Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Περιβαλλοντική Αναγέννηση : Ο θεμελιώδης ρόλος των δένδρων


του Prof. Ferrini
Οι πόλεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις για την ποιότητα ζωής τους και το φάσμα των ευκαιριών που τα αστικά περιβάλλοντα μπορούν να προσφέρουν στους κατοίκους τους. Μπορούμε να μιλήσουμε για τρεις κύριες προκλήσεις για τη βιώσιμη αστική αναγέννηση: περιβαλλοντική (κλιματική αλλαγή, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και χρήση πόρων), κοινωνική (ανισότητα, συνοχή και υγεία) και θεσμική (διακυβέρνηση, κατανοητή ως το σύνολο των Αρχές, κανόνες και διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση μιας κοινωνίας, ενός θεσμού, ενός συλλογικού φαινομένου).

Ειδικά η πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις για τις πόλεις. Οι πλημμύρες, τα κύματα καύσωνα, οι ξηρασίες και άλλα ακραία γεγονότα έχουν φυσικό αντίκτυπο στις πόλεις και τις αστικές υποδομές και, κατά συνέπεια, στην υγεία και τη θνησιμότητα των αστικών πληθυσμών (σκεφτείτε, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, στο 7.000.000 της Θάνατοι ανά έτος στον κόσμο άμεσα ή έμμεσα σχετικά με τη ρύπανση). Τα γεγονότα αυτά μπορούν επίσης να έχουν έμμεσο αντίκτυπο στις κοινότητες και τις αστικές οικονομίες μέσω της ζημίας σε βασικούς πόρους και της δημιουργίας αβεβαιότητας για το μέλλον, το οποίο, από κοινού, επηρεάζει την εμπιστοσύνη στις επενδύσεις τόσο στο μετοχικό κεφάλαιο όσο και Οικονομικά και μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Αυτά θα πρέπει επίσης να θεωρηθούν μείζονα πρόκληση για τη βιώσιμη αστική αναγέννηση, διότι, σε παγκόσμιο πλαίσιο, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για τους πόρους μπορεί να συνδυαστεί με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να έχει δυσανάλογη επίπτωση στις Μικρότερες και πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εάν αυτό έχει ήδη δηλωθεί σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη μας, αυτό δεν ισχύει λιγότερο στην Ιταλία, όπου οι ανισότητες εντείνονται λόγω ορισμένων δημογραφικών και οικονομικών φαινομένων, ιδιαίτερα της γήρανσης (με πολλούς ηλικιωμένους που είναι λιγότερο ικανοί να Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων), την αύξηση της εθνοτικής πολυμορφίας και τον αριθμό των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα στοιχεία αυτά διασυνδέονται και συνδυάζονται για την παραγωγή διαφορετικών συνθέσεων περιβαλλοντικής ευπάθειας σε μια συγκεκριμένη πόλη και οι θεσμικές προκλήσεις για την αστική βιωσιμότητα συνδέονται αναπόφευκτα με τις εντάσεις μεταξύ τεχνικών και διαχειριστικών προσεγγίσεων. Από πάνω προς τα κάτω στην αστική αναγέννηση και στις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του τύπου από κάτω προς τα πάνω ή της βάσης (δηλαδή τα βασικά πολιτικά κινήματα που δημιουργήθηκαν αυτόνομα και αυθόρμητα μέσα σε μια κοινότητα). Ο όρος αυτός, ο οποίος έχει γίνει κοινή χρήση και δεν μεταφράζεται άμεσα στα Ιταλικά, αναφέρεται στην έννοια του αυθορμητισμό ενός κινήματος που τροφοδοτείται από κάτω, σε αντίθεση με τα πολιτικά ή πολιτιστικά κινήματα που δημιουργούνται και υποστηρίζονται από τις δομές εξουσίας Παραδοσιακά και, ως εκ τούτου, τρέφονται από πάνω. Αναγνωρίζεται ευρέως ότι στις δημοκρατικές κοινωνίες οι διαδικασίες αστικής αναγέννησης θα πρέπει να υιοθετούν προσεγγίσεις διακυβέρνησης με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων και άλλων εμπλεκόμενων Κοινοτήτων.

Ωστόσο, πολύ συχνά βλέπουμε άλυτες συγκρούσεις μεταξύ του τι θέλουν οι τοπικές κοινότητες για τις γειτονιές τους από τη μία πλευρά και τα σχέδια των διοικήσεων της πόλης από την άλλη. Επιπλέον, τα συμφέροντα των ιδιωτικών επενδυτών και των κερδοσκόποι προστίθενται στο μείγμα και αυτό συχνά δημιουργεί μακροπρόθεσμους φραγμούς στη λήψη αποφάσεων ή Win-χάνουν καταστάσεις που στη συνέχεια δημιουργούν δυσαρέσκεια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αστική αναγέννηση είναι ένας τρόπος για την αναδιοργάνωση και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων τόπων και όχι για το σχεδιασμό μιας νέας αστικοποίησης και αφορά κυρίως αστικά κέντρα στη διαδικασία αναγέννησης, πρώην βιομηχανικών περιοχών, Γειτονιές περισσότερο ή λιγότερο κοντά στο κέντρο που χτίστηκε κατά τη μεταπολεμική περίοδο και που αντιμετωπίζουν μια μείωση λόγω των μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών και, πάνω απ ' όλα, την κοινωνική.


Οι παράγοντες που διέπουν την υιοθέτηση των πολιτικών σχεδιασμού αστικής ανάπλασης περιλαμβάνουν την πίεση από σημαντικά βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα οικονομικά προβλήματα, την αποεκβιομηχάνιση, τη δημογραφική αλλαγή, τις υποεπενδύσεις, την απαξίωση Υποδομές, διαρθρωτικά ή κυκλικά προβλήματα απασχόλησης, πολιτική στέρηση, εθνοτικές ή κοινωνικές εντάσεις, σωματική επιδείνωση και φυσικές μεταβολές στις αστικές περιοχές. Γενικά, οι δράσεις της αστικής ανάπλασης περιλαμβάνουν μέτρα Οικονομικής, κοινωνικής και σωματικής/περιβαλλοντικής βελτίωσης στους τομείς στους οποίους λειτουργούν και συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της "ανακύκλωσης " (κατανοητό από την άποψη της ανάκαμψης ) γης και κτιρίων, μειώνοντας τα απόβλητα κατεδάφισης και τη χρήση νέων δομικών υλικών, μειώνοντας τη ζήτηση για περιφερειακή αστική ανάπτυξη και διευκολύνοντας την εντατικοποίηση και τη συμπύκνωση των υφιστάμενων αστικών περιοχών. Ως αποτέλεσμα, εννοούμε τη βιώσιμη αστική αναγέννηση ως ένα σύνολο δράσεων, πολιτικών και διαδικασιών αναγέννησης μέσα σε μια πόλη, που ασχολούνται με διασυνδεδεμένα τεχνικά, χωρικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις Μετριασμός των περιβαλλοντικών κινδύνων και βελτίωση της ποιότητας των αστικών συστημάτων, των τρόπων ζωής και των πόρων.
Οι περιβαλλοντικές δράσεις στην αστική αναγέννηση περιλαμβάνονται στα οικονομικά και πολιτικά πλαίσια (που προτίθενται με το πολιτικό επίθετο τόσο της θεωρίας όσο και της πράξης, η οποία έχει ως αντικείμενο το Σύνταγμα, την οργάνωση, τη διοίκηση του κράτους και την κατεύθυνση της ζωής Με την έννοια των πολιτικών κομμάτων), το κοινωνικό, πολιτιστικό και γεωγραφικό σύμπλεγμα. Σε αυτή τη ροή εργασίας πρέπει να τονιστεί ότι, για να επιτύχουμε, οι περιβαλλοντικές δράσεις δεν θα πρέπει να είναι μόνο τεχνικά αποτελεσματικές · Πρέπει επίσης να ανταποκριθούν σε μια σειρά από συνθήκες βιωσιμότητας που ανταποκρίνονται σε αυτούς τους συμφραζόμενα παράγοντες σε τοπική κλίμακα και είναι Βαθμονομημένες για την επίτευξη των επιπτώσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι αυτή η ιδιαιτερότητα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των σχετικών επιτυχιών συγκεκριμένων δράσεων σε συγκεκριμένα πλαίσια, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από διαφορετικά σημεία εκκίνησης.
Σε αυτό το σημείο είναι δίκαιο να ρωτήσω, τι ρόλο έχουν και πρέπει να έχουν τα δέντρα σε ό, τι στις διαδικασίες της αστικής αναγέννησης;

Τα δέντρα είναι σημαντικά για τους ανθρώπους-η απάντηση προτεραιότητας μιας πρόσφατης δημόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη στο UK από τη Δασική Επιτροπή για το μέλλον των πόλεων ήταν απλά:  "φυτεψτε περισσότερα δέντρα! «και τα δέντρα, σε εκείνη την χώρα, είναι Επίσης σημαντικό για τους πολιτικούς. Οι πιο πρόσφατες αφίσες κόμμα περιείχε ακριβείς δεσμεύσεις για την προστασία του ποσού των δέντρων σε αστικές περιοχές και να αυξήσουν τον αριθμό τους, όπου είναι δυνατόν. Οι δεσμεύσεις που έχουν μεταφραστεί σε δράση, όπως και στη δέσμευση της κυβέρνησης,  "να ξεκινήσει μια εθνική εκστρατεία φυτεία δέντρων."
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την αύξηση των φυτειών και στη χώρα μας-προκειμένου να συμβάλουμε στην επίτευξη των επανειλημμένα επαναλαμβανόμενα στόχων για τη μείωση της ρύπανσης, τον μετριασμό της θερμοκρασίας, για να επηρεάσουμε το ποσό των Άνθρακα που εφοδιάζεται μεσοπρόθεσμα, για να βελτιώσει τη συλλογική ευημερία, κ. λπ., και κάθε δέντρο μπορεί να είναι σημαντικό για την επίτευξη αυτών των στόχων στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης εθνικής προσπάθειας να αυξηθεί η συνολική δενδρόβια κάλυψη των Τις μεμονωμένες πόλεις μας και ολόκληρη τη χώρα.
Τα άρθρα που γράφω για αυτό το online περιοδικό και που συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της έρευνας μαζί με πρακτικά παραδείγματα, προσπαθούν να πείσουν όλους εκείνους που συμμετέχουν στο σχεδιασμό των πολιτικών εδαφικής ανάπτυξης και της αστικής διαχείρισης να σκέφτονται Θετικά στα δέντρα-και να γίνουν οι ιππότες και οι υποστηρικτές τους. Ελπίζω επίσης ότι θα εμπνεύσουν πολλούς ανθρώπους και οργανώσεις να έχουν λόγο και να συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό του πιο βιώσιμου και ελπίζοντας πιο πράσινου τοπικού περιβάλλοντός τους. Η ανάπτυξη και η ανάπτυξη του χώρου στον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε αποτελεί μια ευκαιρία για αλλαγή που δεν μπορεί να αναβληθεί για πολλά χρόνια. Η λήψη των σωστών αποφάσεων σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές μπορεί να επηρεάσει την αίσθηση του τόπου, την υγεία και την ευεξία των ανθρώπων για γενιές.
Κάντε τον κόσμο καλύτερο, ένα δέντρο κάθε φορά (https://www.treesaregood.org/)


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου