Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

1821: Τὰ Μικρὰ τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα : Γραμ­μα­τι­κὲς προ­τι­μή­σεις [τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη]

 
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κα­τὰ τὰ 1827, ὁ Κα­ρα­ϊ­σκά­κης εἶ­χε πολ­λοὺς γραμ­μα­τι­κοὺς καὶ τὸ Δ. Χρη­στί­δη, πρό­σω­πο τῆς ἐ­πο­χῆς ποὺ εἶ­χε ἀρ­χί­σει νὰ παίρ­νῃ ση­μα­σί­α κον­τὰ στὸν Κω­λέ­τη (ἤ­τα­νε μὲ τὸ παρ­τί­δο του).

       Μιὰ μέ­ρα ὁ Κα­ρα­ϊ­σκά­κης χρει­ά­στη­κε νὰ γρά­ψῃ βι­α­στι­κὰ ἕ­να γράμ­μα. Χτύ­πη­σε τὰ χέ­ρια.

       — Νἀρ­θῇ ὁ γραμ­μα­τι­κός!

       Τρέ­ξα­νε καὶ φέ­ραν ἕ­ναν ἄλ­λον, (ὄ­χι τὸ Χρη­στί­δη).

       — Ὄ­χι αὐ­τόν! εἶ­πε ὁ Κα­ρα­ϊ­σκά­κης· ἐ­κεῖ­νον τὸν ἄλ­λο, ποὺ βά­νει τὸ ν στὸν πά­το, νὰ μοῦ φέ­ρε­τε! [στὸ τέ­λος τῆς λέ­ξης].

Βι­βλι­ο­γρα­φι­κὴ ση­μεί­ω­ση τοῦ Γ. Βλα­χο­γιά­ννη: Προ­φο­ρι­κὴ πα­ρά­δο­ση.

Πη­γή: Γιά­ννη Βλα­χο­γιά­ννη, Ἱ­στο­ρι­κὴ Ἀν­θο­λο­γί­α. Ἀ­νέκ­δο­τα – Γνω­μι­κά – Πε­ρί­ερ­γα – Ἀ­στεῖ­α ἐκ τοῦ βί­ου δι­α­σή­μων Ἑλ­λή­νων 1820-1864. Πα­τρι­ω­τι­κὴ χο­ρη­γί­α Ἐμ. Ἀ. Μπε­νά­κη εἰς τι­μὴν τῆς Ἑ­κα­τον­τα­ε­τη­ρί­δος τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἐ­πα­να­στά­σε­ως. Ἀ­θῆ­ναι, 1927, σελ. 247, [Τίτλος: «546.— Δὲν ἀ­γα­ποῦ­σε τὸ ν.»].

Εἰσαγωγὴ (βλ. ἐδῶ) καὶ ἐπιμέλεια ἀφιερώματος: Γιάννης Πατίλης.

Εἰκόνα: Κὰρλ Κρατσάιζεν (Karl Kra­ze­isen, 1794-1878), Γεώρ­γι­ος Κα­ρα­ϊ­σκά­κης (1827). Μολύβι σὲ χαρ­τί, 16,5Χ12 ἑκ. (Ἐθνικὴ Πινακοθήκη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου