Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Μι­κρὰ Πα­τε­ρι­κά : Γιὰ τὸν Ἀρδαλίωνα τὸν ἠθοποιόΝῦν μῖ­μος ὄν­τως Ἀρ­δα­λί­ων, ἢ πά­λαι·

Μι­μού­με­νος γὰρ μάρ­τυ­ρας, τὸ πῦρ στέ­γει.

ΟΥΤΟΣ ἦ­το κα­τὰ τοὺς χρό­νους τοῦ Μα­ξι­μια­νοῦ ἐν ἔ­τει σϞ­η´ [298], κα­τα­γι­νό­με­νος εἰς τὰ θέ­α­τρα καὶ εἰς τὰς κω­μῳ­δί­ας, μι­μού­με­νος τὸν ἕ­να καὶ τὸν ἄλ­λον, καὶ ὑ­πο­κρι­νό­με­νος τὰ τῶν ἄλ­λων πά­θη καὶ δρά­μα­τα. Ἐ­πει­δὴ δὲ μί­αν φο­ρὰν τῷ ἐ­φά­νη νὰ μι­μη­θῇ κα­θ' ὑ­πό­κρι­σιν τὴν ἀν­τί­στα­σιν τῶν χρι­στια­νῶν πρὸς τοὺς τυ­ράν­νους, ὅ­τε ἐ­μαρ­τύ­ρουν, ἐ­κρε­μά­σθη ὑ­ψη­λὰ καὶ ἐ­ξε­σχί­ζε­το, ἐ­πει­δὴ δὲν ἤ­θε­λε νὰ προ­σφέ­ρῃ θυ­σί­αν εἰς τοὺς Θε­ούς. Ὅ­τε λοι­πὸν ὁ λα­ὸς βλέ­πων ταῦ­τα, ἐ­κρό­τει τὰς χεῖ­ρας καὶ ἐ­πῄ­νει τὴν ἐ­πι­τη­δεί­αν αὐ­τοῦ μί­μη­σιν καὶ γεν­ναι­ο­καρ­δί­αν, τό­τε ὁ Ἀρ­δα­λί­ων ἔ­κρα­ξε με­γα­λο­φώ­νως καὶ εἶ­πεν εἰς τὸν λα­ὸν νὰ σι­ω­πή­σῃ, καὶ οὕ­τως ἐ­κή­ρυ­ξεν ὅ­τι εἶ­ναι τῇ ἀ­λη­θεί­ᾳ χρι­στια­νός. Ὅ­θεν ὁ ἄρ­χων πά­λιν ἐ­συμ­βού­λευ­σεν αὐ­τὸν νὰ με­τα­θέ­σῃ τὴν γνώ­μην του, ἀλ­λ' ἐ­πει­δὴ ὁ Ἀρ­δα­λί­ων δὲν ἠ­θέ­λη­σε νὰ πει­σθῇ, ἀλ­λ' ἐ­πέ­με­νεν εἰς τὴν ὁ­μο­λο­γί­αν τοῦ Χρι­στοῦ, ἐ­βλή­θη ἐν τῷ μέ­σῳ πυ­ρᾶς, ἀ­να­φθεί­σης ἐ­κεῖ, καὶ οὕ­τως ἐ­τε­λει­ώ­θη ὁ μα­κά­ριος καὶ ἔ­λα­βε τοῦ μαρ­τυ­ρί­ου τὸν στέ­φα­νον.


Δεῖτε δραματοποίηση τῆς ζωῆς καὶ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀρδαλίωνα

στὸ Κρατικὸ Θέατρο Παντομίμας τοῦ Ἐρεβάν μὲ τίτλο «Ἀρδαλίων»

στὴν πρεμιέρα του τὸ 2009 σὲ σενάριο καὶ καλλιτεχνικὴ διεύθυνση:

Zhirayr Dadasyan (συνοπτικὴ ἔκδοση: 10:14)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Uh_LL5C6Xvk

Ἐδῶ ὁλόκληρη ἡ παράσταση (55’)Πη­γή: Συ­να­ξα­ρι­στὴς Νι­κο­δή­μου τοῦ Ἁ­γι­ο­ρεί­του, ἐ­πε­ξερ­γα­σθεὶς ὑ­πὸ Θ. Νι­κο­λα­ΐ­δου Φι­λα­δελ­φέ­ως, τό­μος πρῶ­τος, Ἀ­θή­νη­σι, 1868, σελ. 88.


Μι­κρὰ Πα­τε­ρι­κά: ἐ­πι­μέ­λεια: Ἄγ­γε­λος Κα­λο­γε­ρό­που­λος καὶ Γιά­ννης Πα­τί­λης. [Βλ. Εἰ­σα­γω­γι­κὸ κεί­με­νο καὶ Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος Β’, ἐγ­γρα­φὴ 25.11.2019.]


Εἰκόνα: Ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυ­ρικοῦ τέ­λους τοῦ ἁγίου στὴν πυ­ρὰ ἀπὸ τὸ μι­μό­δραμα Ἀρ­δα­λίων τοῦ Ἀρμένιου Zhirayr Dadasyan.

ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου