Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

Ο Πατίλης για τον ποιητή Καρούζο


 

Λη­σμο­νών­τας νο­η­τὰ κι ἀ­δι­α­νό­η­τα

ὑ­πο­γρά­φω σή­με­ρα: Χε­ρου­βεὶμ Ἀ­ρου­ραῖ­ος

(Ν. Κ. «Ὀ­ξυ­φρέ­νεια»)

Χερουβεὶμ Ἀρουραῖος. Ὁ ποιητὴς Νίκος Καροῦζος.

Μὲ ἐκτενὲς εἰσαγωγικὸ

γραμματολογικὸ καὶ ἑρμηνευτικὸ δοκίμιο

καὶ προσωπικὴ ἀνθολογία

ἀπὸ τὸ σύνολο τοῦ ἔργου του

ποιητικοῦ καὶ πεζογραφικοῦ

(δοκίμια, συνεντεύξεις, ἡμερολόγια)

*

Τὸ βιβλίο

κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Γαβριηλίδης

στὴ σειρὰ «Δύο Αἰῶνες Ἑλληνικῆς Ποίησης»

ποὺ ἐπιμελεῖται τὸ Ἵδρυμα Τάκης Σινόπουλος

καὶ παρουσιάστηκε 

τὴν Πέμ­πτη, 21 Δε­κεμ­βρί­ου 2017 

στὸ poems ‘n crimes τῶν Ἐκ­δό­σε­ων Γα­βρι­η­λί­δης

(Ἁ­γί­ας Εἰ­ρή­νης 17, Μο­να­στη­ρά­κι)

ἀ­πὸ τοὺς ποι­η­τὲς καὶ δο­κι­μι­ο­γρά­φους

Κώ­στα Κου­τσου­ρέ­λη, Ἄγ­γε­λο Κα­λο­γε­ρό­που­λο, 

& Σωτήρη Γουνελᾶ

ἐ­νῶ ἀν­θο­λο­γού­με­να ποι­ή­μα­τα διαβάστηκαν  

ἀ­πὸ τοὺς ἴ­διους καὶ τὸ κοι­νό

Γιάννης Πατίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου