Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Nέος Νόμος για τα δημόσια έργα

 


Ν.4782/2021,
Νέος Νόμος με Τροποποιήσεις για       Δημόσια Έργα


21 & 22 Νοεμβρίου 2021 ( Δευτέρα-Τρίτη  ) ώρες 09:00-15:00 (14 εκπαιδευτικές ώρες )


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βασίλης Κωτσοβίνος,  
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός και Νομικός. Συγγραφέας Βιβλίων Τεχνικής Νομοθεσίας « ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ » & « ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ »2017

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Α’ Ενότητα:
Η ενότητα αυτή αφορά τροποποιήσεις στην Διαδικασία Ανάθεσης γενικά και ειδικότερα, μεταξύ άλλων στην λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ, Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών, Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης, Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις, Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων, Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες, Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (Μελέτη-Κατασκευή), Τεχνικές προδιαγραφές, Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, Εγγυήσεις, Κριτήρια επιλογής (σε έργο ή μελέτη), Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές , Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών, Διαδικασία Ανάθεσης κάτω των Ορίων, Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, Απευθείας ανάθεση, Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.

Β’ Ενότητα:
Η ενότητα αυτή αφορά τροποποιήσεις στην διαδικασία Εκτέλεσης Έργων και Μελετών όπως: Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη, Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων, Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης, Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση, Χρονοδιάγραμμα κατασκευής, Ημερολόγιο του έργου, Προθεσμίες, Επιμετρήσεις, Λογαριασμοί, Απολογιστικές εργασίες, Τροποποιήσεις συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης, Υποκατάσταση-Υπεργολαβία-Εγκεκριμένος υπεργολάβος - Κατασκευαστική κοινοπραξία, Βεβαίωση περάτωσης εργασιών, Διοικητική παραλαβή για χρήση, Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων, Παραλαβή, Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε το αναλυτικό πρόγραμμα
 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.


Με εκτίμηση,
 
Μανώλη Γεωργία
Tel.   +30-210-7231260
Κινητό.  6948214611

E-mail : info.epgnosi@gmail.com & manoli.georg@gmail.com

 

 

 

Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ενδοεπιχειρησιακά. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου