Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) με αγωνία και προβληματισμό παρακολουθεί τις ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης», ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις που εισάγονται για τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και την προσέγγιση αξιοποίησης των Ιαματικών Πηγών.

Ο Ελληνικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία αλλά οφείλει να αναπτύσσεται βάσει της συνταγματικά προστατευόμενης αρχής της αειφορίας. Για τον λόγο αυτό η ΕΛΛΕΤ θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός της καθυστέρησης επεξεργασίας του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, που αποτελεί καίριο κενό χωρικού σχεδιασμού, ήδη από το 2015 (!).

Η θέσπιση ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου για τον Τουρισμό, συνδυαστικά με την σύσταση Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (ΟΔΠΠ) αποτελεί ένα αναγκαίο και χρήσιμο βήμα της Ελληνικής Πολιτείας στην προσπάθεια της να διαμορφώσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο παρακολούθησης και χάραξης πολιτικών για τον τουρισμό, την λεγόμενη εθνική βιομηχανία της χώρας μας. Είναι θετική η ίδρυση ΟΔΠΠ σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να περιληφθεί ρητά στις αρμοδιότητές τους όχι μόνο η προώθηση (marketing) αλλά και η παρακολούθηση (monitoring), ώστε να αποκτήσουν και ρόλο επεξεργασίας μέτρων ανάσχεσης του τουριστικού ρεύματος (ιδίως των μορφών μαζικού τουρισμού) στις περιπτώσεις φαινομένων υπερ-τουριστικοποίησης, που ήδη απαντώνται.

Η αξιοποίηση εναλλακτικών πόρων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο ιαματικός, την οποία αναγνωρίζει ως προτεραιότητα η Ελληνική Πολιτεία κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η δημιουργία και λειτουργία ενός κεντρικού φορέα υπεύθυνου για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών όλης της χώρας, ενός πολύτιμου φυσικού πόρου, δεν πρέπει να γίνει χωρίς την συνεργασία της τοπικής ή/και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των υφιστάμενων φορέων και εγκατεστημένων επιχειρήσεων και χωρίς υποχρέωση δημόσιας διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία με συμμετοχή και του εκάστοτε επενδυτή. Το στοίχημα για την αξιοποίηση και εκσυγχρονισμό των ιαματικών πηγών, θα είναι η διάχυση θετικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή, επιδίωξη που απαιτεί ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσέγγιση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Αναφορικά με τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα διαπιστώνουμε με απογοήτευση ότι σταδιακά, μέσω συνεχών εκπτώσεων στις απαιτήσεις/ προϋποθέσεις ο αρχικός σκοπός ματαιώνεται και οδηγούμαστε σε μια νέα κατάσταση όπου, με όχημα την τουριστική υποδομή, επιτρέπονται οικιστικές αναπτύξεις, με όρους εκτός σχεδίου δόμησης αλλά με πολύ υψηλότερο συντελεστή δόμησης από αυτόν της κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχές. Μετατρέπεται δηλαδή η τουριστική επένδυση σε κτηματομεσιτική (real estate) με προνομιακό πολεοδομικό καθεστώς, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς καμία συνεισφορά της ιδιοκτησίας για την ανάληψη μέρους του κόστους επιβάρυνσης της περιοχής.

Με τα νέα χαρακτηριστικά, τα νέα αυτά «τουριστικά προϊόντα» μετατρέπονται  σαφέστατα από "ήπια ανάπτυξη" σε  "πολεοδομική παρέμβαση",  που πλέον θεωρούμε ότι  η πρόταση υλοποίησης τους  απαιτείται να έχει υποβληθεί (και συμπεριληφθεί) σε ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό.  

Πεποίθηση της ΕΛΛΕΤ είναι, ότι ο σχεδιασμός των πολιτικών για την μελλοντική τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία και να επιδιώκει την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ελλάδας που την έχουν καθιερώσει ως παγκόσμιο προορισμό, δηλαδή της φύσης και του πολιτισμού.

Η επίτευξη αυτών των στόχων υποδεικνύει τη σημασία το μελλοντικό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης να απομακρυνθεί από τον στόχο της ποσοτικής επέκτασης και να στραφεί προς ένα πρότυπο ποιοτικής αναβάθμισης όχι τόσο από πλευράς εισοδηματικών χαρακτηριστικών των επισκεπτών, αλλά κυρίως από πλευράς αναβαθμισμένης και ποικίλης πολιτιστικής εμπειρίας.

Το παρόν Δελτίο Τύπου συνοδεύεται με μια αναλυτική Ανακοίνωση των διαφόρων πτυχών των παραπάνω ζητημάτων καθώς και από ένα Παράρτημα όπου παρουσιάζονται κάποιες κρίσιμες σταδιακές διαφοροποιήσεις της νομοθεσίας επί τεχνικών ζητημάτων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) με αγωνία και προβληματισμό παρακολουθεί τις ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης», ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις που εισάγονται για τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και την προσέγγιση αξιοποίησης των Ιαματικών Πηγών.

Α. Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα

Τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα (ΣΤΚ) είναι μια λειτουργική μορφή κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, που εισήχθη στη νομοθεσία με τον Ν. 4002/11. Ο σκοπός των ΣΤΚ ήταν η προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδήματος, με παράλληλη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της δυνατότητας αγοράς ή μακροχρόνιας μίσθωσης «τουριστικής κατοικίας» υψηλού επιπέδου σε συγκρότημα, που θα παρείχε πλήρεις ξενοδοχειακές εξυπηρετήσεις, καθώς και υπηρεσίες μιας τουλάχιστον εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής (πχ γήπεδο γκολφ). Σε επόμενους νόμους οι προϋποθέσεις για την χωροθέτηση ΣΤΚ (ελάχιστο μέγεθος οικοπέδου και κατοικίας, χαρακτηριστικά της επένδυσης, σχεδιασμός κοινόχρηστων χώρων κλπ) μειώθηκαν, ενώ οι μέγιστοι συντελεστές δόμησης (ΣΔ) και τα ποσοστά κατοικιών προς πώληση αυξήθηκαν. Στα ανωτέρω προστίθεται και η πρόβλεψη του πρόσφατου ν 4864/2021 περί στρατηγικών επενδύσεων, που προβλέπει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας στα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)(Βλέπε αναλυτικά στο Παράρτημα τις σταδιακές αλλαγές, όπως και αυτές του υπό συζήτηση Σ.Ν.).

Με απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι σταδιακά, μέσω συνεχών εκπτώσεων στις απαιτήσεις/ προϋποθέσεις ο αρχικός σκοπός ματαιώνεται και οδηγούμαστε σε μια νέα κατάσταση όπου, με όχημα την τουριστική υποδομή, επιτρέπονται οικιστικές αναπτύξεις, με όρους εκτός σχεδίου δόμησης αλλά με πολύ υψηλότερο συντελεστή δόμησης από αυτόν της κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχές. Μετατρέπεται δηλαδή η τουριστική επένδυση σε κτηματομεσιτική (real estate) με προνομιακό πολεοδομικό καθεστώς, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς καμμία συνεισφορά της ιδιοκτησίας για την ανάληψη μέρους του κόστους επιβάρυνσης της περιοχής. 

Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι η οριζόντια πρόβλεψη τέτοιων αναπτύξεων σε όλη την χώρα, θα πλήξει σοβαρά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, όπως τα μικρά νησιά, θέμα το οποίο είχε αναδειχθεί εξ αρχής, και στην διαβούλευση για το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό. 

Με τα νέα χαρακτηριστικά, τα νέα αυτά «τουριστικά προϊόντα» μετατρέπονται  σαφέστατα από "ήπια ανάπτυξη" σε  "πολεοδομική παρέμβαση",  που πλέον θεωρούμε ότι  η πρόταση υλοποίησης τους  απαιτείται να έχει υποβληθεί (και συμπεριληφθεί) σε ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό.  

Επί πλέον, η πρόταση που έχει διατυπώσει ως θέση αρχής η ΕΛΛΕΤ, για ανάληψη προγράμματος αντισταθμιστικής συμβολής στην τοπική αειφόρο ανάπτυξη, από τις επενδύσεις που χωροθετούνται βάσει ειδικού αδειοδοτικού καθεστώτος, είναι ιδιαίτερα επίκαιρη για τα ΣΤΚ και τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, και η θεσμοθέτησή της θα αποτελέσει μια πραγματική μεταρρυθμιστική τομή και μια συμβολή στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.   

 Β. Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών

Η θέσπιση ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου για τον Τουρισμό, συνδυαστικά με την σύσταση Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (ΟΔΠΠ) αποτελεί ένα αναγκαίο και χρήσιμο βήμα της Ελληνικής Πολιτείας στην προσπάθεια της να διαμορφώσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο παρακολούθησης και χάραξης πολιτικών για τον τουρισμό, την λεγόμενη εθνική βιομηχανία της χώρας μας. Επισημαίνεται όμως ότι από την νομοθετική του πρόβλεψη το 2013 ( ν.4179, αρ18) δεν έχει γίνει κανένα βήμα ενεργοποίησής του.

Είναι θετική η ίδρυση ΟΔΠΠ σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να περιληφθεί ρητά στις αρμοδιότητές τους όχι μόνο η προώθηση (marketing) αλλά και η παρακολούθηση (monitoring), ώστε να αποκτήσουν και ρόλο επεξεργασίας μέτρων ανάσχεσης του τουριστικού ρεύματος (ιδίως των μορφών μαζικού τουρισμού) στις περιπτώσεις φαινομένων υπερ-τουριστικοποίησης, που ήδη απαντώνται. Η πρόσφατη μελέτη για την Σαντορίνη, η οποία αναφέρθηκε στη Βουλή, περιέχει κυρίως προτάσεις διαχείρισης των υψηλών ροών (πχ 2ο τελεφερίκ,) και όχι ανάσχεσής τους. Οπωσδήποτε είναι αναγκαίο πριν την υλοποίηση των προτάσεων της όποια μελέτης, να προηγηθεί ευρεία διαβούλευση επ’ αυτών. Η ΕΛΛΕΤ έχει διατυπώσει προς τους αρμόδιους φορείς σχετική έκθεση, με κατευθύνσεις για την ανάληψη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου τουριστικού ρεύματος στο νησί, προτάσεις που απαιτούν την συντονισμένη ενεργοποίηση του χωρικού και -σχεδιασμού με την τουριστική πολιτική.  

Είναι θετικό ότι ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως «Πρότυπο Τουριστικό Προορισμό» περνάει και από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, άρα είναι δεκτό ότι η πολιτική ειδικής διαχείρισης περιλαμβάνει και μέτρα χωρικού σχεδιασμού, πλην των κριτηρίων αμιγώς τουριστικής προσέγγισης. Ωστόσο είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί πληρέστερα ο θεσμικός ρόλος και οι αρμοδιότητες των παραπάνω φορέων καθώς αναμένεται να αποκτήσουν κεντρικό ρόλο στην μελλοντική ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων και αντικειμενικά προσδιορισμένων δεικτών αξιολόγησης, αντικείμενο στο οποίο πάσχει διαχρονικά η χώρα μας. Η ΕΛΛΕΤ θεωρεί ότι η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί από την πρόβλεψη του νομοθέτη να καταρτίζονται στο πλαίσιο κάθε ΟΔΠΠ μελέτες εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας του, βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών και διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών, όπως εξάλλου έχει επισημανθεί και στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Γ. Αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών

Η αξιοποίηση εναλλακτικών πόρων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού την οποία αναγνωρίζει ως προτεραιότητα η Ελληνική Πολιτεία κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, η δημιουργία και λειτουργία ενός κεντρικού φορέα υπεύθυνου για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών όλης της χώρας, ενός πολύτιμου φυσικού πόρου, δεν πρέπει να γίνει χωρίς την συνεργασία της τοπικής ή/και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των υφιστάμενων φορέων και εγκατεστημένων επιχειρήσεων και χωρίς υποχρέωση δημόσιας διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία με συμμετοχή και του εκάστοτε επενδυτή. Το στοίχημα για την αξιοποίηση και εκσυγχρονισμό των ιαματικών πηγών, θα είναι η διάχυση θετικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή, επιδίωξη που απαιτεί ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσέγγιση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Η ΕΛΛΕΤ επισημαίνει ότι ο νέος φορέας δεν θα πρέπει να κινηθεί στα πρότυπα του ΤΑΙΠΕΔ, με αποκλειστικό στόχο την μεγιστοποίηση των εσόδων του.  

Δ. Λειτουργική ενοποίηση μιας έκτασης (αρ 34)

Η λειτουργική ενοποίηση τμημάτων μιας ιδιοκτησίας, που διακόπτεται από ρέμματα, θαλάσσιες ζώνες κλπ είναι ένα κρίσιμο θέμα διότι αφορά στην διαφύλαξη των πολύτιμων αυτών φυσικών πόρων, της ακεραιότητας του τοπίου και του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους. Η απλή πρόβλεψη προσκόμισης βεβαίωσης μιας υπηρεσίας ότι είναι εφικτή η κατασκευή του έργου είναι ανεπαρκέστατη ασφαλιστική δικλείδα για τέτοιου τύπου κρίσιμα έργα που απαιτούν πληρέστατη μελέτη εφαρμογής και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Η κατάργηση της διάταξης (κεφ.Β, άρθ, 3, παρ3.2.6 της ΥΑ 9347/14, ΦΕΚ 1013 Β) που επιτρέπει την λειτουργική ενοποίηση με «γεφύρωση», όταν μεσολαβούν «γενικότερα φυσικά εμπόδια», διευρύνοντας την προηγούμενη πρόβλεψη που αφορούσε μόνο τις περιπτώσεις διαχωρισμού της έκτασης από για δρόμους ή ρέματα, είναι αναγκαία διότι ενέχει σοβαρό κίνδυνο καταστροφής του τοπίου. Η πρόσφατη δικαστική απόφαση για τέτοια έργα στην Ίο αναδεικνύει τη συνθετότητα του ζητήματος, και την ανάγκη άλλης προσέγγισης για την προστασία του τοπίου και την ανάγκη στροφής της προσέγγισης του νομοθέτη, από την εξυπηρέτηση των χρηστών του ΣΤΚ στην διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε φυσικές ζώνες, κοινόχρηστου χαρακτήρα (ρέμματα και αιγιαλός), όπως και την διασφάλιση της ακεραιότητας του τοπίου.

Ε. Τελική τοποθέτηση

Ο Ελληνικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία αλλά οφείλει να αναπτύσσεται βάσει της συνταγματικά προστατευόμενης αρχής της αειφορίας.

Η ΕΛΛΕΤ θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός της καθυστέρησης επεξεργασίας του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, που αποτελεί καίριο κενό χωρικού σχεδιασμού, ήδη από το 2015 (!) όταν ακυρώθηκε από το ΣτΕ το Ε.Χ.Π. Τουρισμού 2013 (απόφαση ολομ. 2632/2015). Ελλείψει αυτού, είναι επιβεβλημένη η εναρμόνιση των τουριστικών χωροθετήσεων με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και να περιορίζεται -αντί να διευρύνεται- η πρακτική οριζόντιων διευκολύνσεων σε «τουριστικές επενδύσεις» που χωροθετούνται άνευ σχεδιασμού. Διαφορετικά η -θετική- σύσταση των ΟΔΠΠ δεν θα μπορέσει να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου και σύγχρονου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης για την χώρα μας.

Πεποίθηση της ΕΛΛΕΤ είναι, ότι ο σχεδιασμός των πολιτικών για την μελλοντική τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία και να επιδιώκει την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ελλάδας που την έχουν καθιερώσει ως παγκόσμιο προορισμό, δηλαδή της φύσης και του πολιτισμού.

Η επίτευξη αυτών των στόχων υποδεικνύει τη σημασία το μελλοντικό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης να απομακρυνθεί από τον στόχο της ποσοτικής επέκτασης και να στραφεί προς ένα πρότυπο ποιοτικής αναβάθμισης όχι τόσο από πλευράς εισοδηματικών χαρακτηριστικών των επισκεπτών, αλλά κυρίως από πλευράς αναβαθμισμένης και ποικίλης πολιτιστικής εμπειρίας. Οι ανωτέρω διατυπωθείσες προτάσεις συμβάλλουν σε αυτόν.


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (καταγραφή της εξέλιξης ορισμένων διατάξεων)

Βάσει των διατάξεων του άρθ. 26 περ. γ του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4864/2021 (Α’ 237) για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, εμμέσως, πλην σαφώς, επιτρέπεται η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) -στα οποία επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και η μεταβίβαση τμημάτων έως και 40% των εν λόγω ξενοδοχείων- σε ζώνες Τουρισμού-Αναψυχής εντός ΕΣΧΑΣΕ. Συνεπώς η ρύθμιση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε εκτός σχεδίων και ορίων οικισμών περιοχές, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η οικιστική ανάπτυξη, ενδεχομένως ακόμη και στα ξενοδοχεία του ΣΤΚ!

Σημειωτέων δε ότι στον ν. 4759/20, δίνεται η δυνατότητα προσαύξησης από το 30% στο 40% της συνολικής δόμησης, με δυνατότητα προσαύξησης της έως και στο 55%, εάν περιλαμβάνεται στο ΣΤΚ γήπεδο γκολφ 18 οπών. Με τον ίδιο νόμο εισήχθησαν τα Μικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας, ακόμα και κάτω των 5 αστέρων, χωρίς υποχρέωση ανάπτυξης ειδικής τουριστικής υποδομής. Αντίστοιχου σκεπτικού με τα παραπάνω, είναι η πρόβλεψη αύξησης των μέγιστων εφαρμοζόμενων ΣΔ, από 0,05 σε 0,07, από 0,10 σε 0,12 και κυρίως από 0,15 σε 0,20 (έως και 33%!). Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν έως και την εξίσωση του εν λόγω ειδικού τουριστικού προϊόντος (ΣΤΚ) με τον ΣΔ που ισχύει γενικά για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, αναιρώντας με τον τρόπο αυτό στην πράξη την ποιοτική διαφοροποίηση του, εγείροντας ενδεχομένως ακόμα και ζήτημα αντίθεσης στην αρχή του πολεοδομικού κεκτημένου (αρθ. 24 Συντάγματος).

Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο παρέχει στα ΣΤΚ επίσης περαιτέρω εκπτώσεις όπως:

·         αντί της υποβολής αρχιτεκτονικών σχεδίων για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, όπως προβλέπεται σήμερα, απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του μηχανικού και του ιδιοκτήτη για τους κοινόχρηστους χώρους και τις εγκαταστάσεις του σύνθετου τουριστικού καταλύματος,

·         αντί για τη μεταβίβαση κυριότητας ή την εκμίσθωση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, να απαιτείται η ξενοδοχειακή μονάδα και η εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής να τελεί σε πλήρη λειτουργία καθ’ όλο το έτος, κάτι που συντελεί στην χρονική διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, απλά απαιτείται «λειτουργική ετοιμότητα» όλο το έτος, δηλαδή μια ασαφής κατάσταση.

·         τη δυνατότητα προσαύξησης των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών εφόσον εντός του ΣΤΚ αναπτύσσεται γήπεδο γκολφ 9 σε: α) 47% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειάς του, εφόσον ο πραγματοποιούμενος ΣΔ είναι κάτω του 0,12, β) σε 65% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας εφόσον ο ΣΔ είναι κάτω του 0,07.

Συμπληρωματικά στα ανωτέρω με την τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή πριν την συζήτηση του ΣΝ στην Ολομέλεια, προστίθενται και νέες διευκολύνσεις για την αύξηση των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων των ΣΤΚ καθώς το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών μπορεί να προσαυξάνεται, υπό προϋποθέσεις, σε πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν εκπτώσεις οι οποίες μας απομακρύνουν από τον αρχικά επιδιωκόμενο στόχο των ΣΤΚ, δηλαδή τη δημιουργία ενός προϊόντος προσέλκυσης επισκεπτών υψηλών εισοδημάτων και μακροχρόνιας διαμονής.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Περιβάλλοντος & Πολιτισμού:

κα Κ. Στεμπίλη -  Τηλ: 210 - 32 25 245 & 210 - 32 26 693. / E-mail: sepi@ellinikietairia.gr  / www.ellet.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου