Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

1821: Τὰ Μικρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα : Τὸ ἦθος τοῦ Κυβερνήτη [τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια]

 
ΕΜΦΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ἐκ τῆς ἰ­δέ­ας ὅ­τι ὁ λα­ὸς τῆς Ἑλ­λά­δος πέ­νε­ται, προ­σε­πά­θει νὰ εἰ­σα­γά­γῃ διὰ τῆς βί­ας τὴν λι­τό­τη­τα, δί­δων αὐ­τὸς ὁ ἴ­διος τὸ πα­ρά­δειγ­μα. Δὲν ἔ­φε­ρε πο­τὲ μα­ζί του πλέ­ον τοῦ ἑ­νὸς φύ­λα­κος, ἵ­να πεί­σῃ τοὺς εὐ­τε­λεῖς Ἕλ­λη­νας νὰ κα­ταρ­γή­σω­σι τὰς ὁ­ποί­ας ἔ­φε­ρον πάν­το­τε οὐ­ράς, διὰ τὴν συν­τή­ρη­σιν τῶν ὁ­ποί­ων ἐ­γέ­νε­το δα­πά­νη πολ­λή. Ἔ­τρω­γε λι­τό­τα­τα διὰ νὰ πεί­σῃ τοὺς εὐ­πο­ροῦν­τας νὰ κα­ταρ­γή­σω­σι τὴν πρὸς τὴν ποι­κι­λί­αν καὶ πο­λυ­δά­πα­νων φα­γη­τῶν τά­σιν. Ἐ­νε­δύ­ε­το ἁ­πλού­στα­τα καὶ ὁ­σά­κις ἔ­φε­ρε τὴν ἐ­πί­ση­μον στο­λήν του, διὰ νὰ δυ­νη­θῇ νὰ κα­ταρ­γή­σῃ τὸ χρυ­σο­εν­δύ­ε­σθαι εἰς ὃ ἦ­σαν ἐ­πιρ­ρε­πέ­στα­τοι τό­τε οἱ Ἕλ­λη­νες μι­μη­θέν­τες τοὺς πρώ­ην κυ­ρί­ους των Τούρ­κους, διὰ τοῦ­το ἐ­ξή­λεγ­χεν ὅ­λα τ' ἀ­νω­τέ­ρω ἐ­λατ­τώ­μα­τα αὐ­στη­ρῶς καὶ πι­κρό­τα­τα.

       

Ὅ­ταν ὁ Κο­λο­κο­τρώ­νης με­τέ­βαι­νε νὰ πα­ρου­σιά­σῃ εἰς τὸν Κυ­βερ­νή­την τὸν Γεν­ναῖ­ον, τὸν ἀ­πήν­τη­σε με­τα­βαί­νον­τα εἰς τὸν πε­ρί­πα­τον.

       — Ὑ­πε­ρε­ξο­χώ­τα­τε, τῷ εἶ­πε, Σοῦ πα­ρου­σιά­ζω τὸν Γεν­ναῖ­ον μου.

       Ὁ Κυ­βερ­νή­της εἶ­δε χρυ­σο­φό­ρον νέ­ον καὶ πα­ρ' αὐ­τῷ ἕ­τε­ρον νέ­ον μὴ φέ­ρον­τα χρυ­σᾶ ἐν­δύ­μα­τα, ὅ­στις ἦ­τον ὁ Γραμ­μα­τεὺς τοῦ Γεν­ναί­ου Μι­μῖ­κος Πο­λυ­χρο­νό­που­λος, καὶ πρὸς τοῦ­τον ἀ­πέ­τει­νεν ὁ Κυ­βερ­νή­της τὴν χεῖ­ρα ὑ­πο­κρι­θεὶς ὅ­τι τὸν ὑ­πέ­λα­βεν ὡς τὸν Γεν­ναῖ­ον. Ὁ Κο­λο­κο­τρώ­νης τῷ εἶ­πεν ἀ­μέ­σως.

       — Αὐ­τὸς εἶ­ναι ὁ Γεν­ναῖ­ος.

       — Ἄ, εἶ­πεν ὁ Κυ­βερ­νή­της ὡς μᾶλ­λον ἐ­ξιπ­πα­σθεὶς ἐ­γὼ ἰ­δὼν αὐ­τὸν μὲ τὰ χρυ­σᾶ τὸν ὑ­πέ­λα­βον ὡς τζο­χαν­τά­ρην του.

τζο­χαν­τά­ρης: σωματοφύλακας.

Πη­γή: Δη­μή­τριος Γ. Δη­μη­τρα­κά­κης, Ἀ­πο­μνη­μο­νεύ­μα­τα Ἢ Ἐν­θυ­μή­μα­τα καὶ Δι­η­γή­σεις ἑ­νὸς κοι­νο­βου­λευ­τι­κοῦ τοῦ 19ου αἰ­ώ­να. Ἐ­πι­μέ­λεια: Θε­οδ. Δα­ρει­ώ­τη-Πε­λε­κά­νου, φι­λό­λο­γος. Πο­λι­τι­στι­κὸς σύλ­λο­γος Κα­στο­ρεί­ου «Ὁ Πο­λυ­δεύ­κης», Νο­μι­κὸ Πρό­σω­πο Πο­λι­τι­σμοῦ, Ἀ­θλη­τι­σμοῦ καὶ Πε­ρι­βάλ­λον­τος Δή­μου Σπάρ­της, Ἀ­θή­να, 2013, σελ. 48.

Εἰσαγωγὴ (βλ. ἐδῶ) καὶ ἐπιμέλεια ἀφιερώματος: Γιάννης Πατίλης.

Εἰκόνα: Tho­mas Law­re­nce  (1769–1830), Πορ­τραῖ­το τοῦ Ἰω­άν­νη Κα­πο­δί­στρια (1818). Λά­δι σὲ καμ­βά, 128.3Χ102.9 ἑκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου