Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Εγκατάσταση Δορυφορικών Συσκευών Καταγραφής αλιευτικών δραστηριοτήτων…..


Ερώτηση προς τον . Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων των βουλευτών Νίκου Συρμαλένιου, Αγνής Καλογερή και Αλέξανδρου  Μεϊκόπουλου

Σημείωση ΟΙΚΟΝΙΚΗΣ : Η ιδέα του δορυφορικού ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι πολύτιμη, με δεδομένη την συνδυασμένη  αύξηση της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών και την μείωση των ιχθυοαποθεμάτων…Για το θέμα αυτό αξιοποιήσαμε πολύ χώρο στα περιοδικά ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΕΙΝ, σε εκπομπές στο κανάλι ΤΗΛΕΦΩΣ και όπου αλλού μπορούσαμε, όταν η υπόθεση ήταν ακόμη περιθωριοποιημένη και η κοινή γνώμη ανενημέρωτη,  στη μεγάλη της πλειοψηφία…Τώρα το θέμα του ελέγχου τίθεται σε νέες βάσεις, ενώ φαίνεται πως ατονούν  οι  συμβατικές μέθοδοι ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας, με την επιτόπια αστυνόμευση των θαλασσών…Όμως  ο απαιτούμενος εξοπλισμός των σκαφών για την αδειοδότηση και εποπτεία τους από τα νέα, δορυφορικά συστήματα ελέγχου,  είναι ιδιαίτερα  ακριβός, και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης. Κανείς δεν υποστηρίζει την αυθαίρετη υπεραλίευση – και  το ίδιο ισχύει για τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως γιατί πρέπει να επιβαρυνθούν οι  αλιείς σε αυτή τη  συγκυρία και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό;

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ…..

Με τις αριθμ. 9314/150764/30-12-2013, 10288/161728/30-12-13, 7102/156660/17-12-13 και 7101/156653/17-12-13 ΚΥΑ καθορίστηκαν τα υπόχρεα σκάφη για την εγκατάσταση συσκευών αυτόματου εντοπισμού VMS και ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης των αλιευτικών δραστηριοτήτων ERS, καθώς και οι όροι και διαδικασίες προμήθειας και χρηματοδότησης τους. Η υποχρέωση εγκατάστασης των παραπάνω συσκευών προκύπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1224/2009, περί θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, και αφορά τα σκάφη των 12 μέτρων και άνω. Σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να θέσουν «σε λειτουργία ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας των επαγγελματικών σκαφών που φέρουν την σημαία τους με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας».
Κι ενώ σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ.5 και 15 παρ 4 του Κανονισμού, από την παραπάνω υποχρέωση μπορούν να εξαιρεθούν τα σκάφη κάτω των 15 μέτρων εφόσον δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός της θαλάσσιας επικράτειας του κράτους μέλους ή δεν παραμένουν ποτέ στην θάλασσα πάνω από 24 ώρες ανά αλιευτικό ταξίδι, η χώρα μας αποφάσισε να μην εφαρμόσει την εξαίρεση.


Είναι δεδομένο ότι ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων από τις αρμόδιες αρχές αποτελεί βασικό μέσο για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και κατ’ επέκταση για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων. Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί επίσης ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών βοηθάει στην επίτευξη αυτού του σκοπού και στη βελτίωση των μεθόδων συμμόρφωσης στους κανόνες της αλιευτικής πολιτικής.
Ταυτόχρονα όμως είναι επίσης δεδομένο ότι, λόγω της όξυνσης της οικονομικής κρίσης, αλλά και των εφαρμοζόμενων μνημονιακών πολιτικών, η πλειοψηφία των επαγγελματιών αλιέων βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση και αδυνατούν να αγοράσουν τις συσκευές καθώς και να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Η προσκόμιση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητα αποτελεί προϋπόθεση, βάσει των παραπάνω ΚΥΑ, για την χρηματοδότηση των συσκευών.
Με δεδομένες λοιπόν τις παρούσες οικονομικές συνθήκες καθώς και την παρατεταμένη ύφεση που έχει πλήξει δραματικά και τον κλάδο των αλιέων,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.      Προτίθεται να προχωρήσει στην απαλλαγή των αλιευτικών σκαφών κάτω των 15 μέτρων που πληρούν τις προϋποθέσεις της εξαίρεσης βάσει των άρθρων 9, παρ.5 και 15 παρ.4 του Καν(ΕΚ)1224/2009, από την υποχρέωση εγκατάστασης των εν λόγω συσκευών;
2.      Εφόσον οι επαγγελματίες αλιείς, λόγω της δεινής οικονομικής τους θέσης, αδυνατούν να προμηθευτούν με δικά τους έξοδα τις συγκεκριμένες συσκευές και εφόσον τους παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας τους με επιδότηση 100%, γιατί δεν τους παρέχεται απαλλαγή από την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κάτι που θα διευκόλυνε ταυτόχρονα την καθολική εφαρμογή του αλιευτικού κανονισμού;
3.      Πως θα διασφαλιστεί η επαρκής και αποτελεσματική κατάρτιση του συνόλου των υπόχρεων αλιέων, με δεδομένη την ιδιαιτερότητα του κλάδου των επαγγελματιών αλιέων ως προς την ηλικιακή κατανομή, την διαμονή σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, την εξοικείωση με την σύγχρονη τεχνολογία κ.λ.π.;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου