Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

1821: Τὰ Μικρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα : Ἔ­ρω­τας καὶ Ἐ­πα­νά­στα­ση [τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη]

 
ΕΝΩΙ Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ μὲ τὰ ἡ­ρω­ϊ­κὰ στρα­τέ­μα­τά του πο­λε­μοῦ­σε στὸν Πει­ραι­ᾶ (Μάρτ. τοῦ 1827) ἔ­μα­θε πὼς ἡ Συ­νέ­λευ­ση στὴν Τροι­ζῆ­να ἔρ­ρι­ξε τὴν Κυ­βέρ­νη­ση (Δι­οι­κη­τι­κὴ Ἐ­πι­τρο­πὴ) μὲ τὸν ἔ­ξο­χον Ἀν­τρέ­α Ζα­ΐ­μη κε­φα­λή της, καὶ σύ­στη­σε βι­α­στι­κὰ ἄλ­λη ἀ­πὸ τρί­α μο­νά­χα μέ­λη, Νη­σι­ώ­τη, Μω­ρα­ΐ­τη καὶ Ρου­με­λι­ώ­τη, μέ­λη ὄ­χι ση­μαν­τι­κά, ἀ­πὸ φτό­νο στὸ Ζα­ΐ­μη, γιὰ νὰ δε­χτῇ τὸν Κυ­βερ­νή­τη, ποὺ θἀρ­χό­ταν, ὄ­χι κυ­βέρ­νη­ση ἰ­σχυ­ρὴ καὶ σο­βα­ρή, μὰ κυ­βέρ­νη­ση ὑ­πη­ρε­σια­κή. Τὸ μέ­λος ὅ­μως τὸ Ρου­με­λι­ώ­τι­κο δὲν ἄ­ρε­σε κα­θό­λου στὸν Κα­ρα­ϊ­σκά­κη καὶ στοὺς Ρου­με­λι­ῶ­τες του. Αὐ­τοὶ εἴ­χα­νε συ­στή­σει τὸ Γ. Μαυ­ρο­μά­τη, ἄ­ξιον καὶ σο­βα­ρό, κ' ἡ Συ­νέ­λευ­ση δι­ώ­ρι­σε ἕ­ναν ποὺ ἡ γυ­ναῖ­κα του εἶ­χε ἀ­γα­πη­τι­κὸ – καὶ ποι­όν; τὸν Ἀν­τρέ­α Με­τα­ξᾶ. Τὸ σκάν­τα­λο ἔ­βρα­ζε κι' ὁ ἄ­τυ­χος ὁ σύ­ζυ­γος, ἄν­θρω­πος μα­λα­κὸς καὶ τί­μιος κα­τὰ τ' ἄλ­λα, ἤ­τα­νε στιγ­μα­τι­σμέ­νος. Ὅ­μως ὁ Κο­λο­κο­τρώ­νης, δυ­να­τὸς πο­λὺ μέ­σα στὴ Συ­νέ­λευ­ση, ἀν­τὶ νὰ τρέ­χῃ ἀ­πὸ πί­σω στὸ Μπρα­ΐ­μη, ἀν­τὶ νὰ σε­βα­στῇ τοῦ Κα­ρα­ϊ­σκά­κη τὴν ἐ­πι­θυ­μιὰ (εἴ­χα­νε γρά­ψει, αὐ­τὸς κ' οἱ συν­τρό­φοι του, ἕ­να γράμ­μα στὴ Συ­νέ­λευ­ση πο­λὺ αὐ­στη­ρὸ ἐ­νάν­τια στὸν ἀ­νά­ξιο Ρου­με­λι­ώ­τη μὲ τὸ ση­μα­δε­μέ­νο μέ­τω­πο), ὁ Κο­λο­κο­τρώ­νης ἐ­πί­με­νε πο­λὺ γιὰ χά­ρη τοῦ φί­λου του τοῦ Με­τα­ξᾶ, καὶ δι­ω­ρί­στη­κε τῆς ἀ­γα­πη­τι­κῆς του ὁ ἄν­τρας.

       Ὁ Κα­ρα­ϊ­σκά­κης, μ' ὅ­λες τὴς φο­βέ­ρες ποὖ­χε στεί­λει στὴ Συ­νέ­λευ­ση, ἔρ­ρι­ξε τώ­ρα τὸ θυ­μό του μο­νά­χα στὸ ση­μα­δε­μέ­νο.

       — Ἂς τε­λει­ώ­νου­με ἐ­δῶ τὴ δου­λειά μας, εἶ­πε, καὶ τό­τε νὰ ἰ­δῶ ποῦ θὰ μ' πά­ῃ οὑ κε­ρα­τᾶς, καὶ στοὺ μ<νὶ> τῆς π'­τά­νας τ' νὰ κρυ­φτῇ, θὰ βά­λω τὸν π<οῦτσο> τ' Με­τα­ξᾶ νὰ τὸν ξε­τρυ­πώ­σ'.

Βι­βλι­ο­γρα­φι­κὴ ση­μεί­ω­ση τοῦ Γ. Βλα­χο­γιά­ννη: Δ. Γ. Δη­μη­τρα­κά­κη ἀ­νέκ­δο­τα ἀ­πο­μνη­μο­νεύ­μα­τα.

Πη­γή: Γιά­ννη Βλα­χο­γιά­ννη, Ἱ­στο­ρι­κὴ Ἀν­θο­λο­γί­α. Ἀ­νέκ­δο­τα – Γνω­μι­κά – Πε­ρί­ερ­γα – Ἀ­στεῖ­α ἐκ τοῦ βί­ου δι­α­σή­μων Ἑλ­λή­νων 1820-1864. Πα­τρι­ω­τι­κὴ χο­ρη­γί­α Ἐμ. Ἀ. Μπε­νά­κη εἰς τι­μὴν τῆς Ἑ­κα­τον­τα­ε­τη­ρί­δος τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἐ­πα­να­στά­σε­ως. Ἀ­θῆ­ναι, 1927, σελ. 250-251 [Τίτλος: «550.— Θὰ τὸν πά­ῃ κυ­νη­γῶν­τας.»].

Εἰσαγωγὴ (βλ. ἐδῶ) καὶ ἐπιμέλεια ἀφιερώματος: Γιάννης Πατίλης. ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ 

Εἰκόνα: Γεώργιος Καλαρ­ρυτιώ­της (1ο τέ­τα­ρτο 19ου αἰ.-μετὰ τὸ 1842), Κα­ρα­ϊ­σκά­κης (1828-1830). Χαλ­κο­γρα­φία σὲ χαρ­­τί, 25,5Χ18,3 ἑκ. (Ἐθνικὴ Πι­να­κο­θή­κη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου