Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Λουὶς Ματέο Ντίεθ (Luis Mateo Díez) Τὸ γράμμα (La carta)05-Kappa-351px-K_oiseaux_svgΑΘΕ ΠΡΩΪ, φτά­νω στὸ γρα­φεῖ­ο, κά­θο­μαι, ἀ­νά­βω τὸ φῶς, ἀ­νοί­γω τοὺς φα­κέ­λους μου καί, πρὶν ἀρ­χί­σω τὴν κα­θη­με­ρι­νή μου ἐρ­γα­σί­α, γρά­φω μί­α ἀ­ρά­δα στὸ μα­κρο­σκε­λὲς γράμ­μα ὅ­που, ἐ­δῶ καὶ δε­κα­τέσ­σε­ρα χρό­νια, ἐ­ξη­γῶ μὲ κά­θε λε­πτο­μέ­ρεια τὶς αἰ­τί­ες τῆς αὐ­το­κτο­νί­ας μου.

Πηγή: Ἀπὸ τὴ συλλογὴ μικροδιηγημάτων Los males menores, Ἐκδόσεις Ε­spa­sa, 2001.

Λου­ὶς Μα­τέ­ο Ντί­εθ (Luis Mateo Díez) (Βι­για­μπλί­νο, Λε­όν, Ἱ­σπα­νία, 1942). Ἰ­σπα­νός συγ­γρα­φέ­ας καὶ ἀ­κα­δη­μα­ϊ­κός. Στὰ ελ­λη­νι­κά κυ­κλο­φο­ρεῖ τὸ μυ­θι­στό­ρημά του  μα­γι­κὴ πη­γὴ τῆς νιό­της. Ἄλ­λα ἔρ­γα τουA­pó­cri­fo del cla­vel y la es­pi­na (1988), Las ho­ras com­ple­tas (1990),El ex­pe­di­en­te del ná­u­fra­go (1992), Ca­mi­­no de per­di­ción (1995), La mi­ra­da del al­ma (1997), El pa­ra­í­so de los mor­ta­les (1998), Dí­as del Des­ván (1999), Fan­tas­mas del in­vier­no (2004).

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἀ­θή­να 1963). Ἀναπληρωτὴς κα­θη­γη­τὴς Με­τα­φρα­σε­ο­λο­γί­ας στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δι­δά­σκει, ἐ­πί­σης, Ἰ­σπα­νι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Ἑλ­λη­νι­κὸ Ἀ­νοι­κτὸ Πα­νε­πι­στή­μιο. Ἔ­χει με­τα­φρά­σει ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἔρ­γα τῶν Ἐ. Σάμ­πα­το, Μ. Ἀλ­το­λαγ­κί­ρε, Ἰ. Ἀλ­δε­κό­α, Μ. Βάθ­κεθ Μον­ταλ­μπάν, Χ. Γι­α­μα­θά­ρες, Ρ. Τσίρ­μπες, Χ. Ἀ­γέ­στα, Λ.Μ. Πα­νέ­ρο, Σ. δὲ Τό­ρο, Ἀ. Μπρά­ις Ἐ­τσε­νί­κε, Ἀ. Τρα­πι­έ­γιο, Ἀ. Γκα­μο­νέ­δα, Σ. Πά­μι­ες καὶ Ἀ. Κου­έ­το με­τα­ξὺ ἄλ­λων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου