Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Σάββατο 21 Ιουνίου 2014

Συλ­λέ­κτης φι­λι­ῶν

Της  Γεωργίας Κολοβελώνη*           

Tί κά­νεις τώ­ρα στν λ­λά­δα;
 — Συλ­λέ­γω φι­λι ­π ­μορ­φες κο­πέ­λες μ λευ­κ δέρ­μα.
            Χα­μο­γέ­λα­σε κα φά­νη­καν τ κα­τά­λευ­κα δόν­τια του. Κον
­τρ­στ μ τ σκο­ρο πρό­σω­πό του. Στν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ­ταν πι με­λα­χρι­νς ­π’ ,τι φαι­νό­ταν στν ­θό­νη. Κα­θό­μουν μι θέ­ση ­κρι­βς πί­σω του, μ πλή­ρη θέ­α στν καμ­πύ­λη το λαι­μο του. Τν ­βλε­πα ν μι­λά­ει γι τ ζω­ του ­κε, ­δ, ποι­ς ξέ­ρει πο λ­λο. ­παν­το­σε μ ­νε­ση στς ­ρω­τή­σεις το δη­μο­σι­ο­γρά­φου. Μ τν ­δια ­νε­ση πο θ ν­τι­με­τώ­πι­ζε σ λί­γο τς ­ρω­τή­σεις το κοι­νο με­τ τν προ­βο­λή. ται­νί­α παι­ζό­ταν τν πρώ­τη μέ­ρα το ν­τι­ρα­τσι­στι­κο φε­στι­βάλ. Στ ­παί­θριο πάρ­κο κό­σμος πε­ρι­δι­ά­βαι­νε τ πε­ρί­πτε­ρα, συ­ζη­το­σε, πα­ρα­κο­λου­θο­σε ­μι­λί­ες, δο­κί­μα­ζε ­θνικ γεύ­σεις ­πέ­με­νε στ γ­χώ­ριο σου­βλά­κι. Συγ­χρω­τί­στη­κε μ τ πλ­θος, ­φή­νον­τας τν ­μή­γυ­ρη ν ­να­λύ­ει μ­βρι­θς τν ­πι­και­ρό­τη­τα. Τν ­κο­λού­θη­σα. Τν φαν­τά­στη­κα σκυμ­μέ­νο πά­νω σ’ ­ναν τε­ρά­στιο χάρ­τη, ν ση­μα­δεύ­ει κου­κί­δες, χ­ρες, ν­θρώ­πους, συ­νή­θει­ες, δι­α­δρο­μές· ε­θε­ες κα καμ­πύ­λες – δρό­μων κα γυ­ναι­κν μ λευ­κ δέρ­μα. Στν ο­ρ γι τ φα­λά­φελ, γύ­ρι­σε κα μ κοί­τα­ξε. Μο ­τει­νε τ χέ­ρι. Φαν­τά­στη­κα τ γλώσ­σα του στ στό­μα μου. 

Πη­γή: ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ 

*Γε­ωρ­γί­α Κο­λο­βε­λώ­νη (Βαλ­τι­ν Τρι­κά­λων). Πτυ­χι­ο­χος Φι­λο­λο­γί­ας το Α.Π.Θ, κά­το­χος Με­τα­πτυ­χια­κο τίτ­λου σπου­δν κα ­πι­μορ­φώ­τρια φι­λο­λό­γων στς Τε­χνο­λο­γί­ες Πλη­ρο­φο­ρί­ας κα ­πι­κοι­νω­νί­ας. ρ­γά­ζε­ται στ Δευ­τε­ρο­βάθ­μια κ­παί­δευ­ση. ­χει κ­δώ­σει τν ποι­η­τι­κ συλ­λο­γ ­στο­ρί­ες μ λυ­πη­μέ­νη ρ­χή (Νέ­ος ­στρο­λά­βος /Ε­θύ­νη, ­θή­να 2012).

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου