Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

‘Εντμοῦντο Βαλαντές (Edmundo Valadés): ὌνειροKΑΘΙΣΜΕΝΗ ὅ­πως εἶ­ναι ἀ­πέ­ναν­τί μου μὲ τὰ πό­δια μι­σά­νοι­χτα, δι­α­κρί­νω τὴν πο­ρεί­α γιὰ νὰ ἐκ­πλη­ρώ­σω τὸ ὄ­νει­ρό μου, αὐ­τὸ τοῦ κο­σμο­ναύ­τη: νὰ φτά­σω στὴν Ἀ­φρο­δί­τη.

Πηγή:  ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ Ἀ­πὸ τὸν τό­μο Βγά­λε ἕ­να φύλ­λο... Ἀν­θο­λο­γία ἰ­σπα­νό­φω­νου ἐ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος. Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. Ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Σι­δέ­ρη, Li­te­ra­tu­ra Cu­e­nto, Ἀ­θή­να, 2014.

Ἐν­τμοῦν­το Βα­λαν­τές (Edmundo Valadés) (Γκου­α­ΐ­μας τῆς ἐ­παρ­χί­ας Σο­νό­ρα, Με­ξι­κό, 1915 - Πό­λη τοῦ Με­ξι­κοῦ, 1994). Ἦ­ταν δη­μο­σι­ο­γρά­φος σὲ δι­ά­φο­ρες ἐ­φη­με­ρί­δες καὶ ἀ­να­πλη­ρω­τὴς κυ­βερ­νη­τι­κὸς ἐκ­πρό­σω­πος Τύ­που στὶς ἀρ­χὲς τῆς δε­κα­ε­τί­ας τοῦ ’60, στὴν κυ­βέρ­νη­ση τοῦ Ἀ­δόλ­φο Λό­πες Μα­τέ­ος. Τὸ 1964 ἵ­δρυ­σε τὸ θρυ­λι­κὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ El Cuento, ση­μεῖ­ο ἀ­να­φο­ρᾶς γιὰ τὰ ἰ­σπα­νο­α­με­ρι­κά­νι­κα μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα. Ἀ­πὸ τὰ ἔρ­γα του ξε­χω­ρί­ζουν οἱ συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των La muerte tiene permiso (1955) καὶ Sólo los sueños y los deseos son inmortales, palomita (1986). Τὸ «El sueno» δη­μο­σι­εύ­τη­κε στὸ νού­με­ρο 131 τοῦ El Cuento τὸ 1995.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά: Συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. Ἐ­πι­μέ­λεια:

Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἀ­θή­να 1963). Ἀναπληρωτὴς κα­θη­γη­τὴς Με­τα­φρα­σε­ο­λο­γί­ας στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δι­δά­σκει, ἐ­πί­σης, Ἰ­σπα­νι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Ἑλ­λη­νι­κὸ Ἀ­νοι­κτὸ Πα­νε­πι­στή­μιο. Ἔ­χει με­τα­φρά­σει ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἔρ­γα τῶν Ἐ. Σάμ­πα­το, Μ. Ἀλ­το­λαγ­κί­ρε, Ἰ. Ἀλ­δε­κό­α, Μ. Βάθ­κεθ Μον­ταλ­μπάν, Χ. Γι­α­μα­θά­ρες, Ρ. Τσίρ­μπες, Χ. Ἀ­γέ­στα, Λ.Μ. Πα­νέ­ρο, Σ. δὲ Τό­ρο, Ἀ. Μπρά­ις Ἐ­τσε­νί­κε, Ἀ. Τρα­πι­έ­γιο, Ἀ. Γκα­μο­νέ­δα, Σ. Πά­μι­ες καὶ Ἀ. Κου­έ­το με­τα­ξὺ ἄλ­λων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου