Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

ΠΕΕΓΕΠ (Επαγγελματίες Γεωτεχνικοί): Καταγγέλει απαράδεκτους όρους για διαγωνισμό δημοτικού έργου…..……..οι εργασίες πρασίνου καταγράφονται ως οικοδομικές και αθροίζονται στα οικοδομικά όποτε και δεν ζητούνται  οι κατά νόμο ειδικοί επιστήμονες που κατέχουν το συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο…...

          
           
            Κύριε  Δήμαρχε (του Κερατσινίου -Δραπετσώνας),   
             Κύριοι/ες, 

Έπειτα από αναφορές μελών της Ένωσής μας, τα οποία  κατέχουν εργοληπτικό
πτυχίο ΜΕΕΠ Έργων Πρασίνου, στην πρόσφατη διακήρυξη του έργου που έχετε προκηρύξει «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», προϋπολογισμού
μελέτης 899.900,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),  παρατηρούνται παραδόξως τα εξής: 


Βάσει της δημοσιευμένης διακήρυξης σύμφωνα με το Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 


α)Κατηγορία εργασιών «Οικοδομικά» προϋπολογισμού 552.926,71 ευρώ (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ 18%, Απρόβλεπτα 15%), 
β)Κατηγορία εργασιών «Η/Μ» προϋπολογισμού 177.499,33 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18%, Απρόβλεπτα 15%). 

Σύμφωνα πάντα με την ως άνω διακήρυξη, δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
έχουν Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι:
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών, εντός και εκτός Νομού, και στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ εργασιών, εντός και εκτός Νομού.

Όμως με μια απλή ανάγνωση και καταγραφή του προϋπολογισμού του έργου, καθώς
και του αντίστοιχου τιμολογίου μελέτης, προκύπτει ότι έχετε χρησιμοποιήσει πληθώρα εργασιών που υπάγονται στις εργασίες πρασίνου κάτι που εμφανώς καταγράφετε και στα προαναφερθέντα συμβατικά τεύχη, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον άρθρα από το εγκεκριμένο Αναλυτικό Τιμολόγιο Εργασιών Πρασίνου (ΑΤΕΠ).

Το ύψος του προϋπολογισμού των εργασιών πρασίνου (άρθρα ΑΤΕΠ) ανέρχεται σε
συνολική δαπάνη εργασιών στο ποσό των 154.818,54 € ήτοι 21,19% του προϋπολογισμού του έργου, αρκετά απάνω από το 10% που ορίζει ο νόμος 3669/08  ως κατώτατο όριο για καλούμενη κατηγορία εργασιών.

Ως εκ τούτου, στην διακήρυξη σας οφείλατε στις καλούμενες κατηγορίες εργασιών
να καλείτε και εργοληπτικά πτυχία ΜΕΕΠ πρασίνου τάξης Α2 και άνω.


Είναι απορίας άξιο λοιπόν και εν γένει παράνομο, ότι οι εργασίες πρασίνου καταγράφονται ως οικοδομικές και αθροίζονται στα οικοδομικά όποτε και δεν ζητούνται  οι κατά νόμο ειδικοί επιστήμονες που κατέχουν το συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο. Πέραν όμως των παράτυπων-παράνομων όρων της διακήρυξης, είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι τελικοί χρήστες των παιδικών χαρών θα παραλάβουν ένα έργο λειτουργικά και αισθητικά υποβαθμισμένο, εφόσον από τον εν λόγω διαγωνισμό απουσιάζουν οι ειδικοί επιστήμονες που έχουν το νόμιμο δικαίωμα, αλλά και την τεχνογνωσία να διαχειρίζονται και εν γένει να κατασκευάζουν ανάλογα έργα Πρασίνου, με συνέπεια οι  παιδικές χαρές  να μετατρέπονται σε χώρους αποθέσεως οργάνων και όχι σε χώρους δημιουργίας περιπέτειας, φαντασίας όπως θα είθισται να σχεδιάζονται και να λειτουργούν. 

Επιπροσθέτως, μη καλώντας τις αντίστοιχες επιχειρήσεις πρασίνου -οι οποίες νόμιμα 
μπορούν να συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό- μειώνεται ουσιαστικά ο ανταγωνισμός μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων, εφόσον αποκλείετε έναν ολόκληρο κλάδο επιχειρήσεων από τον διαγωνισμό.

Κατόπιν των  προαναφερθέντων, ζητάμε την ματαίωση του διαγωνισμού και την επαναπροκυρηξή του με νέους όρους, στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν και εργολήπτες πρασίνου κάτοχοι ΜΕΕΠ ανάλογης τάξης που έχουν εκ του νόμου δικαίωμα συμμετοχής. 

 Η Ένωσή μας, έχοντας ευθύνη για την  διασφάλιση των επαγγελματικών
συμφερόντων των μελών της, για την προστασία του περιβάλλοντός, την  ανάπτυξη του πρασίνου αλλά και σαφή γνώση και άποψη για τα παραπάνω, είναι στην  διάθεσή σας,  για οποιαδήποτε   συνεργασία,  δράση, ή πληροφορία,  απαιτηθεί .

Ο Πρόεδρος – Μιχάλης  Στογιάνος
Η Γραμματέας  Βασιλική Κωνσταντινίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου