Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 1 Μαΐου 2015

Τὸ λά­θος παι­δί


Tης  Χαράς Νικολακοπούλου 

TΟ ΚΟΙΤΟΥΣΑΝ ξέ­πνο­οι  ­π τρο­μά­ρα ­ταν ρ­χι­ζε ν γα­βγί­ζει σν σκυ­λά­κι. Τ παι­δ ­ταν ­δη δυ­ό­μι­σι χρό­νων. Βέ­βαι­α στν ρ­χ δν τ π­ραν στ σο­βα­ρά, κα­μώ­μα­τα ­νς μω­ρο ε­παν.
       ­ταν ­μως πέ­τα­ξε τρί­χες σ ­λο του τ σ­μα, ­σπρες τρί­χες κα μα­ρες ­νά­κα­τα κα τ δέρ­μα του ρ­χι­σε ν μ­φα­νί­ζει ­σπρό­μαυ­ρες βο­λες, δν μπο­ρε ε­πε μη­τέ­ρα, α­τ δέν ε­ναι δι­κό μου παι­δί, κά­ποι­ο λά­θος κά­να­νε στ μαι­ευ­τή­ριο.
       Προ­χώ­ρη­σαν σ τέ­στ DNA κα το θαύ­μα­τος!— ν­τως τ παι­δ δν ­ταν δι­κό τους. ­κο­λού­θη­σαν κα­ταγ­γε­λί­ες κα δι­κα­στή­ρια μ τ μαι­ευ­τή­ριο κα ­γω­γς γι γεν­ναί­α ­πο­ζη­μί­ω­ση κα ­π τέ­λους ­να­κά­λυ­ψαν τ σω­στ μω­ρ στν ­γροι­κί­α ­νς κά­ποι­ου ζεύ­γους Ντό­ναλντ λί­γο ­ξω ­π τ Ρό­τσιλντ, ­χι μα­κρι ­π τ δι­κή τους κω­μό­πο­λη.
       ­στό­σο, τ μέ­ρα πο π­γαν ν πά­ρουν πί­σω το μω­ρό τους, τ σω­στ μω­ρ α­τ τ φο­ρά, κά­τι ­να­πάν­τε­χο συ­νέ­βη.
       Τ ζε­γος Ντό­ναλντ τος ­πο­δέ­χτη­κε στν κ­πο. ­νας τε­ρά­στιος μο­λοσ­σς τρι­βό­ταν χα­δι­ά­ρι­κα στ πό­δια τς κυ­ρς του.
       μη­τέ­ρα ­ρι­ξε μι μα­τι στ σω­στ μω­ρ κα ­μέ­σως με­τ κοί­τα­ξε τ λά­θος παι­δί. Μπου­σού­λα­γε στ χορ­τά­ρι, δν ­ταν σί­γου­ρο ­τι θ περ­πα­το­σε τε­λι­κά, ­κεί­νη τ στιγ­μ μά­λι­στα ε­χε ­να­ση­κώ­σει τ ­ρι­στε­ρό του πό­δι κα κα­του­ρο­σε τν φρά­χτη τς ο­κο­γέ­νειας Ντό­ναλντ, ε­χαν φυ­τε­μέ­να με­ρι­κ ­μορ­φα λι­γού­στρα ­κε.
       «Τί φταί­ει τ κα­κό­μοι­ρο», ε­πε ­π μέ­σα της, «­τσι γεν­νή­θη­κε, ποιές ­μαρ­τί­ες πλη­ρώ­νει;» ­ταν κα­λ γυ­ναί­κα κα ­γα­θή.
       ­ρι­ξε μι μα­τι στ κα­νο­νι­κ παι­δί, στρουμ­που­λ κα ­σπρο, πο­λ πα­ρά­ξε­νο τς φά­νη­κε, τό­σο ε­χε συ­νη­θί­σει ν ξυ­πνά­ει μέ­σα στ νύ­χτα ­χι ­π κλά­μα­τα λ­λ ­π γαυ­γί­σμα­τα.

       ν­τρας της κοι­το­σε πέ­ρα μα­κρι τν κα­πν ­π τ ρ­γο­στά­σια πο α­λά­κω­νε τν ο­ρα­νό, ­παρ­χί­α τους ­ταν βι­ο­μη­χα­νι­κ κέν­τρο μ ­κα­τον­τά­δες λ­λο­δα­πος ρ­γά­τες ν συρ­ρέ­ουν κα­θη­με­ρι­ν ψω­μο­ζη­τών­τας δου­λειά. γ­κλη­μα­τι­κό­τη­τα τε­λευ­ταί­α ε­χε α­ξη­θε κα­τα­κό­ρυ­φα.
       πα­τέ­ρας σ ν­τί­θε­ση μ τ μη­τέ­ρα δν σκε­φτό­ταν τί­πο­τα ε­οί­ω­νο γι τ μέλ­λον το μω­ρο ο­τε κα γι τ δι­κό του. ­ταν ­νας σπαγ­κο­ραμ­μέ­νος κα πο­λ πρα­κτι­κς ν­θρω­πος.
       ­πει­τα ­π σύν­το­μη συ­νεν­νό­η­ση μ τν σύ­ζυ­γό της…
       — Θ κρα­τή­σου­με α­τ τε­λι­κά, ε­πε μη­τέ­ρα, σν ν δι­ά­λε­γε κου­βερ­λ γι τν κρε­βα­το­κά­μα­ρα, κι ­δει­ξε τ λά­θος παι­δά­κι. Θ τ κρα­τή­σου­με, μς ­ρέ­σει πε­ρισ­σό­τε­ρο, ε­ναι πς ν τ π… πι χρή­σι­μο ­π τ λ­λο τ κα­νο­νι­κό. Τος ε­χε φέ­ρει κα­λο­τυ­χί­α, α­τ ­θε­λε ν πε.
       ­ταν γύ­ρι­σαν στ σπί­τι τους, ­φή­νον­τας σ τε­ρά­στια κ­πλη­ξη τ ζε­γος Ντό­ναλντ, γέ­μι­σαν ­να μπο­λά­κι μ σκυ­λί­σια τρο­φ πί­σω ­π τν πόρ­τα κα το­πο­θέ­τη­σαν ­κε ­να­κούρ­κου­δα τ παι­δί.
       ­ταν στ’ ­λή­θεια ­να χρή­σι­μο παι­δά­κι-σκυ­λά­κι, δύ­ο σ ­να, σ ­πο­χς πο κό­σμος μα­στι­ζό­ταν ­π φτώ­χεια, ­νερ­γί­α κα γ­κλη­μα­τι­κό­τη­τα. Θ ­ταν φύ­λα­κας ­σφα­λς γι τ σπί­τι, ο­τε λό­γος γι ­ξο­δα σπου­δν, γκο­με­νο­δου­λει­ές, playstation, video games κα τέ­τοι­ες ­η­δί­ες, α­σε πο στ μέλ­λον ­λο κα κά­ποι­ο τσίρ­κο θ ­πι­σκε­πτό­ταν τν πε­ρι­ο­χή τους σ ­να­ζή­τη­ση και­νού­ρι­ων θαυ­μά­των-τε­ρά­των.
Κάντε δεξιό κλικ εδώ, για να κάνετε λήψη των εικόνων. Για να συμβάλει στην προστασία του απορρήτου σας, το Outlook απέτρεψε την αυτόματη λήψη αυτής της εικόνας από το Internet.
Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Πη­γή: ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ 

Χα­ρ Νι­κο­λα­κο­πού­λου. Σπού­δα­σε φι­λο­λο­γί­α κα ­χει με­τα­πτυ­χια­κ δί­πλω­μα στ Δη­μι­ουρ­γι­κ Γρα­φή, ­π τ Πα­νε­πι­στή­μιο Δυτ. Μα­κε­δο­νί­ας. Ζε στν Κα­λα­μά­τα κα ρ­γά­ζε­ται στ Μέ­ση κ­παί­δευ­ση. ­χει ρ­γα­στε ς κει­με­νο­γρά­φος σ δι­α­φη­μι­στι­κς ­ται­ρί­ες. ­π τς ­λε­κτρο­νι­κς κ­δό­σεις 24 γράμ­μα­τα κυ­κλο­φο­ρε με­τα­πτυ­χια­κ ρ­γα­σί­α της Πα­ρα­δο­ξο­λο­γί­ες κα γλωσ­σι­κς ­κρο­βα­σί­ες στ πε­ζο­γρα­φι­κ ρ­γο το Γιά­ννη Σκα­ρίμ­πα. Τε­λευ­τα­ο βι­βλί­ο της δη­μι­ουρ­γι­κ γρα­φ στ Γυ­μνά­σιο (κδ. Σι­δέ­ρη).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου