Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Μι­κρο­δι­ή­γη­μα καὶ συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση

Του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

ΕΝΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ γι ν θε­ω­ρη­θε ­πι­τυ­χη­μέ­νο, λέ­νε κά­ποι­οι, πρέ­πει ν πε­ρι­έ­χει ­πα­ραι­τή­τως τ ­ξς συ­στα­τι­κά: σέξ, ­πι­στί­α, μυ­στή­ριο, α­μα, ­ρω­ες ε­γε­νι­κς κα­τα­γω­γς κα ­να­φο­ρς στ θε­α. Σύμ­φω­να μ α­τ τ συν­τα­γή, τ πι «συμ­πυ­κνω­μέ­νο» μυ­θι­στό­ρη­μα θ ­ταν τ ­ξς: «Θε­έ μου!!!, ε­πε μαρ­κη­σί­α, θ μ σκο­τώ­σει ν­τρας μου: ε­μαι γ­κυ­ος κα δν γνω­ρί­ζω ­π ποι­όν…». Μ μυ­θι­στό­ρη­μα μ 18 λέ­ξεις; θ ­να­ρω­τη­θε­τε δι­καί­ως. ­πάν­τη­ση ε­ναι, φυ­σι­κά, «­χι», τη­λε­γρα­φι­κ ­φή­γη­ση τν πε­ρι­πε­τει­ν τς μαρ­κη­σί­ας δν ­νή­κει σ κα­νέ­να λο­γο­τε­χνι­κ ε­δος, ε­ναι ­να μ­φι­βό­λου γού­στου ­στε­ο, πο ­μως μς βο­η­θά­ει ν δι­α­κρί­νου­με τ δι­α­φο­ρ πο ­πάρ­χει με­τα­ξ μυ­θι­στο­ρή­μα­τος κα βρα­χεί­ας ­φή­γη­σης, δι­α­φο­ρ πο δν γ­κει­ται τό­σο στν ­κτα­ση ­σο στς προ­θέ­σεις τους: τ μυ­θι­στό­ρη­μα ε­ναι ­να σύμ­παν, φι­λο­δο­ξε, ­κό­μα κα στν ­πο­τι­θέ­με­νη πε­ρί­πτω­ση πο δν θ ξε­περ­νο­σε τς δύ­ο ­ρά­δες, ν συμ­πε­ρι­λά­βει τ πάν­τα, ν­τι­θέ­τως βρα­χεί­α ­φή­γη­ση στν ­δα­νι­κ μορ­φή της δν θ συμ­πε­ρι­λάμ­βα­νε τί­πο­τα, θ ­φη­νε τ πάν­τα στ δη­μι­ουρ­γι­κ φαν­τα­σί­α το ­να­γνώ­στη, ­φο τ κα­θο­ρι­στι­κ στοι­χε­α πο τν προσ­δι­ο­ρί­ζουν (πλν τς ­φη­γη­μα­τι­κό­τη­τας) ε­ναι λ­λει­πτι­κό­τη­τα κα ­φαι­ρε­τι­κό­τη­τα (λέ­ξεις, πε­ρι­έρ­γως, μα­κρο­σκε­λες κα ο δύ­ο).
       «κ πρώ­της ­ψε­ως, ­στο­ρί­α το παγ­κό­σμιου πο­λι­τι­σμο φαί­νε­ται ν ε­ναι ρ­ρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νη μ τν ν­νοι­α το με­γά­λου με­γέ­θους», ­λε­γε σκη­νο­θέ­της Θέ­με­λης Γλυ­νά­τσης πα­ρου­σι­ά­ζον­τας, τ Δε­κέμ­βριο το 2012, τν ν­θο­λο­γί­α ­σπα­νό­φω­νου μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος Mini71cuentos, μι ν­θο­λο­γί­α πο ­χει «τρο­φο­δο­τή­σει» μ σει­ρ με­τα­φρά­σε­ων τ ­στο­λό­γιο Πλα­νό­διον-­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι. «­μως τ πράγ­μα­τα δν ε­ναι τό­σο ­πλά – πα­ράλ­λη­λα μ τν κα­τα­σκευ­ τς α­σθη­τι­κς κα τς ­θι­κς το με­γά­λου με­γέ­θους, ­πάρ­χει ταυ­τό­χρο­νη, κα ν­τι­στρό­φως ­νά­λο­γη, ­ξέ­λι­ξη τς ­φή­γη­σης το μι­κρο».

       Μπο­ρε πράγ­μα­τι μι­κρ σ ­κτα­ση ­φή­γη­ση ν ρ­χε­ται ­π τ πα­ρελ­θόν, ­π τς κα­τα­βο­λς ­λων τν ση­μαν­τι­κν πο­λι­τι­σμν, κα ν πα­ρου­σιά­ζει ­δι­άρ­ρη­κτη συ­νέ­χεια στ χρό­νο, πο­τ ­μως δν ε­χε γνω­ρί­σει τν κ­πλη­κτι­κ δι­ά­δο­ση τς ­πο­χς μας στν ­ποί­α, βε­βαί­ως, παί­ζουν κα­τα­λυ­τι­κ ρό­λο ο νέ­ες τε­χνο­λο­γί­ες. Γι τς μα­ζι­κς δι­α­στά­σεις πο ­χει λά­βει συγ­γρα­φ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ε­ναι ν­δει­κτι­κ πα­ρα­κά­τω πλη­ρο­φο­ρί­α: τ 2013, στν ΙΙΙ Δι­ε­θν Δι­α­γω­νι­σμ Μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος Museo de la Palabra πο δι­ορ­γά­νω­σε τ ­σπα­νι­κ ­δρυ­μα Cesar Egido Serrano συμ­με­τε­χαν 22.571 μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα ­π 119 χ­ρες!
       Στς ­σπα­νό­φω­νες χ­ρες τ minicuento (λ­λι­ς minirrelato, mini­ficci­on, microrrelato, microficcion, nanocuento, relato minimo κ.λπ.), μ­φα­νί­ζε­ται μ λο­γο­τε­χνι­κς φι­λο­δο­ξί­ες πε­ρ τ τέ­λη το 19ου α­ώ­να γι ν γνω­ρί­σει κ­πλη­κτι­κ ν­θη­ση προ­ϊ­όν­τος το 20ο α­ώ­να. ­νά­με­σα στος συγ­γρα­φες πο ­σχο­λή­θη­καν μ τ ε­δος ξε­χω­ρί­ζου­με τος Ρουμ­πν Ντα­ρί­ο, Βι­σέν­τε Ο­ϊ­δόμ­προ, Χου­ν Ρα­μν Χι­μέ­νεθ, Χόρ­χε Λου­ς Μπόρ­χες, ν­τόλ­φο Μπι­ό­ι Κα­σά­ρες, Χού­λιο Κορ­τά­σαρ, ­δουά­ρδο Γκα­λε­ά­νο, κ.., ­λοι τους συγ­γρα­φες πρώ­της γραμ­μς πο λ­λα­ξαν τν ­στο­ρί­α τς σύν­το­μης ­φή­γη­σης παγ­κο­σμί­ως.
       ­δ κα μι δε­κα­ε­τί­α πε­ρί­που ­χω ­πι­λέ­ξει α­τ τ λο­γο­τε­χνι­κ ε­δος μ τς βα­θι­ς ρί­ζες στν ­σπα­νό­φω­νη λο­γο­τε­χνί­α γι τ ρ­γα­στή­ρια λο­γο­τε­χνι­κς με­τά­φρα­σης πο δι­ορ­γα­νώ­νω κα συν­το­νί­ζω στ ΑΠΘ, τ ΕΚΠΑ, τ ΕΚΕΜΕΛ τ Abanico γι δύ­ο λό­γους: ­πι­τρέ­πει τν ­να­σχό­λη­ση στ πλαί­σιο το ­διου ρ­γα­στη­ρί­ου μ πολ­λ λο­γο­τε­χνι­κ ­φη κα προ­σφέ­ρει τ δυ­να­τό­τη­τα ­παρ­ξης τε­λι­κο συλ­λο­γι­κο ­πο­τε­λέ­σμα­τος ν­τς λο­γι­κο χρο­νι­κο πλαι­σί­ου.
       ς δο­με, ς πα­ρά­δειγ­μα, τς «πά­λης» μ τς λέ­ξεις μέ­χρι τ συλ­λο­γι­κ κ­δο­χή, τ με­τα­φρα­στι­κ «πε­ρι­πέ­τεια» το μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος «Tras la pared» το ­σπα­νο συγ­γρα­φέ­α ­σκαρ Σι­πάν. Ο κ­δο­χς 1, 2 κα 3 ­νή­κουν σ σπου­δα­στς το ρ­γα­στη­ρί­ου, ­ν 4η ε­ναι τε­λι­κ κ­δο­χή:
Tras la pared
Los oígo copular a todas horas, tras la pared de mi habitación. Quizás debí emparedarlos por separado.
κ­δο­χ 1: Πί­σω ­π τν το­χο
Τος ­κού­ω πο πη­δι­ον­ται ­ν πά­σα στιγ­μή, πί­σω ­π τν το­χο το δω­μα­τί­ου μου. ­σως ­πρε­πε ν τος ν­τοι­χί­σω χω­ρι­στά.
κ­δο­χ 2: Πί­σω ­πτν το­χο
Τος ­κού­ω ν συ­νου­σι­ά­ζον­ται συ­νε­χς, πί­σω ­πτ το­χο το δω­μα­τί­ου μου. ­σως ­πρε­πε ν τος ν­τοι­χί­σω χω­ρι­στά.
κ­δο­χ 3: Πί­σω ­π τν το­χο
Τος ­κού­ω ν τ κά­νουν ­λη τν ­ρα, πί­σω ­π τν το­χο το ­πνο­δω­μα­τί­ου μου. ­σως ν ­πρε­πε ν τος ν­τοι­χί­σω ξε­χω­ρι­στά.
κ­δο­χ Τε­λι­κή: Πί­σω ­π τν το­χο
Τος ­κού­ω ν συ­νου­σι­ά­ζον­ται ­λη τν ­ρα, πί­σω ­π τν το­χο το δω­μα­τί­ου μου. ­σως ­πρε­πε ν τος ε­χα ν­τοι­χί­σει χώ­ρια.
       Στς ρ­χς το 2010 ­να­ζη­τών­τας μέ­σο γι τ δη­μο­σί­ευ­ση ­ρι­σμέ­νων ­σπα­νι­κν μι­κρο­δι­η­γη­μά­των πο ε­χα­με με­τα­φρά­σει μ τς σπου­δά­στρι­ές μου το ΕΚΕΜΕΛ, ρ­θα, μέ­σ μις κοι­νς φί­λης, τς Μα­ρί­ας Σπυ­ρι­δο­πού­λου, σ ­πα­φ μ τν Γιά­ννη Πα­τί­λη πο ­τοί­μα­ζε, ­κεί­νη τν ­πο­χή, τ ­στο­λό­γιο. Θυ­μ­μαι ­τι τ πρ­το μι­κρο­δι­ή­γη­μα πο μς δη­μο­σί­ευ­σε ­ταν « με­τα­μόρ­φω­ση» το λ­μπρτ Γκαρ­σί­α ­λέ­να, στς 7 ­πρι­λί­ου το 2010. ­κο­λού­θη­σαν δε­κά­δες δη­μο­σι­εύ­σεις με­τα­φρά­σε­ων, ­το­μι­κν κα συλ­λο­γι­κν, ­π τ ­σπα­νι­κ κα τ κα­τα­λα­νι­κά.
       Τς προ­άλ­λες δι­έ­τρε­ξα ξα­ν ­λα, κυ­ρι­ο­λε­κτι­κ ­λα, α­τ τ κεί­με­να κα σκέ­φτη­κα πς με­τα­φρα­στς κα συγ­γρα­φες, ε­μα­στε πο­λ τυ­χε­ρο πο βρή­κα­με στ πρό­σω­πο το Πα­τί­λη κά­ποι­ον πο μς ­νω­σε σ ­να συλ­λο­γι­κ μι­κρ-­περ­κεί­με­νο. Τν ε­χα­ρι­στο­με κα συ­νε­χί­ζου­με γι τ ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’15...
 
Κάντε δεξιό κλικ εδώ, για να κάνετε λήψη των εικόνων. Για να συμβάλει στην προστασία του απορρήτου σας, το Outlook απέτρεψε την αυτόματη λήψη αυτής της εικόνας από το Internet.
Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Πηγή: Πρώτη δημοσίευση.

Κων­σταν­τ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (­θή­να 1963). ­πί­κου­ρος κα­θη­γη­τς Με­τα­φρα­σε­ο­λο­γί­ας στ ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δι­δά­σκει, ­πί­σης, ­σπα­νι­κ Λο­γο­τε­χνί­α στ λ­λη­νι­κ ­νοι­κτ Πα­νε­πι­στή­μιο. ­χει με­τα­φρά­σει ­π τ ­σπα­νι­κ στ λ­λη­νι­κ ρ­γα τν . Σάμ­πα­το, Μ. λ­το­λαγ­κί­ρε, . λ­δε­κό­α, Μ. Βάθ­κεθ Μον­ταλ­μπάν, Χ. Γι­α­μα­θά­ρες, Ρ. Τσίρ­μπες, Χ. ­γέ­στα, Λ.Μ. Πα­νέ­ρο, Σ. δ Τό­ρο, . Μπρά­ις ­τσε­νί­κε, . Τρα­πι­έ­γιο, . Γκα­μο­νέ­δα, Σ. Πά­μι­ες κα . Κου­έ­το με­τα­ξ λ­λων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου