Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Ἀ­δόλ­φο Μπι­ό­ι Κα­σά­ρες (Adolfo Bioy Casares) : Μιὰ ζωή (Una vida)
 H ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ εἶ­πε πὼς δὲν παν­τρεύ­τη­κε ἐ­πει­δὴ δὲν εἶ­χε χρό­νο. Στὰ νιά­τα της δού­λευ­ε σὲ μιὰ οἰ­κο­γέ­νεια ποὺ τῆς ἐ­πέ­τρε­πε νὰ βγαί­νει δύ­ο ὧ­ρες κά­θε δε­κα­πέν­τε μέ­ρες. Ἐ­κεῖ­νες τὶς δύ­ο ὧ­ρες τὶς δι­έ­θε­τε γιὰ νὰ πά­ει μὲ τὸ τρὰμ 38 μέ­χρι τὸ σπί­τι κά­ποι­ων συγ­γε­νῶν, νὰ δεῖ ἂν εἶ­χαν φτά­σει γράμ­μα­τα ἀ­πὸ τὴν Ἱ­σπα­νί­α, καὶ νὰ ἐ­πι­στρέ­ψει μὲ τὸ τρὰμ 38.Πηγή: Ἀ­πὸ τὸν τό­μο Βγά­λε ἕ­να φύλ­λο... Ἀν­θο­λο­γία ἰ­σπα­νό­φω­νου ἐ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος. Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. Ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Σι­δέ­ρη, Li­te­ra­tu­ra Cu­e­nto, Ἀ­θή­να, 2014.


Ἀ­δόλ­φο Μπι­ό­ι Κα­σά­ρες (Adolfo Bioy Casares) (Ἀρ­γεν­τι­νὸς γαλ­λι­κῆς κα­τα­γω­γῆς, Μπου­έ­νος Ἄ­ι­ρες, 1914-1999). Θε­ω­ρεῖ­ται ἀ­πὸ τοὺς ση­μαν­τι­κό­τε­ρους λα­τι­νο­α­με­ρι­κά­νους συγ­γρα­φεῖς, ἐ­νῶ ὁ Χόρ­χε Λου­ὶς Μπόρ­χες (μὲ τὸν ὁ­ποῖ­ο συ­νερ­γά­στη­κε σὲ πολ­λὰ λο­γο­τε­χνι­κὰ ἐγ­χει­ρή­μα­τα) τὸν συγ­κα­τα­λέ­γει στοὺς με­γα­λύ­τε­ρους συγ­γρα­φεῖς τοῦ προ­η­γού­με­νου αἰ­ώ­να. Στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ κυ­κλο­φο­ροῦν ἀρ­κε­τὰ βι­βλί­α του μὲ ση­μαν­τι­κό­τε­ρά Τὸ ὄ­νει­ρο τῶν ἡ­ρώ­ων (μτφ. Νί­κος Πρα­τσί­νης) καὶ Ἡ ἐ­φεύ­ρε­ση τοῦ Μο­ρέλ (μτφ. Ἀ­χιλ­λέ­ας Κυ­ρι­α­κί­δης). Τὸ «Una vida» συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὸ βι­βλί­ο του Guirnalda con amores (2004).
Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:


Συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση. Ἐ­πι­μέ­λεια:


Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἀ­θή­να 1963). Ἀναπληρωτὴς κα­θη­γη­τὴς Με­τα­φρα­σε­ο­λο­γί­ας στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δι­δά­σκει, ἐ­πί­σης, Ἰ­σπα­νι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Ἑλ­λη­νι­κὸ Ἀ­νοι­κτὸ Πα­νε­πι­στή­μιο. Ἔ­χει με­τα­φρά­σει ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἔρ­γα τῶν Ἐ. Σάμ­πα­το, Μ. Ἀλ­το­λαγ­κί­ρε, Ἰ. Ἀλ­δε­κό­α, Μ. Βάθ­κεθ Μον­ταλ­μπάν, Χ. Γι­α­μα­θά­ρες, Ρ. Τσίρ­μπες, Χ. Ἀ­γέ­στα, Λ.Μ. Πα­νέ­ρο, Σ. δὲ Τό­ρο, Ἀ. Μπρά­ις Ἐ­τσε­νί­κε, Ἀ. Τρα­πι­έ­γιο, Ἀ. Γκα­μο­νέ­δα, Σ. Πά­μι­ες καὶ Ἀ. Κου­έ­το με­τα­ξὺ ἄλ­λων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου