Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 9 Απριλίου 2024

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 


Μέχρι τις 20 Μαΐου 2024 η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ.  «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», για το ακαδ. έτος 2024-2025

 

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»(Φ.Ε.Κ.3246/08.08.2018, τ.Β’, τροποποίηση επανίδρυσης Φ.Ε.Κ. 7604/12.12.2023 τ.Β’) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Master of Education).

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών«Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων σε πολύπλοκα και υβριδικά περιβάλλοντα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση στις Επιστήμες του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν τόσο στη διαχείριση όσο και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση και την καλλιέργεια τεχνογνωσίας και ικανοτήτων στον τομέα του σχεδιασμού και της συστημικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων ως ολιστικής και πολύπλοκης οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας, με τη σύγχρονη και ευρεία έννοια του όρου, που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες και τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, λειτουργίας και διαχείρισης.

Το Π.Μ.Σ. παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους κατόχους του Διπλώματος του.Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους και μερικής φοίτησης (άρθρο 6.1 & 6.2 του Κανονισμού του ΠΜΣ).Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκάεξάμηνα.Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα τρείςενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.τ.λ.). Η διάρκεια εκάστης ενότητας εκπαίδευσης και μάθησης, ανά μάθημα, καθορίζεται σε ένα τρίωρο διδασκαλίας. Σε κάθε μάθημα αποδίδονται πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.Η παρακολούθηση των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των εξαμήνων και η συμμετοχή σε κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές– ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά.

Τα μαθήματα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες. Οι εκπαιδευτικές και μαθησιακές δραστηριότητες πραγματοποιούνται διά ζώσης και  με τη χρήση μεθόδων και μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η διδασκαλία δύναται να πραγματοποιηθεί με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 100% συνολικά στο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» κατ’ ανώτατο όριο πενήντα (50)μεταπτυχιακές/οίφοιτήτριες/ές.Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.)της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/ες ή διπλωματούχοι/ες μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3200ευρώ.Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε τέσσερις ισόποσες δόσεις ως εξής: η 1η δόση ύψους 800,00 € καταβάλλεται 7 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ουσών, η 2η δόση ύψους 800,00 € καταβάλλεται έως την έναρξη του Β΄ εξαμήνου, η 3η δόση ύψους 800,00 € καταβάλλεται έως την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και η 4η δόση ύψους 800,00 € καταβάλλεται έως την έναρξη του Δ’ εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτήτριες/έςΠ.Μ.Σ. εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022. (άρθρο 16 του Κανονισμού του ΠΜΣ)

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων για το ακαδημαϊκό έτος 2024– 2025, επιπλέον, ορίζεται  να εξετάσει, τις αιτήσεις  απαλλαγής  από τα τέλη φοίτησης  των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων με έτος εισαγωγής 2024-2025.

Στις/Στους μεταπτυχιακές/ούςφοιτήτριες/έςπαρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.Υποτροφία απονέμεται στις/στους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές του Π.Μ.Σ. με την καλύτερη επίδοση βάσει της βαθμολογίας στο γενικό βαθμό πτυχίου του αντίστοιχου προγράμματος, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κανονισμός. Ως υποτροφία θεωρείται η απονομή εφάπαξ, ανά δύο ημερολογιακά έτη, ποσού έως και 1000 ευρώ.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. απαιτείται:

Ø  πτυχίο Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου,

Ø  η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας ή ελλείψει αυτών από γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου, και

Ø  η επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, [επεξεργασία κειμένου (word), διαχείριση πινάκων excel και σύνταξη παρουσιάσεων (powerpoint), χειρισμός βασικών υπηρεσιών internet], όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή ελλείψει αυτών από εξέταση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για την επιλογή συνεκτιμώνται επίσης: (α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων (Τέτοια προσόντα είναι το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) περισσότερων από μια ξένη γλώσσα κ.λπ.), (β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων αξιολογούν και βαθμολογούν τις υποψηφιότητες βάσει της κλίμακας από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος/α πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας. Ο/Η υποψήφιος/α μετά την αξιολόγηση των ειδικών προσόντων του/της κατά κατηγορία, μπορεί να πιστωθεί με τις παρακάτω αξιολογικές μονάδες.

 

(α) Ειδικά προσόντα των υποψηφίων (ποσοστό 70%).

Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι/ες έχουν καταθέσει στο Τμήμα, καταγράφονται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή του Π.Μ.Σ. και στη συνέχεια αξιολογούνται και βαθμολογούνται από την Ε.Ε.Ε. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων που μπορούν να βαθμολογηθούν και να πιστωθούν με έναν αριθμό α.μ. είναι τα εξής:

i.                  Ο βαθμός (βασικού) πτυχίου πιστώνεται με έως 10 α.μ. (ποσοστό 14%).

ii.                ii. Η πτυχιακή εργασία των υποψηφίων πιστώνεται με έως 5 α.μ. (ποσοστό 7%).

iii.               iii. Παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. πιστώνεται με έως 5 α.μ. (ποσοστό 7%).

iv.                Το ερευνητικό – επιστημονικό και συγγραφικό έργο των υποψηφίων πιστώνεται με έως και 10 α.μ. (ποσοστό 14%). Το ερευνητικό – επιστημονικό

v.                έργο των υποψηφίων αξιολογείται και βαθμολογείται μόνο όταν αυτό είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Η εξακρίβωση της συνάφειας της πτυχιακής εργασίας, καθώς και του ερευνητικού – επιστημονικού έργου του/της υποψηφίου/ας γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής. Πτυχιακή εργασία που κρίνεται ότι δεν είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Π.Μ.Σ., μπορεί, στη συνέχεια, να αξιολογηθεί και να πιστωθεί ως επιστημονική εργασία δημοσιευμένη. Η εισήγηση σε πρακτικά συνεδρίων με επιστημονική επιτροπή ή κεφάλαιο σε συλλογικό έργο πιστώνεται με 2 α.μ., το άρθρο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό πιστώνεται με 3 α.μ. και το βιβλίο ή Μονογραφία πιστώνεται με 5 α.μ.

vi.               Τα πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι. μπορούν να πιστωθούν με έως 10 α.μ. (ποσοστό 14%). Οι υποψήφιοι/ες που έχουν και άλλα πτυχία, πέραν του πρώτου, από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μπορεί να πιστωθούν με έως 10 α.μ. ως εξής: Πέντε (5) α.μ. για το Διδακτορικό Δίπλωμα, 3 α.μ. για Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, και από 3 α.μ. και 2 α.μ. για κάθε δεύτερο και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι. αντίστοιχα και 2 α.μ. για Δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης.

vii.             Η γνώση ξένων γλωσσών μπορεί να πιστωθεί με έως 5 α.μ. Η επάρκεια γνώσης σε επίπεδο Β2 σε μία ξένη γλώσσα εκ των πέντε γλωσσών Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών, Ιταλικών και Ισπανικών ή αντίστοιχη εξέταση σε περίπτωση μη κατοχής σχετικής πιστοποίησης δεν πιστώνεται με α.μ. Η επάρκεια γνώσης ανωτέρου επιπέδου του Β2 πιστώνεται με 1,5 α.μ. για το επίπεδο Γ1 και με 2 α.μ για το επίπεδο Γ2. Η επάρκεια γνώσης περαιτέρω ξένων γλωσσών, πιστώνεται με 1 α.μ. για το επίπεδο Β2, με 1,5 α.μ. για το επίπεδο Γ1 και με 2 α.μ. για το επίπεδο Γ2. Συνολικά (όπως παρατίθεται στον αναλυτικό πίνακα ειδικών προσόντων στο viii) ποσοστό 7%. Η επαρκής γνώση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας ή ελλείψει αυτών από γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου την ημέρα της προφορικής συνέντευξης. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους τρόπους που αναφέρει η εκάστοτε προκήρυξη.

viii.            Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων πιστώνεται με έως 5 α.μ. (π.χ. επαγγελματική εμπειρία στη διεύθυνση εκπαιδευτικής μονάδας π.χ. διευθύντρια/τής, υποδιευθύντρια/τής) (ποσοστό 7%).

 

β) Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων (ποσοστό 30%). Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται προφορική συνέντευξη. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. Ο ανώτατος βαθμός α.μ. που μπορεί να πιστωθεί ένας υποψήφιος από την προφορική συνέντευξη είναι 50 αξιολογικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 30% της συνολικής αξιολόγησής του.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

i.                  Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής ενημέρωσης του/της υποψήφιου/ας και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του/της. Έμφαση δίνεται ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στο πεδίο του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (προτεινόμενη σχετική βιβλιογραφία: Σειρά «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» τόμοι 1 ως 13, έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» από τον εκδοτικό οίκο Διάδραση, πρώην Ατραπός, Ειδική Σειρά «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» από τον εκδοτικό οίκο Διάδραση.

ii.                ii. Στην επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων των υποψηφίων.

iii.               iii. Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή τους στο Π.Μ.Σ.

 

 

Η προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τηΔευτέρα 20η Μαΐου 2024και ώρα 23:59.Οι ενδιαφερόμενοι/εςπρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/μέχρι τηΔευτέρα 20η Μαΐου 2024 και ώρα 23:59. αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdfΟι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:

 

Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1.      Ηλεκτρονική αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

2.      Βιογραφικό σημείωμα

3.      Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

4.      Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος

5.      Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

6.      Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

7.      Φωτοτυπία ή φωτογραφία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

8.      Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας  επιπέδου Β2 και άνω (καλή γνώση) στις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά. Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, το Τμήμα δύναται να διοργανώνει γραπτή εξέταση.

9.      Άλλα πτυχία – διπλώματα (Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης, πτυχίο Α.Ε.Ι., Μ.Δ.Ε., Διδακτορικό Δίπλωμα)

10.  Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου. Όσοι/ες από τους υποψηφίους δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ θα εξεταστούν στο μάθημα της Πληροφορικής την ημέρα της συνέντευξής τους.

11.   Πτυχιακή εργασία με θέμα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή με τις Επιστήμες της Αγωγής (εφόσον εκπονήθηκε).

12.  Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας ή ερευνητικής ή συγγραφικής δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).

13.  Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες, εφόσον απαιτείται

 

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών (επιλεγέντων/εισών και επιλαχόντων/ουσών) εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ..

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

ηλεκτρονική διεύθυνση:msaem@aegean.gr

τηλ: 2241099421

ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: www.pse.aegean.gr/pms-msaem

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου