Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΜΠΟΝΑ 

ΓΣΧ. Ο ιατρός Δ. Προμπονάς δεν θα μπορούσε να φανταστεί όταν άφηνε την διαθήκη του στο μεσοπόλεμο, ότι αφενός η πρόθεσή του να δημιουργήσει "κήπον αναψυχής" θα υπόκειτο σε τέτοιο κίνδυνο καταστρατήγησης και αφετέρου ότι αυτή η καταστρατήγηση θα τύγχανε της ανοχής της πλειοψηφίας ενός διαμερισματικού συμβουλίου, που υποτίθεται ότι "ζυμώνεται" με την κοινωνία....

Η ΔΙΑΘΗΚΗ  

Εν Αθήναις σήμερον την 4ην του μηνός Μαίου του έτους 1938 ημέρα Τετάρτη εν τη κατοικία μου Ξενοδοχείον Απόλλων,οδός Σταδίου αριθμ.68 και εν τω υπ΄ αριθμώ 38 δωματίω μου,ο υποφαινόμενος Δημήτριος Ηλ. Προμπονάς,ιατρός-φαρμακοποιός και τελειόφοιτος των Φυσικών Επιστημών,σώας έχων τας φρένας μου συντάσσων την παρούσαν μου διαθήκην και ορίζω τα εξής:

Eαν αποθάνω άγαμος και άτεκνος εγκαθιστώ γενικήν κληρονόμον μου την Εθνικήν Αεροπορία της Πατρίδος μου.


Ορίζω τα ακόλουθα κληροδοτήματα.


Ολόκληρον τον εν Πατησίοις <<Συνοικία Προμπονά>> κήπον μου μετά των εν αυτώ οικημάτων και εγκαταστάσεων κληροδοτώ εις τον Δήμο Αθηναίων ίνα τον χρησιμοποιή ως κήπον αναψυχής των Αθηναίων υπό την επωνυμία <<Κήπος ιατρού Δ.Προμπονά>>.Εις τον αυτόν επίσης Δήμον Αθηναίων κληροδοτώ δέκα οκτώ ώρας ποτιστικού ύδατος εβδομαδιαίως εκ του Περισσού ποταμού δια να το ποτίζη.
Εις τον εντός του κήπου αυτού Ναόν του Αγίου Γεωργίου κληροδοτώ τον παρά το εργοστάσιον Κολούμπιας και εν μέσω των κτημάτων Γεωργίου Πουλάκη υπάρχουσαν οικοπεδικήν έκτασιν εξ 7 1/2 στρεμμάτων  ήδη ναρκισσόκηπον, ίνα εν ευθέτω χρόνω και τη επιμελεία του Μητροπολήτου Αθηνών και μιας πενταμελους εκ της συνοικίας Προμπονά επιτροπής, πωληθή και εκ των χρημάτων  της πωλήσεως αυτής κατασκευασθή εις την ιδίαν θέσιν έτερος Ναός μέγας εις μνήμην του Αγίου Γεωργίου των Αγίων Αναργύρων και της Αγίας Φωτεινής.

Εις την Κοινότητα Δαμαριώνος της Νάξου κληροδοτώ τας δύο εν τη θέσει <<Πλάτσια>> συνεχομένας οικίας μου ίνα τας χρησιμοποιήση ως κοινοτικόν γραφείον ή σχολείον.


Η Εθνική Αεροπορία υποχρεούται να διατηρή ως ήδη λειτουργεί τον εν τη οδώ Πειραιώς αρ.5 Φαρμακευτικόν και Κηλεπιδεσμικόν μοι οίκον εφ΄ όσον ζεί ο εξαδελφός μου Ιωάννης Ανδρ. Προμπονάς, ο οποίος θα εργάζεται εν αυτώ με μισθόν ουχί ολιγώτερον του σήμερον υπ΄αυτού λαμβανομένου, δύναται όμως να ενοικιάση τον οίκον τούτον εις τον ως άνω εξαδελφόν μου, αντί ετησίου ενοικίου 500.000 δραχμών. 


Η Εθνική Αεροπορία υποχρεούται επίσης να διατηρή εν λειτουργεία το εν Φιλοτίω της Νάξου υπάρχον Εργοστάσιόν μου ελαιουργίας και αλευροποιίας εφ΄όσον ζει ο εν αυτών εργαζόμενος εξαδελφός μου Δεμένεος Λεωνίδας Προμπονάς, ο οποίος θα λαμβάνη τον νόμιμον μισθόν, δύναται όμως να ενοικιάση το εργοστάσιον τούτο εις τον ως άνω εξαδελφόν μου Δεμένεον Λεωνίδα Προμπονά αντί ετησίου ενοικίου 100.000 δραχμών.


Εις πάντας τους εν τω Φαρμακίω και εργοστασίω μου Κηλεπιδέσμων εργαζομένους κληροδοτώ ανά δραχμάς 10.000. Εις την εν τω Καταστήματί μου τούτο εργαζομένην εξαδέλφην μου Κυριακήν Εμμανουήλ Προμπονά να πληρωθώσιν δραχμαί πεντήκοντα χιλιάδες, τας οποίας μου έδωσεν προς φύλαξιν.


Αποκληρώνω τελείως τους αδελφούς μου Νικόλαον Ηλία Προμπονά και Ιωάννην Ηλίαν Προμπονά διότι αμφότεροι όχι μόνον που καταχράσθησαν άφθονα χρήματα και επέδειξαν προς εμέ απαραδειγμάτιστον αχαριστίαν και αστοργίαν αλλά και πολλάκις με απείλησαν δια θανάτου.


Εκτελεστήν της διαθήκης μου ορίζω τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος κ.Ιωάννην Μεταξάν και τούτου μη επιζόντος , τον διάδοχον αυτού.


Ο Διαθέτης


Δ.Προμπονάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου