης. Ένα εξαίρετο δείγμα ιδιοσυγκρασιακής house χαμηλού τέμπο, με επιρροές από τζαζ (εδώ πιο πολύ fusion), σόουλ κ.ά. ή αλλιώς της «deep house» της δεκαετίας του 2000.

Κυριακή 26 Ιουλίου 2020

Σπῦρος Ν. Παππᾶς : Ὁ Γκε­όρ­γκι Γκο­σπον­τί­νοφ στὸν κῆ­πο τῶν «μπον­ζά­ι»

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, εἴ­χα­με τὴ δυ­να­τό­τη­τα νὰ ἀ­πο­κτή­σου­με μιὰ πρώ­τη ἐ­πα­φὴ μὲ τὸ πε­ζο­γρα­φι­κὸ ἔρ­γο τοῦ πο­λυ­βρα­βευ­μέ­νου, σύγ­χρο­νου Βούλ­γα­ρου συγ­γρα­φέ­α Γκε­όρ­γκι Γκο­σπον­τί­νοφ (Γιά­μπολ, 1968) μέ­σα ἀ­πὸ τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα τοῦ πα­ρόν­τος ἱ­στο­λο­γί­ου, ὅ­που γιὰ ἕ­ξι συ­νε­χό­με­νες Κυ­ρια­κές, με­τα­ξὺ 5 Ἀ­πρι­λί­ου - 10 Μα­ΐ­ου 2015, πα­ρου­σι­ά­στη­καν πέν­τε με­τα­φρα­σμέ­να δι­η­γή­μα­τα προ­ερ­χό­με­να ἀ­πὸ τὶς δύ­ο συλ­λο­γές του: Καὶ ἄλ­λες ἱ­στο­ρί­ες (И други истории, 2000), Καὶ ὅ­λα ἔ­γι­ναν φεγ­γά­ρι (И всичко стана луна, 2013), συ­νο­δευ­ό­με­να ἀ­πὸ ἕ­να ἐ­κτε­νὲς ἐρ­γο­βι­ο­γρα­φι­κὸ κεί­με­νο.
       Τὸ ἐν λό­γῳ ἀ­φι­έ­ρω­μα, ὑ­πῆρ­ξε κα­θο­ρι­στι­κὸ γιὰ μιὰ οὐ­σι­α­στι­κὴ γνω­ρι­μί­α μὲ τὴν ξε­χω­ρι­στὴ πε­ρί­πτω­ση τοῦ Γκο­σπον­τί­νοφ, ὁ ὁ­ποῖ­ος, πα­ρό­τι πο­λυ­με­τα­φρα­σμέ­νος καὶ ἀ­να­γνω­ρι­σμέ­νος στὸν ὑ­πό­λοι­πο κό­σμο, ἤ­δη μὲ τὴν ἐμ­φά­νι­ση τοῦ πρώ­του μυ­θι­στο­ρή­μα­τός του μὲ τὸν τί­τλο Φυ­σι­κὸ Μυ­θι­στό­ρη­μα (Естествен роман, 1999), ἐν­τού­τοις, σὲ μιὰ γει­το­νι­κὴ χώ­ρα ὅ­πως ἡ Ἑλ­λά­δα, τὸ πε­ζο­γρα­φι­κό του ἔρ­γο πα­ρέ­με­νε ἀ­με­τά­φρα­στο καὶ ἄ­γνω­στο.
       Τρί­α χρό­νια με­τὰ τὴν ἐ­πι­σή­μαν­ση αὐ­τῆς τῆς ἰ­δι­αί­τε­ρης λο­γο­τε­χνι­κῆς πε­ρί­πτω­σης ἀ­πὸ τὸ πα­ρὸν ἱ­στο­λό­γιο —μὲ τὴν προ­σθή­κη καὶ ἑ­νὸς ἀ­κό­μα με­τα­φρα­σμέ­νου δι­η­γή­μα­τος («Do not disturb») ἀ­πὸ τὸν ὑ­πο­γρά­φον­τα στὴν ἀν­θο­λο­γί­α: 83 ἱ­στο­ρί­ες μπον­ζά­ι γιὰ τὸ ση­μεῖ­ο μη­δέν (ἔκδ. Μ. Σι­δέ­ρη, 2017)— εὐ­τυ­χή­σα­με, ἐ­πι­τέ­λους, νὰ δοῦ­με με­τα­φρα­σμέ­νο καὶ στὰ ἑλ­λη­νι­κά, ἀρ­χι­κῶς τὸ δεύ­τε­ρο μυ­θι­στό­ρη­μα τοῦ Γκο­σπον­τί­νοφ, Φυ­σι­κὴ τῆς Με­λαγ­χο­λί­ας (Физика на тъгата, 2011) τὸ ὁ­ποῖ­ο κυ­κλο­φό­ρη­σε τὸν Ἰ­ού­λιο τοῦ 2018 ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις «Ἵ­κα­ρος» ὑ­πὸ τὸν τί­τλο Πε­ρὶ Φυ­σι­κῆς τῆς Με­λαγ­χο­λί­ας καὶ ἀ­κο­λού­θως, τὸν Ἰ­α­νουά­ριο τοῦ 2020, ἀ­πὸ τὸν ἴ­διο ἐκ­δο­τι­κὸ οἶ­κο, τὸ προ­α­να­φερ­θὲν Φυ­σι­κὸ Μυ­θι­στό­ρη­μα (ἀμ­φό­τε­ρα σὲ με­τά­φρα­ση Ἀ­λε­ξάν­δρας Δ. Ἰ­ω­αν­νί­δου).

Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

Τουρισμός μετ’ εμποδίωνΤου Γιάννη Σχίζα

Σ’ αυτή τη χώρα  το καλοκαίρι προβλέπεται  ένας τουρισμός μετ’ εμποδίων :  Γιατί, μην μου πείτε, ότι θα κάνουμε εμείς το μπάνιο μας στην Κέα  ή  θα ρουφάμε το Νεσκαφέ μας παρά θιν αλός -  και θα  διαβάζουμε με το γνωστό ράθυμο  τρόπο τα νέα με τις ειδήσεις των εχθροπραξιών….Ο πόλεμος στη σημερινή του εκδοχή δεν είναι τόσο «χωρικά εντοπισμένος» και η Κύπρος δεν είναι τόσο μακράν, για να αισθανόμαστε ασφαλείς έστω και στην Κέρκυρα.  Δυστυχώς , παρά τη γελοιογραφική κατασκευή του ΚΥΡ με τα Βαλκάνια να έχουν χώρες όπως η Δανία και η Σουηδία (!), η ιδιότητά μας να γειτονεύουμε με μια χώρα που ο Πάγκαλος είχε  αποκαλέσει κάποτε   «Διεθνή Κακοποιό» (πριν αποποιηθεί φυσικά τον όρο και ανακάμψει στα ειωθότα…) είναι παράγοντας ανασφάλειας.
Σαν να μην έφτανε η ιδέα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας από Μουσείο σε τζαμί, ήλθε και η ιδέα των ισλαμιστών να καταστρέψουν τις τοιχογραφίες . Έλεγα στο προηγούμενο σημείωμά μου(18.7.20) : «Το καθεστώς   προτίμησε την «ήπια» λύση της αλλαγής της χρήσης  της Αγίας Σοφίας… αντί της ανατίναξης των αγαλμάτων του Βούδα που  έκαναν οι Ταλιμπάν, αλλά οπωσδήποτε έχει μπροστά του χρόνο για πιο ριζοσπαστικές λύσεις…»

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Φωτοβολταϊκά πάρκα στο «Άγιον Όρος της Κρήτης»: Έχει προτεραιότητα ο χωροταξικός σχεδιασμός


της Ελένης Καπετανάκη-Μπριασούλη*
Στο τέλος Ιουνίου 2020 συνέπεσαν δύο ανακοινώσεις στον Κρητικό τύπο. Η πρώτη αφορούσε στην κατοχύρωση 3000 στρεμμάτων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων (Φ/Π) σε εκτάσεις της Μονής Οδηγητρίας στα Αστερούσια. Η δεύτερη εξήγγειλε την εξαιρετικά τιμητική επικείμενη επικύρωση της ένταξης των Αστερουσίων στο διεθνούς κύρους Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας (ΠΔΑΒ) της UNESCO. Η περιοχή ήδη περιλαμβάνει αρκετές προστατευόμενες περιοχές και πλήθος αρχαιολογικών και ιστορικο-πολιτιστικών μνημείων.
Προβληματίζει, αναπόφευκτα, η ανακοίνωση δημιουργίας Φ/Π, περιβαλλοντικά επιβαρυντικών εγκαταστάσεων, σε μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και φυσικο-πολιτιστικά μοναδική περιοχή, γιατί ελήφθη σε κενό τοπικού χωροταξικού σχεδιασμού χωρίς προηγούμενη επίσημη δημόσια διαβούλευση. Κάτοικοι και τοπικές Αρχές άλλωστε ζητούν πλήρη ενημέρωση.
Τούτο το σημείωμα συνοψίζει σημαντικά ζητήματα για μια ενδελεχή εξέταση του θέματος. Κυρίως επισημαίνει την αναγκαιότητα του δημόσιου σχεδιασμού και της εκπόνησης και θεσμοθέτησης ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδίου για την ευρύτερη περιοχή του Αποθέματος Βιόσφαιρας των Αστερουσίων ώστε οι αναπτυξιακές αποφάσεις που λαμβάνονται να μην υπονομεύουν, ούτε να ακυρώνουν, αλλά αντίθετα να διαφυλάττουν και να αναδεικνύουν, τον φυσικο-πολιτισμικό πλούτο και να εξασφαλίζουν την τοπική ευημερία βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Xyllela fastidiosa: Οι ασυμπτωματικοί ξενιστές


Το παθογόνο βακτήριο (X.fastidiosa ) έχει μεγάλο εύρος φυτών ξενιστών, μολύνει περισσότερα από 350 διαφορετικά φυτά ξενιστές, με τα πιο σημαντικά είδη με ιδιαίτερα οικονομικό ενδιαφέρον την Eλιά, Αμυγδαλιά, Aμπέλι, Πυρηνόκαρπα και Eσπεριδοειδή.
Τα συμπτώματα που προκαλεί είναι νεκρώσεις φύλλων, ξηράνσεις κλαδίσκων και κλάδων, καχεξία, χλώρωση, μάρανση, μείωση της παραγωγής και σταδιακά ξήρανση ολοκλήρου του δένδρου.
Ωστόσο, πολλά άγρια φυτά και ζιζάνια φυτά μπορεί να είναι προσβεβλημένα από το βακτήριο χωρίς να παρουσιάζουν συμπτώματα λειτουργώντας ως πηγές μολύσματος.
Υπάρχουν περισσότερα από 150 είδη, τα οποία φιλοξενούν το βακτήριο χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα.

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Φα­νὴ Χούρ­σο­γλου : Οἰ­κό­σι­τα

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΟΙ ΦΤΕΡΩΤΕΣ, δὲν θά ‘πρε­πε ὑ­πο­τί­θε­ται νὰ μᾶς ἀ­νη­συ­χοῦν – εἶ­ναι ἁ­πλοὶ ἐ­πι­σκέ­πτες, κα­θὼς λέ­νε οἱ εἰ­δι­κοί. Οἱ τσοῦ­λες οἱ μι­κρὲς εἶ­ναι ποὺ κά­νου­νε φω­λι­ὲς καὶ θέ­λουν ἐ­πει­γόν­τως ἐ­ξο­λό­θρευ­ση.

        Δὲν ξέ­ρω βέ­βαι­α ἂν θὰ συμ­φω­νοῦ­σε σὲ αὐ­τὸ ὁ Ἀν­τω­νά­κης, ἀ­φοῦ —Βου­δι­στὴς γὰρ— πί­στευ­ε πὼς ἀ­νε­ξαρ­τή­τως τοῦ με­γέ­θους πρό­κει­ται γιὰ ἀ­τυ­χεῖς με­τεν­σαρ­κώ­σεις ἀ­κό­μα καὶ οἰ­κεί­ων —ἀ­γα­πη­μέ­νων, ἐν­δε­χομέ­νως— προ­σώ­πων, βά­ναυ­σα χτυ­πη­μέ­νων ἀ­π' τὸ κάρ­μα.
        Ὅ­πως καὶ νά ‘χει, ὁ Μῆ­τσος —ὡς συ­νή­θως κυ­νι­κός— τό­νι­ζε πὼς τὸ ἐ­νε­νῆν­τα ἐν­νέ­α τοῖς ἑ­κα­τὸ ἀπ’ τὶς ρη­μά­δες δὲν τὶς βλέ­που­με.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Πειραιάς 23.07.2020 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Προσφάτως επισκεφθήκατε τον Πειραιά και εξαγγείλατε την ανάπλαση της Πειραϊκής ακτής και την ανάδειξη του αρχαίου τείχους το οποίο ενώ είναι το διαμάντι της πόλης μας κι ένα μνημείο της Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς όλα αυτά τα χρόνια παραμένει απαξιωμένο, ανάμεσα σε σκουπίδια γκράφιτι χωρίς φωτισμό, δίνοντας μια εικόνα ντροπής για την πόλη μας .

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στον Πειραιά σας ερωτούμε :
- Αν επισκεφθήκατε το έργο της νότιας επέκτασης του προβλήτα στην Πειραϊκή το οποίο εγκρίθηκε το 2012 από το ΚΑΣ κατά την προεδρία σας όπου τότε είχατε υπερψηφίσει.

Ελπίδα για τους απειλούμενους γύπες των Μετεώρων
23.07.2020

 

Ένα νέος Ασπροπάρης δίνει το παρόν στην περιοχή μετά από πολλά χρόνια!Κάποτε τα Μετέωρα αποτελούσαν το προπύργιο του γύπα Ασπροπάρη στην Ελλάδα, με περισσότερα από 50 ζευγάρια να φωλιάζουν στους εμβληματικούς βράχους της περιοχής, ενώ το 1979 είχαν μετρηθεί στον παλιό σκουπιδότοπο της Καλαμπάκας 143 πουλιά. Περίπου 40 χρόνια μετά, ο ουρανός των Μετεώρων δεν είναι πια ο ίδιος. Φέτος, παρά τις εντατικές έρευνες της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας, είχε εντοπιστεί μόνο μία ενεργή επικράτεια. Σε αυτήν, παραμένει μόνο ένα αρσενικό πουλί που έρχεται στην περιοχή των Μετεώρων κάθε άνοιξη τουλάχιστον από το 2012, που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά.

Αν και φέτος δυστυχώς ο διάσημος Ασπροπάρης με το παρατσούκλι «Στραβοουράς» δεν εμφανίστηκε στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού του μαζί μας, μια νέα άφιξη αναπτέρωσε το ηθικό της Ομάδας του Προγράμματος LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη» και έφερε την ελπίδα: ένας νέος, νεαρής ηλικίας, Ασπροπάρης εμφανίστηκε στην περιοχή των Μετεώρων!

Άρης Φιορέτος : Συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

Ο ελληνοαυστριακής καταγωγής Σουηδός συγγραφέας Άρης Φιορέτος (Aris Fioretos) γεννήθηκε στο Γκέτεμποργκ το 1960 από πατέρα Έλληνα και μητέρα Αυστριακή. Ζει μεταξύ Στοκχόλμης και Βερολίνου. Στο σπίτι έμαθε πρώτα τα γερμανικά και ύστερα τα ελληνικά. Σπούδασε Ιστορία της Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Γέιλ των ΗΠΑ και στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Εργάστηκε ως μεταφραστής, ως επιμελητής κειμένων και ως αρθρογράφος για διάφορα σουηδικά περιοδικά. Ως συγγραφέας έκανε την εμφάνισή του το 1991 με τα πεζοτράγουδα Delandets bok και τα δοκίμια Det kritiska ögonblicket: Hölderlin, Benjamin, Celan. Στα ελληνικά κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά του Στοκχόλμη νουάρ, Η αλήθεια για τον Σάσα Κνις, Ο τελευταίος ΈλληναςΜαίρη και Ο μισός ήλιος, το οποίο μας έδωσε την αφορμή για την ακόλουθη συνέντευξη. Υπήρξε ένας από τους 13 συγγραφείς που συνέγραψαν το Global Novel (2003). Το 2010, επιμελήθηκε την πρώτη πλήρη και σχολιασμένη έκδοση των έργων της Nelly Sachs και εξέδωσε την εικονογραφημένη βιογραφία της. Για το έργο του έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το βραβείο Jeanette-Schochen το 2017 στη Γερμανία και το Βραβείο Δοκιμίου της Σουηδικής Ακαδημίας το 2018. Από το 2011 είναι αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ακαδημίας.
Πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε το βιβλίο σας Ο μισός ήλιος από τις Εκδόσεις Πατάκη (σε μετάφραση του Κώστα Κοσμά). Αλήθεια, ποια ήταν η αφορμή για να γραφτεί;

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Ποια είναι τα φυτά του ΠαραδείσουΣτον κήπο αυτόν η ελιά υποδηλώνει την ελεημοσύνη, η βάτος προτρέπει στην υπακοή, η ροδιά συσχετίζεται με το θάρρος και το σθένος και το κίτρο με τα ευώδη του αιθέρια έλαια δείχνει την αγνότητα και τη σωφροσύνη. Γιατί αυτός ο κήπος δεν είναι σαν τους άλλους. Κάθε φυτό έχει την ακριβή του θέση μέσα του. Οπως και κάθε αρετή στην ψυχή του ανθρώπου.
Πρόκειται για τον κήπο των αρετών, τον κήπο του Παραδείσου, τον κήπο της Εδέμ. Ετσι τον αναφέρει ένα σπάνιο βυζαντινό χειρόγραφο που βρίσκεται στην Οξφόρδη. Ενα ανώνυμο κείμενο του 13ου αιώνα συγκεκριμένα, που περιγράφει έναν κήπο κάπου στην Ανατολική Μεσόγειο, πραγματικό και συμβολικό ταυτόχρονα, τονίζοντας τη δισυπόστατη έννοια που είχε για τον βυζαντινό άνθρωπο: πνευματικός τόπος αρετών και ταυτόχρονα η απτή πραγματικότητα μιας φυσικής όασης.

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Λαμία, διαχείριση απορριμμάτων: Τα χρόνια φεύγουνε, περνάνε, ίδια μονότονα και άδεια…

Tου Στέφανου Σταμέλλου

Νομίζω ότι ο παραπάνω τίτλος ισχύει απόλυτα. Αν γυρίσουμε δε είκοσι χρόνια πίσω, εύκολα θα συμπεράνουμε ότι δεν ήταν καθόλου διαφορετικά, αν δεν ήταν καλύτερα:
Τότε είχαμε τη Δημοτική Υπηρεσία καθαριότητας με πλήρη σύνθεση, που έκανε τη δουλειά που έπρεπε.
Προχωρούσε με επιτυχία η μηχανική αποκομιδή με τους κάδους και ξεκινούσε με αισιοδοξία το πρόγραμμα της ανακύκλωσης της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ) με τους μπλε κάδους, με πολλά υποσχόμενα. Να θυμίσω, η ΕΕΑΑ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2001. Αλλά, ναι, και τότε την πραγματική ανακύκλωση την έκαναν οι ρομά, όπως και σήμερα…
Ο ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ στη Νευρόπολη ήταν και τότε στα κακά του τα χάλια, αλλά δεν είχε ακόμα κορεστεί.

Τι έγινε ή τι δεν έγινε αυτά τα είκοσι χρόνια:
- Έγιναν αρκετές μελέτες για ΧΥΤΑ, με πολλά λεφτά, σπατάλη πολλών δαπανών και εργατοωρών.
- Έγινε μελέτη για ΜΕΑ και ΧΥΤΥ στη Μαλγάρα, ακυρώθηκε και τώρα περιμένουμε τη νέα μελέτη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της ΕΕ προς το Υπ. Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εναρμόνιση με τις υφιστάμενες κοινοτικές οδηγίες, για να μη μείνουν χωρίς χρηματοδότηση, τη στιγμή που έχουν εναποθέσει όλες τις ελπίδες τους, για να ξεφορτωθούν τα σκουπίδια, στη ΜΕΑ/ΧΥΤΑ.

«Οι Επτά Πνευματικοί Νόμοι του Έρωτα»: Το εγχειρίδιο που θα μεταμορφώσει την ερωτική σας ζωή


  

Πόσο αληθινά ερωτευόμαστε;
Και πόσο αφήνουμε σώμα και νου ν’ ανακαλύψει τη μαγεία του έρωτα;
Πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε τον ερωτισμό μας, κόντρα στις κοινωνικές συμβάσεις και την ιδιαίτερα απαιτητική καθημερινότητα και- μάλιστα- να τον δούμε να ανθίζει;
Στο καινούριο του βιβλίου «Οι Επτά Πνευματικοί Νόμοι του Έρωτα» ο Χρήστος Αποστολάκος έρχεται ν’ απαντήσει σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα. Πηγαίνει όμως και ένα βήμα παραπέρα, καθώς υπόσχεται να μας βοηθήσει να μεταμορφώσουμε ριζικά την ερωτική μας ζωή, εφοδιάζοντας μας με πολύτιμες πρακτικές συμβουλές και ασκήσεις. 
Ταυτότητα βιβλίου
Τίτλος: Οι Επτά Πνευματικοί Νόμοι του Έρωτα
Οδηγός Ευζήν, Σώμα & Νους
Συγγραφέας: Χρήστος Αποστολάκος
Εκδόσεις: Δαιδάλεος
Σελίδες: 100

Αφηρημένη ζωγραφική με συναίσθημα, αυθορμητισμό και συμβολισμό


Έκθεση του Λασάντ Μ’χιρσί στη Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα

Ο Λασάντ  Μ’χιρσί γεννήθηκε στην Τύνιδα το 1959 και έζησε στο εξωτερικό για πολλά χρόνια.  Στην Ισπανία και τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του, απέκτησε αντίστοιχα Master Ισπανικής Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και Διδακτορικό Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.  Έζησε, επίσης, αρκετά χρόνια στο Λίβανο και τη Σενεγάλη, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του ζωής.
Ανακαλύπτει τη ζωγραφική στο Πανεπιστήμιο, το 1985, ενώ παρακολουθεί μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης.

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Η πολιτική στους ΑμΕΑΤου Γιάννη Σχίζα
Πρόσφατα ο Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία  ενός Κέντρου Διημέρευσης, Ημερήσιας Φροντίδας και Υποστηριζόμενης Διαβίωσης,   για άτομα στο φάσμα του Αυτισμού.  Το Κέντρο αυτό προβλέπεται να είναι διώροφο, να έχει πισίνα, υπόγειο χώρο,  να έχει όλες τις προϋποθέσεις για να παρέχει ημερήσια εξυπηρέτηση. Το κόστος της μονάδας   είναι πραγματικά αξιόλογο, καθώς ξεπερνά τα  3 εκατομμύρια ευρώ, δείχνει όμως  ταυτόχρονα  ότι παρά την πολιτική  τοποθέτηση του Δημάρχου,  είναι απολύτως  δυνατό να περάσουν στο σύστημα μεμονωμένες αλλαγές  που να εγγυώνται μια καλύτερη ποιότητα ζωής…
Αυτά είναι τα καλά νέα στον τομέα του «ιδρυματισμού» : Τα άσχημα νέα έρχονται από το Σικιαρίδειο Ίδρυμα, το οποίο παρά τη δυναμικότητά του των 200 ατόμων είχε καταλήξει προ Κορωνοϊού να έχει μόλις 85 τροφίμους . Το ίδρυμα εξέπεμψε και πάλι SOS, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες λύσεις που έχουν προταθεί από τη Διοίκηση , το Σύλλογο Εργαζομένων, βουλευτές όπως ο Κεγκέρογλου    και υποστηρίζονται από αναπηρικές οργανώσεις όπως η ΠΟΜΕΕΑ και η ΠΟΣΓΚΑμΕΑ, κάθε άλλο παρά έχουν προωθηθεί. Η υφυπουργός Κα Μιχαηλίδου προτίμησε να απαντήσει  στα επιχειρήματα με «ανάρμοστη ειρωνία και αοριστολογίες» - κατά πως καταγγέλλει ο σύλλογος των εργαζομένων του Σικιαριδείου Ιδρύματος. Οι εργαζόμενοι διανύουν απλήρωτοι  τρίτο μήνα, ενώ υπάρχει και μια «ξεχασμένη»  οφειλή δεδουλευμένων για τον Σεπτέμβρη του 2018 !

Το μεγαλυτερο αγρόκτημα σε ταράτσα στο Παρίσι

Γνωρίζατε ότι η Anne Hidalgo, Δήμαρχος του Παρισιού, ξεκίνησε την πρωτοβουλία ′′ Parisculteurs ′′ που στοχεύει στην κάλυψη 247 στρεμμάτων από ταράτσες, τοίχους και αστικούς χώρους της πόλης με φυτά μέχρι το  τέλος του 2020; 
Το 1/3 αυτού του χώρου θα είναι αφιερωμένο στην αστική γεωργία!

Προέρχεται από το The Guardian

      Είναι ένα ζεστό απόγευμα στα τέλη της άνοιξης και μπροστά μας σειρές  από φυτά φράουλας χτυπούν στο αεράκι καθώς το άρωμα των αρωματικών βοτάνων κυλάει στον αέρα. Σε κοντινή απόσταση, βουητά  μέλισσων ερχονται από παντου. Σε αντίθεση με τι πιστευεται,  δεν βρισκόμαστε σε μια ειδυλλιακή γωνιά της υπαίθρου, αλλά στεκόμαστε στην κορυφή ενός εξαώροφου κτηρίου στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

        Καλώς ήλθατε στο μέλλον της γεωργίας στο Παρίσι - όπου ένα πλήθος καλλιεργειων υπάρχουν  στον τελευταίο όροφο, όπως αυτό στην άκρη της συνοικίας Μαραί, και μεγαλώνει με υπομονή. Ωστόσο, αυτή η ακμάζουσα επιχείρηση είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τη νέα αδελφή τοποθεσία της. Όταν ανοίξει αυτός ο ταρατσόκηπός,  θα είναι το μεγαλύτερο αγρόκτημα στον τελευταίο όροφο στον κόσμο.