Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

Εντ­γκαρ Κέρετ (אתגר קרת) : Κρί­ση ἄ­σθ­μα­τοςΌΤΑΝ ΣΕ ΠΙΑΝΕΙ κρί­ση ἄ­σθμα­τος δὲν μπο­ρεῖς ν' ἀ­να­πνεύ­σεις. Ὅ­ταν δὲν μπο­ρεῖς ν' ἀ­να­πνεύ­σεις δυ­σκο­λεύ­ε­σαι νὰ μι­λή­σεις. Ἡ πρό­τασή σου πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται ἀ­πὸ τὴν πο­σό­τη­τα τοῦ ἀ­έ­ρα ποὺ μπο­ρεῖς νὰ βγά­λεις ἀ­π' τὰ πνευ­μό­νια σου – πο­σό­τη­τα ἐ­ξαι­ρε­τι­κὰ λι­γο­στή, τρεῖς μὲ τέσ­σε­ρις κου­βέν­τες πά­νω κά­τω. Αὐ­τὸ σὲ κά­νει νὰ δί­νεις ση­μα­σί­α στὴ λέ­ξη. Περ­νᾶς ἀ­πὸ κό­σκι­νο τοὺς σω­ροὺς τῶν λέ­ξε­ων ποὺ σοῦ κα­τα­κλύ­ζουν τὸ κε­φά­λι, δι­α­λέ­γεις τὶς πιὸ ση­μαν­τι­κές. Κι αὐ­τὲς ἀ­κό­μα σοῦ κο­στί­ζουν δὲν εἶ­σαι σὰν τοὺς ὑ­γι­εῖς ποὺ τὶς ξεφουρ­νί­ζουν ὅ­πως πε­τᾶ­με ἔ­ξω τὰ σκου­πί­δια. Ὅ­ταν κά­ποι­ος λέ­ει πά­νω στὴ κρί­ση «Σ' ἀ­γα­πῶ», ἢ «Σ' ἀ­γα­πῶ τρε­λά», ὑ­πάρ­χει δι­α­φο­ρά. Δι­α­φο­ρὰ μί­ας λέ­ξης, ποὺ εἶ­ναι ὅ­μως ὑ­πε­ραρ­κε­τή, ἀ­φοῦ μπο­ρεῖ νὰ εἶ­ναι ἡ λέ­ξη: «Στά­σου», «Ἀ­να­πνευ­στή­ρας» ἢ ἀ­κό­μη «Ἀ­σθε­νο­φό­ρο».

Πη­γή: Ὁ ὁ­δη­γὸς λε­ω­φο­ρεί­ου ποὺ ἤ­θε­λε νὰ γί­νει θεός (δι­η­γή­μα­τα, με­τά­φρα­ση ἀπὸ τὰ ἐβραϊκὰ Μάγκυ Κοέν, ἐκδ. Κα­στα­νι­ώ­της, Ἀ­θή­να, 2004)

Ἔτ­γκαρ Κέρετ (אתגר קרת) (Τὲλ-Ἀ­βίβ, 1967). Ό ση­μαν­τι­κό­τε­ρος συγ­γρα­φέ­ας τῆς νέ­ας λο­γο­τε­χνι­κῆς γε­νιᾶς τοῦ Ἰσ­ρα­ήλ. O κρι­τι­κὸς Νι­σὶμ Καλ­ντε­ρὸν ἔ­γρα­ψε ὅ­τι ὁ Κέρετ εἶ­ναι «ὁ Ἄ­μος Ὂζ τῆς γε­νιᾶς του», καὶ τὸ βι­βλί­ο του Missing Kissinger ἔ­χει συμ­πε­ρι­λη­φθεῖ στὰ δε­κα­πέν­τε ση­μαν­τι­κό­τε­ρα ἰσ­ρα­η­λι­νὰ βι­βλί­α ὅ­λων τῶν ἐ­πο­χῶν. Ἔ­χει λά­βει τὸ Πρω­θυ­πουρ­γι­κὸ Βρα­βεῖ­ο γιὰ τὴ Λο­γο­τε­χνί­α καὶ τὸ Κι­νη­μα­το­γρα­φι­κὸ Βρα­βεῖ­ο τοῦ Ὑ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμοῦ. Δι­δά­σκει στὴν Κι­νη­μα­το­γρα­φι­κὴ Σχο­λὴ τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τοῦ Τὲλ Ἀ­βίβ. Βιβλία του: Τὸ μπλοὺζ τῆς Γά­ζας (μα­ζὶ μὲ τὸν Πα­λαι­στί­νιο Σα­μὶρ Ἒλ Γι­οῦ­σεφ, 2005), Ὁ ἐ­κεῖ­νος (2007), κ.ἄ.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἑβραϊκά:

Μάγ­κυ Κο­έν (1953). Με­τα­φρά­στρια ἀ­πὸ τὰ ἑ­βρα­ϊ­κά. Σπού­δα­σε στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Χά­ϊ­φα στὸ Ἰσ­ρα­ήλ. Με­τέ­φρα­σε τοὺς συγ­γρα­φεῖς Ἀ­βρα­ὰμ Γε­ο­σού­α, Ἔτ­γκαρ Κε­ρέτ, Ντά­βιντ Γκρό­σμαν, Ἀ­α­ρὼν Ἄ­πε­φελντ καὶ ἄλ­λους. Τὸ 2002 βρα­βεύ­τη­κε μὲ τὸ Κρα­τι­κὸ Βρα­βεῖ­ο Λο­γο­τε­χνι­κῆς Με­τά­φρα­σης Ἔρ­γου Ξέ­νης λο­γο­τε­χνί­ας στὴν Ἑλ­λη­νι­κὴ Γλώσ­σα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου