Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Ἡ πικρὴ ἱστορία τοῦ Ἀντρέι Γκορένκο


Ἡ συγκλονιστικὴ ἱστορία

τῆς αὐ­το­χει­ρί­ας τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Ἄννας Ἀχμάτοβα

Ἀντρέι Γκορένκο

ποὺ αὐτοκτόνησε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1920 στὴν Ἀθήνα,

καὶ τῆς ὁποίας τὶς λεπτομέρειες ἔφερε στὸ φῶς τὸ 2008-2009

τὸ περιοδικὸ Πλανόδιον,

τώρα καὶ στὸ διαδίκτυο

μέσα ἀπὸ τὸ βραβευμένο ντοκυμανταὶρ

τοῦ Λευτέρη Ξανθόπουλου:
* * *

Τὸν Φε­βρου­α­ρί­ου τοῦ 1920, τὰ πρω­το­σέ­λι­δα τν ἀ­θη­να­ϊ­κῶν ἐ­φη­με­ρί­δων πλη­ρο­φο­ροῦν γιὰ τὴν «δι­πλὴ αὐ­το­κτο­νί­α ζεύ­γους Ρώ­σων συ­ζύ­γων». Ἐ­πρό­κει­το γιὰ τὸν Ἀν­τρέ­ι Γκο­ρέν­κο καὶ τὴν σύ­ζυ­γό του Μα­ρί­α, ποὺ εἶ­χαν κα­τα­φύ­γει στὴν Ἑλ­λά­δα ὡς πο­λι­τι­κοὶ πρό­σφυ­γες. Ὁ Γκο­ρέν­κο ἦ­ταν Ρῶ­σος εὐ­γε­νής, ἑλ­λη­νι­στής, ἑλ­λη­νο­λά­τρης καὶ ἀ­δελ­φός της με­γά­λης Ρω­σί­δας ποι­ή­τριας Ἄν­νας Ἀχ­μά­το­βα (1889-1966). Ἀ­πὸ τὴ μοι­ραί­α ἀ­πό­πει­ρα, θὰ ἐ­πι­βι­ώ­σει ἡ Μα­ρί­α ποὺ ἀ­πο­κα­λύ­πτε­ται ὅ­τι εἶ­ναι ἔγ­κυ­ος!
Ὁ Ἀν­τρέ­ας Γκο­ρέν­κο ὁ νε­ώ­τε­ρος θὰ γεν­νη­θεῖ με­τὰ τὸν θά­να­το τοῦ πα­τέ­ρα του Ἀν­τρέ­ι, θὰ πο­λι­το­γρα­φη­θεῖ Ἕλ­λη­νας καὶ θὰ δι­α­πρέ­ψει ὡς ἐ­ξέ­χον μέ­λος τῆς με­τα­πο­λε­μι­κῆς ἀ­θη­να­ϊ­κῆς κοι­νω­νί­ας. Ἡ πε­ρί­πλο­κη ἱ­στο­ρί­α ξε­δι­πλώ­θη­κε τὸ 2008 μὲ ἀ­φορ­μὴ τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα τοῦ λο­γο­τε­χνι­κοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ Πλα­νό­διον στὴν Ἄν­να Ἀχ­μά­το­βα· ὁ ποι­η­τὴς καὶ ἐκ­δό­της Γιά­ννης Πα­τί­λης καὶ ὁ ἐ­ρευ­νη­τὴς Γι­ῶρ­γος Ζε­βε­λά­κης ἔ­φε­ραν στὸ φῶς ἄ­γνω­στες λε­πτο­μέ­ρει­ες. Ἡ συ­νερ­γά­τις τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ συγ­γρα­φέ­ας καὶ εἰ­κα­στι­κὸς Ἠ­ρ Νι­κο­πού­λου ἐν­τό­πι­σε τὸ 2009 τὸν οἰ­κο­γε­νεια­κὸ τά­φο Γκο­ρέν­κο στὸ πρῶ­το Νε­κρο­τα­φεῖ­ο Ἀ­θη­νῶν. Οἱ ἀ­να­κα­λύ­ψεις ἔ­κα­ναν ἰ­δι­αί­τε­ρη αἴ­σθη­ση, ἰ­δί­ως στὴ Ρω­σί­α. Ἡ συ­νερ­γά­τις τοῦ Πλα­νό­διου Εὐ­γε­νί­α Κρι­τσέφ­τσκα­για, φι­λό­λο­γος καὶ με­τα­φρά­στρια, πα­ρέ­δω­σε στὸ «Μου­σεῖ­ο Ἄν­να Ἀχ­μά­το­βα» τὰ οἰ­κο­γε­νεια­κὰ κει­μή­λια, ποὺ δι­έ­θε­σε ἡ Λί­α Κοσ­σα­ρὰ-Γκο­ρέν­κο, χή­ρα του Ἀν­δρέ­α Γκο­ρέν­κο τοῦ νε­ώ­τε­ρου. Τὸ ὅ­λο θέ­μα προ­έ­βα­λε τὸ ρω­σι­κὸ κα­νά­λι TV 100 τῆς Ἁ­γί­ας Πε­τρού­πο­λης στὶς 29/09/2009 στὸ κεν­τρι­κὸ βρα­δι­νό του δελ­τί­ο μὲ ἐ­κτε­νὲς ρε­πορ­τάζ. Ὁ σκη­νο­θέ­της καὶ ποι­η­τὴς Λευ­τέ­ρης Ξαν­θό­που­λος ἀ­ξι­ο­ποι­ών­τας τὸ συγ­κεν­τρω­μέ­νο ὑ­λι­κὸ δη­μι­ούρ­γη­σε τὸ ντο­κυ­μαν­ταὶρ «Ἡ πι­κρὴ ἱ­στο­ρί­α τοῦ Ἀν­τρέ­ι Γκο­ρέν­κο» γιὰ τὴν ἐκ­πομ­πὴ «Πα­ρα­σκή­νιο» τῆς ΕΡΤ. Ἡ ται­νί­α προ­βλή­θη­κε πολ­λὲς φο­ρὲς καὶ ἔ­λα­βε δι­α­κρί­σεις στὴν Ἑλ­λά­δα καὶ στὸ ἐ­ξω­τε­ρι­κό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου