Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

Δεκάλογος τοῦ τέλειου μικροδιηγηματάκια

του Φαμ­πιὰν Βί­κε


Ι. Χλεύ­α­ζε τὸ δά­σκα­λο.
ΙΙ. Μὴν πι­στεύ­εις ὅ­τι κά­νεις Λο­γο­τε­χνί­α. Θε­ώ­ρη­σέ το ὡς δε­δο­μέ­νο πα­ρ’ ὅ­λο ποὺ εἶ­ναι δε­δο­μέ­νο.
ΙΙΙ. Μὴν βά­ζεις ὅ­ρια στὸν ἑ­αυ­τό σου. Ἀλ­λά, ἂν τυ­χὸν τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μά σου ξε­πε­ρά­σει τὶς 50.000 λέ­ξεις, ἄρ­χι­σε νὰ σκέ­φτε­σαι πὼς ἦρ­θε πλέ­ον ἡ ὥ­ρα νὰ ἀ­να­ζη­τή­σεις ἕ­ναν ἐ­πί­λο­γο.
IV. Οὐ φο­νεύ­σεις τὸν ἥ­ρω­ά σου, εἶ­ναι πα­λιὸ τὸ κόλ­πο. Σὲ κά­θε πε­ρί­πτω­ση, ἂν δὲν ὑ­πάρ­χει ἄλ­λη λύ­ση, βε­βαι­ώ­σου ὅ­τι θὰ πε­θά­νει γιὰ τὰ κα­λά. Νὰ ἀ­πο­φεύ­γεις ὅ­πως ὁ Δι­ά­ο­λος τὸ λι­βά­νι τὶς νε­κρα­να­στά­σεις καὶ τὰ λοι­πὰ σί­κι­ου­ελ.
V. Πρέ­πει νὰ ἀ­γνο­εῖς τὸ πρὸς τὰ ποῦ πη­γαί­νει ἡ ἱ­στο­ρί­α σου ἀ­κό­μη καὶ ὅ­ταν τὴν ἔ­χεις ὁ­λο­κλη­ρώ­σει
VI. Νὰ ἐ­πι­θυ­μή­σεις τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα τοῦ πλη­σί­ον σου.
VII. Νὰ εἶ­σαι παν­το­γνώ­στης ἢ ὁ κα­κὸς τῆς ται­νί­ας ἤ, πράγ­μα ποὺ συ­νι­στῶ πε­ρισ­σό­τε­ρο: καὶ τὰ δύ­ο ταυ­τό­χρο­να.
VIII. Νὰ εἶ­σαι ὑ­πε­ρό­πτης, δο­κη­σί­σο­φος, ξε­ρό­λας, εἴ­ρω­νας, καυ­χη­σιά­ρης.
ΙΧ. Ἡ ἱ­στο­ρί­α σου νὰ ἔ­χει ἀ­ξί­α μό­νο στὸ μι­κρο­χῶ­ρο στὸν ὁ­ποῖ­ο κι­νεῖ­σαι ἐ­σύ, ὁ Θε­ὸς καὶ ἄλ­λοι συ­νά­δελ­φοι.
Χ. Νὰ θυ­μᾶ­σαι πάν­τα ὅ­τι δὲν ὑ­πάρ­χει τί­πο­τα πιὸ προ­βλέ­ψι­μο ἀ­πὸ ἕ­να ἀ­πρό­βλε­πτο τέ­λος.
ΧΙ. Ξε­πέρ­να τὰ ὅ­ρια, πάν­τα νὰ ξε­περ­νᾶς λι­γά­κι τὰ ὅ­ρια.
ΠΗΓΗ : ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἀ­θή­να 1963). Ἐ­πί­κου­ρος κα­θη­γη­τὴς Με­τα­φρα­σε­ο­λο­γί­ας στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δι­δά­σκει, ἐ­πί­σης, Ἰ­σπα­νι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Ἑλ­λη­νι­κὸ Ἀ­νοι­κτὸ Πα­νε­πι­στή­μιο.

Φαμ­πιὰν Βί­κε (Fabián Vique). Γεν­νή­θη­κε στὸ Μπου­έ­νος Ἅ­ι­ρες στὶς 24 Ἰ­ου­νί­ου 1966. Ἔ­ζη­σε στὴν Ἱ­σπα­νί­α καὶ τὴ Σερ­βί­α. Σή­με­ρα ζεῖ στὸ Μο­ρὸν τῆς Ἀρ­γεν­τι­νῆς. Εἶ­ναι κα­θη­γη­τὴς Γλώσ­σας καὶ Λο­γο­τε­χνί­ας, ἐκ­δό­της καὶ συγ­γρα­φέ­ας. Τὸ 2008 ἵ­δρυ­σε τὸν ἐκ­δο­τι­κὸ οἶ­κο Macedonia.

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου