Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Καλός ο εθελοντισμός, αλλά καλή και η επίβλεψή του ….

·      
Σε ένα κείμενο υπό τον τίτλο «Καταστρατήγηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου κατά την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων - εργασιών»  ο  Πρόεδρος της Δ.Ε.του ΓΕΩΤΕ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας Ζαφείρης Μυστακίδης σημειώνει την ανάγκη συμμόρφωσης  των συλλογικοτήτων ή ατόμων  που εκτελούν αναδασώσεις, στις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας…

«Οι εργασίες αυτές  γίνονται χωρίς την συμμετοχή εργοληπτικής επιχείρησης δημόσιων δασοτεχνικών έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) ή από εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Μ.Ε.Ε.Π. Πρασίνου ή Μ.Ε.Κ. Πρασίνου στελεχωμένη από Δασολόγο ή Δασοπόνο, όπως ορίζουν οι διατάξεις περί εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων και της νομοθεσίας που διέπει τον φορέα εκτέλεσης του έργου. Αντιθέτως όμως γίνονται με την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων - οργανώσεων. Πέραν όμως της καταστρατήγησης της σχετικής νομοθεσίας το τελικό αποτέλεσμα της αναδάσωσης δεν συνάδει με τους κανόνες της δασολογικής επιστήμης και των προδιαγραφών της εκάστοτε θεωρηθείσας μελέτης αναδάσωσης, ούτε επιτυγχάνεται ο απώτερος στόχος της αναδάσωσης, ήτοι η δημιουργία ενός υγιούς δασικού οικοσυστήματος πολλαπλών σκοπών - ωφελειών (στην οποία περιλαμβάνεται κατά την μελέτη και η πρόνοια συντήρησης της δασωτέας έκτασης τα πρώτα χρόνια). Αντί αυτού γίνεται άδικη κατασπατάληση φυτευτικού υλικού
απ’ τα δημόσια κρατικά φυτώρια της χώρας, το οποίο διατίθεται δωρεάν στον φορέα του εκάστοτε έργου από τις αρμόδιες Δασικές αρχές. Με λίγα λόγια, πέραν της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών και της τυπικής ολοκλήρωσης της υπάρχουσας σχετικής δέσμευσης των φορέων του έργου, η εκτέλεση των έργων αναδάσωσης με τον ανωτέρω τρόπο και καταπατώντας την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα αποδίδει, ούτε είναι ανάλογη σε επιτυχία, σε σχέση με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν.
Οι περιπτώσεις αυτές καταστρατήγησης της σχετικής νομοθεσίας παρουσιάστηκαν σε περιοχές εκτός του χώρου ευθύνης του παραρτήματος μας, στις οποίες όμως δραστηριοποιούνται συνάδελφοι Γεωτεχνικοί, ορισμένοι από τους οποίους είναι και μέλη του Παραρτήματος μας. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εξετάσετε την παρούσα επιστολή μας και ενημερώσετε τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες δια του Επιμελητηρίου μας, προκειμένου να επισημανθεί στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες η ορθή εφαρμογή της διαδικασίας εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων από τους ανωτέρω φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου