Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Post festum κριτική μιας "Μελέτης" Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Γραμματικό

του ΦΑΝΗ ΒΟΡEΙΝΑΚΗ

-Σύμφωνα με ποιά κριτήρια, απορρίφθηκαν 3 από τις 5 υποψήφιες θέσεις δημιουργίας ΧΑΔΑ Γραμματικού και επιλέxθηκαν οι θέσεις Μαύρο βουνό-Γραμματικό και Τρύπες-Πολυδένδρι και ακολούθως επιλέγη η πρώτη εξ αυτών;

-Στην ομάδα μελέτης, απουσιάζουν οι διδάκτορες, υπάρχουν μόνο υποψήφιοι για διδακτορικό, ενώ η ομάδα εργασίας δεν είναι ομαδοποιημένη κατά ειδικότητες (π.χ.  για γεωλογικά, υδρολογικά, οικολογικά θέματα κλπ). Επί πλέον στους μελετητές σε σύνολο 25, υπαρχουν μόνο δύο των βιολογικών επιστημών, γεωπόνος και βιολόγος, ενώ οι λοιποί είναι μηχανικοί.

-Στη σελ. 2-4, οι μελετητές παραδέχονται την ύπαρξη ρέματος απορροής, το οποιο αρνούνται οι νεώτερες νομοθετικές ρυθμίσεις.

-Αναφέρεται αορίστως ο επιλεγής χώρος, ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ευνοική βαθμολογία επιλογής και το μικρότερο βαθμό διακύμανσης της  βαθμολογίας, χωρίς να παρατίθενται οι σχετικοί συγκριτικοί πίνακες.

-Οι μελετητές παραδέχονται ότι η επεξεργασία των αποβλήτων  στο ΧΥΤΑ είναι σχετικά δυσχερής, λόγω των μεγάλων κλίσεων του χώρου και της γενικότερης μορφολογίας του εδάφους.

-Στους παρατιθέμενους πίνακες πανίδας που κατά την άποψή τους καταγράφεται στην περιοχή, αναφέρονται ανύπαρκτα είδη , όπως ελάτη (Abies cefalonica)- εγγύτερο όριο εξάπλωσης Πάρνηθα-, και μαυρόπευκο (Pinus nigra) με πλησιέστερο όριο εξάπλωσης τον Παρνασσό, βοτανα όπως τσάι του βουνού Sideritis raeseri subsp. attica ή τσάι Πάρνηθας, το οποίο *** Περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (RDB 2009), με τον χαρακτηρισμό «τρωτό» (VU). Ταυτόχρονα οι μελετητές βεβαιώνουν: ότι η απουσία αξιόλογης χλωρίδας και πανίδας (αναφέρεται στη μελέτη και η ύπαρξη ελάφων και τσακαλιών) στην περιοχή, ελαχιστοποιεί τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου! (σ. 2-11). Προφανώς οι μελετητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από περιβαλλοντική μελέτη της Πάρνηθας, χρησιμοποιώντας την προσφιλή σε αυτούς μέθοδο copy-paste. Βλέπε sideritis-raeseri-subsp-attica - greek flora


 

-Τέλος στο γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, αναφέρονται κύρια σχιστολιθικοί σχηματισμοί με ενστρώσεις μαρμάρου, οι οποίοι περιγράφονται από τους μελετητές σαν ημιπερατοί που προσεγγίζουν τους πρακτικά στεγανούς, ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας θεωρείται ότι θα απαντάται σε βάθος πλέον των 90 μέτρων, αφού το πάχος του στεγανού σχηματισμού είναι πολύ μεγαλύτερο. Υποθέσεις εργασίας, επί των οποίων στηρίζεται η αξιοπιστία του έργου και οι οποίες χρήζουν αποδείξεων.


- και ιδού η τεκμηρίωση! 20-03-2014

Ν. ΧΟΥΝΤΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ) - Τo Πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στην τελική της Έκθεση, επιβεβαιώνει ότι ο ΧΥΤΑ Γραμματικού εγκυμονεί κινδύνους για τον υδροφόρο ορίζοντα και κατασκευάζεται πάνω σε ρέμα, κατά παράβαση της νομοθεσίας αλλά και των κριτηρίων χωροθέτησης, γεγονός που καθιστά το έργο εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον, και παραπέμπουν την υπόθεση στον Εισαγγελέα.Μετά την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μετά από επιτόπια έρευνα επισήμανε, ότι σε πολλούς ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και στο Γραμματικό «η χωροθέτηση είναι το λιγότερο προβληματική, καθώς συνεπάγεται  κινδύνους ρύπανσης των υδάτων (υπόγειων και επιφανειακών, σε κοιλάδες, ποτάμια και θάλασσα) και ότι τα γεωλογικά χαρακτηριστικά στο Γραμματικό δεν φαίνεται να είναι κατάλληλα, λόγω αστάθειας και/ ή υδατοπερατότητας του εδάφους», και  οι Έλληνες Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, βεβαιώνουν ότι το έργο γίνεται κατά παράβαση της νομοθεσίας και παραπέμπουν στον Εισαγγελέα την Περιφέρεια Αττικής, ως κύριο του έργου αλλά  και την κατασκευάστρια κοινοπραξία, λόγω σειράς εξαιρετικά σοβαρών παραβάσεων στη χωροθέτηση και κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού.
Στην πράξη βεβαίωσης παράβασης που εξέδωσαν οι Επιθεωρητές, διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει ρέμα το οποίο εκβάλει στον Ευβοϊκό κόλπο και το οποίο διέρχεται μέσα από τον χώρο που κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ γεγονός το οποίο απαγορεύεται απολύτως από την νομοθεσία. Οι Επιθεωρητές επισημαίνουν ότι «η κατασκευή ΧΥΤΑ στη συγκριμένη θέση εμπίπτει στο βασικό σημείο καταλληλότητας με ποινή αποκλεισμού της» δηλαδή ότι η θέση θα έπρεπε να είχε απορριφθεί ως ακατάλληλη για την κατασκευή του ΧΥΤΑ και μόνο εξ αυτού του λόγου.
Όπως επισημαίνεται, η ύπαρξη του ρέματος, διαπιστώθηκε «επί τόπου κατά τις  αυτοψίες», από «χάρτες της Γεωλογικής Υπηρεσίας Στρατού»,  από «Γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Αττικής», αλλά και από ομολογία της ίδιας της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του  ΥΠΕΚΑ, η οποία παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχει ρέμα, αδειοδότησε το έργο!!
Επίσης, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, επισημαίνουν ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις «εμφάνισης φρεατίου- επικρεμάμενου υδροφορέα (δηλαδή ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους)  παρά  το γεγονός ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ψευδώς αναφέρεται ότι το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα είναι στα 90 μέτρα. Τονίζεται μάλιστα ότι μέσα στον χώρο του ΧΥΤΑ καταγράφηκαν πηγές και πηγάδια η ύπαρξη των οποίων παραβιάζει τα κριτήρια καταλληλόλητας χωροθέτησης που η ίδια η Πολιτεία είχε θέσει (ΠΕΣΔΑ) αφού  δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων.
Στην Έκθεσή τους οι Επιθεωρητές, εκτός από τα παραπάνω, παραπέμπουν στον Εισαγγελέα την Περιφέρεια και την Κοινοπραξία και για σειρά άλλων παραβάσεων όπως ότι «η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κατασκευάζεται σε άλλη θέση από την προβλεπόμενη», ότι υπήρξε «υπέρβαση κλίσεων των πρανών του κυττάρου του ΧΥΤΑ» και άλλα.
Με αφορμή το Πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είναι προφανές τόσο με την επιτόπια έρευνα και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Γραμματικό που δημοσιεύτηκε πριν ένα μήνα, όσο και από την σημερινή «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ότι η χωροθέτηση του έργου του ΧΥΤΑ Γραμματικού, έχει γίνει σε ακατάλληλο χώρο, παραβιάζοντας κατάφωρα την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, θέτοντας σε τεράστιο κίνδυνο το περιβάλλον.
Αυτό που γίνεται επιπλέον σαφές, είναι ότι τόσο η  Περιφέρεια Αττικής όσο και αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, γνώριζαν το τεράστιο πρόβλημα, προσπαθούν να το «κουκουλώσουν» κρύβοντας έγγραφα και στοιχεία. Συμπράττουν στη συγκάλυψη ενός τεράστιου εγκλήματος σε βάρος του περιβάλλοντος και των  κατοίκων της Αττικής».
Στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε την πράξη βεβαίωσης παράβασης και το διαβιβαστικό προς τον Εισαγγελέα.
http://www.chountis.gr/downloads/20140307_0634.pdf
http://www.chountis.gr/downloads/20140307_0635.pdf

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου