Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Γεώργιος Καστριώτης

Βιβλίο για τον Γεώργιο Καστριώτη (Σκεντέρμπεη):
Το βιβλίο με τίτλο «Ἐπιτομή τῆς ἱστορίας Γεωργίου τοῦ Καστριώτου, τοῦ ἐπονομασθέντος Σκεντέρμπεη, βασιλέως τῆς Ἀλβανίας, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ, μετά προσθήκης τοῦ γεννεαλογικοῦ καταλόγου τῶν Ὀθωμανῶν Σουλτάνων συνερανισθέντος παρά τοῦ σοφωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως», ετυπώθη και εκυκλοφόρησε στην Μόσχα, από τον N. S. Vsevolovski, το 1812. Ήταν σε σχήμα 8ο, και είχε 351 σελ.

Ήταν περιληπτική μετάφραση του έργου του Duponcet, στην οποία έχουν παρεμβληθεί κάποιες λεπτομέρειες και λόγοι του Έλληνα ήρωα, εκ Καστοριάς (> Καστοριώτης, Καστριώτης), προς τους στρατιώτες του (θεωρούνται φανταστικοί). 2 σχόλια: