Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Ἀ­λε­χάν­τρο Μπεν­τι­βό­λιο (Alejandro Bentivoglio) Ἔγ­γα­μος βί­ος (Vida de casados)



ΣΤΟ ΤΡΑΙΝΟ συ­νάν­τη­σα μιὰ δε­σποι­νί­δα μὲ ξαν­θὰ μαλ­λιὰ ποὺ μοῦ εἶ­πε ὅ­τι ἤ­μουν ὁ ἄν­τρας τῆς ζω­ῆς της. Στὴν ἀρ­χὴ τὴν πί­στε­ψα, ἀλ­λὰ ἔ­πει­τα εἶ­δα τὸν ἐ­λεγ­κτὴ νὰ πλη­σιά­ζει καὶ πρό­σε­ξα ὅ­τι ἐ­κεί­νη δὲν εἶ­χε εἰ­σι­τή­ριο. Ὅ­πως θὰ ἔ­κα­νε κά­θε ἱπ­πό­της, τῆς τὸ πλή­ρω­σα χω­ρὶς δεύ­τε­ρη σκέ­ψη. Στὸ ὑ­πό­λοι­πο τα­ξί­δι δὲν ἀν­ταλ­λά­ξα­με κου­βέν­τα. Μό­λις κα­τε­βή­κα­με στὸν τε­λευ­ταῖ­ο σταθ­μό, ζή­τη­σα δι­α­ζύ­γιο.

Πηγή: (ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ)Ἀ­πὸ τὸν τό­μο Βγά­λε ἕ­να φύλ­λο... Ἀν­θο­λο­γία ἰ­σπα­νό­φω­νου ἐ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος. Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. Ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Σι­δέ­ρη, Li­te­ra­tu­ra Cu­e­nto, Ἀ­θή­να,

Ἀ­λε­χάν­τρο Μπεν­τι­βό­λιο (Alejandro Bentivoglio) (Ἀ­βε­γι­α­νέ­δα τῆς Ἀρ­γεν­τι­νῆς, 1979). Σπού­δα­σε Φι­λο­λο­γί­α. Τὸ 2007 ἐ­ξέ­δω­σε τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Revolver y Otras Historias del Lado Suave (Μπου­έ­νος Ἄ­ι­ρες, Letras del Sur) καὶ ἀ­κο­λού­θη­σαν, με­τα­ξὺ ἄλ­λων, οἱ συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των Dakota/Memorias de una Muneca Inflable (2008), Abcdefghijklmnnopqrstuv­wxyz (2011), Todo Lo que Dejamos Atras (2012), Ariadna Superstar (2012) κ.λπ. To «Vida de casados» δη­μο­σι­εύ­τη­κε στὸ μπλὸγκ τοῦ ποι­η­τῆ («Dacota») στὶς 9 Σε­πτεμ­βρί­ου 2010.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. Ἐ­πι­μέ­λεια:

Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἀ­θή­να 1963). Ἀναπληρωτὴς κα­θη­γη­τὴς Με­τα­φρα­σε­ο­λο­γί­ας στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δι­δά­σκει, ἐ­πί­σης, Ἰ­σπα­νι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Ἑλ­λη­νι­κὸ Ἀ­νοι­κτὸ Πα­νε­πι­στή­μιο. Ἔ­χει με­τα­φρά­σει ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἔρ­γα τῶν Ἐ. Σάμ­πα­το, Μ. Ἀλ­το­λαγ­κί­ρε, Ἰ. Ἀλ­δε­κό­α, Μ. Βάθ­κεθ Μον­ταλ­μπάν, Χ. Γι­α­μα­θά­ρες, Ρ. Τσίρ­μπες, Χ. Ἀ­γέ­στα, Λ.Μ. Πα­νέ­ρο, Σ. δὲ Τό­ρο, Ἀ. Μπρά­ις Ἐ­τσε­νί­κε, Ἀ. Τρα­πι­έ­γιο, Ἀ. Γκα­μο­νέ­δα, Σ. Πά­μι­ες καὶ Ἀ. Κου­έ­το με­τα­ξὺ ἄλ­λων.








Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου