Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος απέστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος».
Ειδικά, για το ζήτημα της κοπής δένδρων στον αστικό ιστό, το ΓΕΩΤΕΕ παρατηρεί : 
......τα δένδρα είναι ζωντανοί οργανισμοί που αποτελούν βασικό στοιχείο του Αστικού Πρασίνου, το οποίο έχει καταλυτική επίδραση στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ενδεχόμενη υλοτομία τους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή οικοδομική εργασία ή ως περίπτωση απομάκρυνσης μιας αυθαίρετης κατασκευής, αλλά θα πρέπει να πραγματοποιείται για σαφώς αιτιολογημένους λόγους (π.χ. αποφυγή κινδύνων λόγω ενδεχόμενης πτώσης), αφού ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (μορφολογία, ηλικία, υγεία κλπ) και πάντοτε με σεβασμό στη σημαντική λειτουργία που αυτά ασκούν εντός του αστικού περιβάλλοντος......


Αναλυτικά, η επιστολή του Επιμελητηρίου προς τον αρμόδιο Υπουργό έχει ως εξής:


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) ως συμβούλου της Ελληνικής Πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων, αλλά και του δημόσιου διαλόγου επί του Σχεδίου Νόμου «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας αποστέλλουμε τις παρακάτω σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις μας:

Α) Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του εν λόγω νομοσχεδίου, ορίζονται οι εργασίες για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται η έκδοση πράξης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, από την οικεία πολεοδομική υπηρεσία. Διαπιστώσαμε ωστόσο ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2δ του συγκριμένου άρθρου, η ως άνω απόφαση έγκρισης απαιτείται και στην περίπτωση των «γεωτρήσεων νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του οικείου Δήμου και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας».
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. οφείλει να επισημάνει πως η Ελληνική Πολιτεία (με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) έχει ήδη θεσπίσει και εφαρμόζει ειδικό νομικό πλαίσιο που αφορά τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων, στις διατάξεις του οποίου υπάγονται και οι ανορύξεις υδρογεωτρήσεων. Η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης των σχετικών αδειών και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, καθορίζονται και εξειδικεύονται με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/Β’/2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τονίζουμε μάλιστα ότι η εν λόγω διαδικασία είναι πλήρως ρυθμισμένη. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι άδειες που αφορούν τις υδρογεωτρήσεις χορηγούνται κατόπιν αίτησης που υποβάλλει προς τον οικείο Δήμο ο ενδιαφερόμενος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του), η οποία συνοδεύεται από σχετική υδρογεωλογική μελέτη και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά τον έλεγχο της πληρότητάς του, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται προς εξέταση και έγκριση στη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενοι σε κάθε περίπτωση περιβαλλοντικοί όροι, εκδίδει τη σχετική άδεια εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων ή/και χρήσης νερού. Περαιτέρω, οι αρμόδιες Δ/νσεις Υδάτων ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ 31/Β’/2014), όπου καταχωρούν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία που αφορούν την κάθε περίπτωση (άδεια, φάκελος αίτησης, συντεταγμένες του σημείου υδροληψίας κλπ). Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη Κ.Υ.Α προβλέπεται ότι το Ε.Μ.Σ.Υ. εντάσσεται στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών και μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα ειδικά μητρώα και δημόσια αρχεία.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι το ως άνω υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι εναρμονισμένο με την κοινοτική νομοθεσία, διασφαλίζει τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, ζητά την πλήρη απαλοιφή της συγκεκριμένη ρύθμισης, δεδομένου ότι προβλέπει μια επιπλέον διαδικασία αδειοδότησης, η οποία στερείται πραγματικού αντικειμένου και σκοπού, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί την αδικαιολόγητη οικονομική και διοικητική επιβάρυνση των πολιτών.

Β) Πέραν τούτων και σε ό,τι αφορά τη διάταξη της παραγράφου 2ζ του άρθρου 29, σύμφωνα με την οποία για την κοπή δένδρων εντός πόλεων και οικισμών απαιτείται έκδοση πράξης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι τα δένδρα είναι ζωντανοί οργανισμοί που αποτελούν βασικό στοιχείο του Αστικού Πρασίνου, το οποίο έχει καταλυτική επίδραση στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ενδεχόμενη υλοτομία τους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή οικοδομική εργασία ή ως περίπτωση απομάκρυνσης μιας αυθαίρετης κατασκευής, αλλά θα πρέπει να πραγματοποιείται για σαφώς αιτιολογημένους λόγους (π.χ. αποφυγή κινδύνων λόγω ενδεχόμενης πτώσης), αφού ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (μορφολογία, ηλικία, υγεία κλπ) και πάντοτε με σεβασμό στη σημαντική λειτουργία που αυτά ασκούν εντός του αστικού περιβάλλοντος. Για τη διασφάλιση των παραπάνω, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί ότι τον κύριο ρόλο στη συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει να έχουν οι υπηρεσίες Πρασίνου του οικείου Δήμου, ενώ οι σχετικές αιτήσεις κοπής δένδρων που υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να συνοδεύονται από την απαιτούμενη, σε κάθε περίπτωση, τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση που συντάσσεται και υπογράφεται από αρμόδιο γεωτεχνικό επιστήμονα, μέλος του Επιμελητηρίου μας.

Γ) Τέλος, σημειώνεται ότι με την παράγραφο 1α του άρθρου 144 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, ορίζεται πως «ο έλεγχος των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων… διενεργείται από υπαλλήλους ειδικότητας κλάδου γεωλόγου μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή του Τ.Ε.Ε. των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης…».
Επί της συγκεκριμένης ρύθμισης επισημαίνουμε, κατ’ αρχάς, πως θα πρέπει να απαλειφθεί η αναφορά σχετικά με τους υπαλλήλους ειδικότητας κλάδου γεωλόγου μελών του Τ.Ε.Ε., η οποία εκτιμούμε ότι προστέθηκε εκ παραδρομής, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι γεωλόγοι είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και όχι του Τ.Ε.Ε.. Επιπλέον, με σκοπό την αποφυγή σχετικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών λόγω ενδεχόμενης επικάλυψης αρμοδιοτήτων, θεωρούμε ότι στη συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να οριστεί πως ο έλεγχος των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας θα διενεργείται από την καθ’ ύλη αρμόδια (σύμφωνα με τον αντίστοιχο Ο.Ε.Υ.) υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Θεωρώντας ότι οι προτάσεις μας συνάδουν απόλυτα με την εκπεφρασμένη πρόθεση του Υ.ΠΕ.Ν. για απλοποίηση και επιτάχυνση, μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, των σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης, αναμένουμε τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες επί του θέματος και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


Σπυρίδων Μάμαλης

2 σχόλια:

  1. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στους αείλανθους που πρέπει να κόβονται ως ξενικό και επεκτατικό είδος. Στην πόλη που ζούμε τείνει να κυριαρχήσει σε κάθε παρατημένο ελεύθερο χώρο. Η πόλη που είχε σύμβολό της την ελιά, έχει γεμίσει με αείλανθους...

    Σάκης Μπινιάρης

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οι αείλανθοι είναι πραγματικά χωροκατακτητικό είδος - τους έχω δει ακόμη και στη Ρουμανία ! Φαίνεται όμως ότι προς το παρόν δεν έχουν βρεθεί τρόποι για να αναχαιτισθεί ο πληθυσμός τους , είτε με την κοπή είτε με την ενίσχυση άλλων, ανταγωνιστικών ειδών.

    ΑπάντησηΔιαγραφή