Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

Proyecto GreQuerías Antología del minicuento griego contemporáneo: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος καὶ Ἐ­δουά­ρδο Λου­θέ­να (ἐ­πι­μέ­λεια). Editorial EDA Libros

 ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ Τρί­τη στὶς 12 Ὀ­κτω­βρί­ου καὶ στὸ πλαί­σιο τοῦ 13ου φε­στι­βὰλ ΛΕΑ στὸ Μου­σεῖ­ο Μπε­νά­κη Ἑλ­λη­νι­κοῦ Πο­λι­τι­σμοῦ (Κουμ­πά­ρη 1, Ἀ­θή­να, 7 μ.μ.) θὰ γί­νει ἡ πα­ρου­σί­α­ση τῆς ἀν­θο­λο­γί­ας Proyecto GreQuerias ποὺ ἀ­πο­τε­λεῖ τὴν πιὸ εὐ­ρεί­α πα­ρου­σί­α­ση τῆς σύγ­χρο­νης ἑλ­λη­νι­κῆς μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­ας στὸ ἐ­ξω­τε­ρι­κό. Πε­ρι­λαμ­βά­νει, με­τα­φρα­σμέ­να στὰ ἱ­σπα­νι­κά, 78 μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα ἰ­σά­ριθ­μων Ἑλ­λη­νί­δων καὶ Ἑλ­λή­νων συγ­γρα­φέ­ων. Συλ­λο­γι­κὴ με­τά­φρα­ση.

         Θὰ συ­ζη­τή­σουν γιὰ τὸ βι­βλί­ο οἱ Θε­ώ­νη Κάμ­πρα, Ἐ­δουά­ρδο Λου­θέ­να, Ἀ­λί­κη Μα­νω­λά, Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου, Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος καὶ Χρῆ­στος Σι­ο­ρί­κης.

       Ἡ ἐκ­δή­λω­ση γί­νε­ται μὲ τὴν ὑ­πο­στή­ρι­ξη τοῦ Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη Ἑλ­λη­νι­κοῦ Πο­λι­τι­σμοῦ, τοῦ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ου Πα­νε­πι­στή­μιου Θεσ­σα­λο­νί­κης, τοῦ Ἰν­στι­τού­του Θερ­βάν­τες τῆς Ἀ­θή­νας, τῆς Σχο­λῆς Abanico καὶ τῶν ἐκ­δό­σε­ων EDA Libros.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ | «Proyecto GreQuerías» – LEA Festival (lea-festival.com)

         Μπο­ρεῖ­τε νὰ πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε τὴν ἐκ­δή­λω­ση ζων­τα­νὰ σὲ αὐ­τή τη σε­λί­δα YouTube  ή  Facebook

        Τὸ Live Streaming πραγ­μα­το­ποι­εῖ­τε μὲ τὴν εὐ­γε­νι­κὴ χο­ρη­γί­α τῶν κυ­ρί­ων Παν­τε­λὴ Μ. Σκού­φα­λου καὶ Πό­λας Σκου­φά­λου.

 

* * *

Στὶς 23 Ἀ­πρι­λί­ου 2020 κυ­κλο­φό­ρη­σε στὴν Ἱ­σπα­νί­α, ἀ­πὸ τὸν ἐκ­δο­τι­κὸ οἶ­κο EDA Libros, ποὺ ἑ­δρεύ­ει στὴ Μά­λα­γα, τὸ Ρroyecto GreQuerías. Antologia del minicuento griego contemporaneo (ἐ­ξώ­φυλ­λο: Δη­μή­τρης Χαν­τζό­που­λος). Ὁ ἐν λό­γω τό­μος, ἡ ἔκ­δο­ση τοῦ ὁ­ποί­ου χρη­μα­το­δο­τή­θη­κε ἀ­πὸ τὸ Τμῆ­μα Ἰ­τα­λι­κῆς Γλώσ­σας καὶ Φι­λο­λο­γί­ας τοῦ ΑΠΘ, ἀ­πο­τε­λεῖ τὴν πιὸ ἐ­κτε­νῆ πα­ρου­σί­α­ση τῆς σύγ­χρο­νης ἑλ­λη­νι­κῆς μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­ας ποὺ ἔ­χει γί­νει στὸ ἐ­ξω­τε­ρι­κὸ μέ­χρι σή­με­ρα. Περιλαμβάνει, μεταφρασμένα στα ισπανικά, 78 μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα ἀ­πὸ ἰ­σά­ριθ­μους συγ­γρα­φεῖς. Δη­μι­ουρ­γοὶ τῆς ἀν­θο­λο­γί­ας εἶ­ναι ὁ κα­θη­γη­τὴς τοῦ ΑΠΘ καὶ με­τα­φρα­στής, Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος καὶ ὁ φι­λο­λό­γος καὶ με­τα­φρα­στὴς Ἐ­δουά­ρδο Λου­θέ­να. Καὶ τὰ 78 μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα ἔ­χουν ἐμ­φα­νι­στεῖ, ὡς πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση ἢ ὡς ἀ­να­δη­μο­σί­ευ­ση, στὸ Ἱ­στο­λό­γιον Πλα­νό­διον-Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζάι, ἐ­νῶ ἡ με­τά­φρα­σή τους εἶ­ναι συλ­λο­γι­κή, προ­ϊ­ὸν δε­κά­δων ἐρ­γα­στη­ρί­ων ποὺ δι­ορ­γα­νώ­θη­καν, κα­τὰ τὴν τε­λευ­ταί­α πεν­τα­ε­τί­α, ἀ­πὸ τοὺς ἀν­θο­λό­γους στὸ ΑΠΘ, στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Μά­λα­γας, στὸ Ἰν­στι­τοῦ­το Θερ­βάν­τες τῆς Ἀ­θή­νας καὶ στὸ κέν­τρο Ἱ­σπα­νι­κῆς, Πορ­το­γα­λι­κῆς καὶ Κα­τα­λα­νι­κῆς γλώσ­σας, Abanico.

ΠΗΓΗ  ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ

TΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου