Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

1821: Τὰ Μικρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα Πλήρωσις βόθρων! [τῶν Ἰωάννου Κωλέττη καὶ Ἀνδρέου Μεταξᾶ]

 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ τοῦ ὑ­πουρ­γεί­ου Κω­λέ­τη τῆς 6 Αὐ­γού­στου 1844 κά­ποι­ος ρου­σφε­το­φά­γος ἀ­δι­άν­τρο­πος, ἀ­πὸ τὰ ὄρ­νια ἐ­κεῖ­να τὰ ἐ­παρ­χι­ώ­τι­κα, ποὺ γυ­ρί­ζου­νε σὰ σκιά­χτρα μέ­ρα με­ση­μέ­ρι στοὺς δι­α­δρό­μους τοὺς ὑ­πουρ­γι­κούς, φορ­τώ­θη­κε τὸν Κω­λέ­τη καὶ τοῦ ξη­γοῦ­σε πώς, ἂν δὲ σπαρ­θῇ μπαμ­πα­κό­σπο­ρος στὴν ἐ­παρ­χί­α του, ψῆ­φοι κυ­βερ­νη­τι­κοὶ δὲ φυ­τρώ­νουν· καὶ ἤ­τα­νε κον­τὰ-σι­μὰ ἡ βου­λευ­τι­κὴ ἐ­κλο­γή. Κά­λε­σε ὁ Κω­λέ­της τὸν Ἀ. Με­τα­ξᾶ ὑ­πουρ­γὸ τῶν Οἰ­κο­νο­μι­κῶν καὶ τὸν πα­ρα­κά­λε­σε νὰ βρῇ κα­μιὰ τρύ­πα στὰ κε­φά­λαι­α τοῦ προ­ϋ­πο­λο­γι­σμοῦ, ποὺ τὸ σα­ρά­κι τοῦ ἄ­τι­μου τοῦ ρου­σφε­τιοῦ κό­σκι­νο τὸν εἶ­χε κά­μει.

       — Δὲν ὑ­πάρ­χει κα­νὲν δι­α­θέ­σι­μον πο­σόν! εἶ­πε ὁ Με­τα­ξᾶς.

       Παίρ­νει στὰ χέ­ρια τὸν προ­ϋ­πο­λο­γι­σμὸ ὁ Κω­λέ­της καὶ περ­νά­ει ἕ­να-ἕ­να τὰ κε­φά­λαι­α καὶ τ' ἄρ­θρα· φτά­νει στὸ «ἐκ­κέ­νω­σις βό­θρων».

       — Ἰ­δού, αὐ­τὸ τὸ ἄρ­θρον, κρά­ζει, ἔ­χει δι­α­θέ­σιον πο­σόν· ἂς χώ­σω­μεν τὸ ἔ­ξο­δον ἐ­δῶ μέ­σα!

       Ὁ Με­τα­ξᾶς χα­μο­γε­λά­ει.

       — Ἂν ἦ­το πε­ρὶ «πλη­ρώ­σε­ως» βό­θρων, ἐ­κτε­λεῖ­το ἡ ἐν­το­λή σας, ἀλ­λὰ πρό­κει­ται πε­ρὶ «κε­νώ­σε­ως», ἀ­παν­τά­ει ὁ Με­τα­ξᾶς.


Βι­βλι­ο­γρα­φι­κὴ ση­μεί­ω­ση τοῦ Γ. Βλα­χο­γιά­ννη: «Ἐλ­πὶς» 17 Ἰ­ουλ. 1845.

Πη­γή: Γιά­ννη Βλα­χο­γιά­ννη, Ἱ­στο­ρι­κὴ Ἀν­θο­λο­γί­α. Ἀ­νέκ­δο­τα – Γνω­μι­κά – Πε­ρί­ερ­γα – Ἀ­στεῖ­α ἐκ τοῦ βί­ου δι­α­σή­μων Ἑλ­λή­νων 1820-1864. Πα­τρι­ω­τι­κὴ χο­ρη­γί­α Ἐμ. Ἀ. Μπε­νά­κη εἰς τι­μὴν τῆς Ἑ­κα­τον­τα­ε­τη­ρί­δος τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἐ­πα­να­στά­σε­ως. Ἀ­θῆ­ναι, 1927, σελ. 75 [Τίτλος: «152.—Βό­θροι ποὺ ἀ­δειά­ζουν.»].

Εἰσαγωγὴ (βλ. ἐδῶ) καὶ ἐπιμέλεια ἀφιερώματος: Γιάννης Πατίλης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου