Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ(Καρπενήσιον, Σάββατον 15 Δεκεμβρίου, ὥρα 12η μεσημβρινή)Ἀγαπητοὶ σύνεδροι, χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Τὰ τῶν ψοῶν ἐμπαίγματα ἀπείργουσιν ἀπὸ προσωπικῆς παρουσίας. Ὅ­μως, κατ’ αἴτησιν τῆς ἐριτίμου κυρίας Λεωνῆς Θανασούλα ἀποστέλλω γρα­πτὸν μήνυμα, εὐχόμενος ἅμα ἀπὸ καρδίας ἐπιτυχίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν εἰς τὸ ὑμέ­τερον συνέδριον, πρὸς ἀναπτέρωσιν ἐλπίδων τῶν ζώντων ἄνευ ἐλπίδος.

Καὶ τοῦτο διότι πάντες οἱ παροικοῦντες ἐν ἀμφοτέροις τοῖς δήμοις, οἵ τε γηγενεῖς καὶ οἱ ἐπήλυδες, ὡς ὁ ἀπευθυνόμενος πρὸς ὑμᾶς, ὁρῶμεν συῤῥι­κνού­μενον καθ’ ἑκάστην ἡμέραν τὸν πληθυσμόν. Ἄρκτοι μελιττοφάγοι, λῦκοι μη­λοκτόνοι, μονιοὶ ἄγριοι ἐκ δρυμοῦ κατασκάπτοντες πᾶσαν ἐναπομείνασαν καλλιέργειαν, γίνονται ὁσημέραι μόνιμοι κάτοικοι τῶν δύο δήμων καὶ οὐχὶ μό­νον. Ἐρημίᾳ ἐρημούμεθα καὶ οὐδεὶς ὁ ἀντιλήπτωρ. Μόνον κηδείαι, μνη­μό­συνα, τρισάγια, πένθιμοι κωδωνοκρουσίαι καὶ κρωγμοὶ κοράκων. Ἀνεμένο­μεν κρατικὴν ἀντίληψιν καὶ ἐλαμβάνομεν ὑποσχέσεις. Ἀεροδρόμιον εἰς Βελα­ώ­ραν, ὑπερταχεῖαν Λειανοκλαδίου - Ἰωαννίνων διερχομένην καὶ σταθμεύου­σαν ἐν Καρπενησίῳ... Καὶ ἀντ’ αὐτῶν σφραγίδες εἰς ἐργοστάσια, σφραγίδες εἰς ἰχθυοτροφεῖα, σφραγίδες παντοῦ. Μετ’ οὐ πολὺ ἐλεύσονται ἡμέραι καθ’ ἃς συναντήσεις ἀνθρώπων μεταξύ των θεωρηθήσονται ὡς θαῦμα.

Δέδια μήπως ἡ ἐρήμωσις αὕτη ἐστὶν ἠθελημένη. Ὁπότε ἀντιστάσεως μὴ ὑπαρχούσης ἀνεμογεννήτριαι καὶ εἴ τι ἕτερον μέλλουσιν ἵνα κατακτήσωσι τὰς κορυφὰς πάντων τῶν κυκλούντων ἡμᾶς ὀρέων. Βιαία ἐκπαρθένευσις τῆς φύ­σεως, ἀσέβεια πρὸς τὴν δημιουργίαν, διατάραξις οἰκολογικῆς ἰσοῤῥοπίας, κατο­λισθήσεις ἄφευκτοι, θέα σιωπηλῶν βρυκολάκων. Καὶ τὸ ἀντισταθμι­στι­κὸν ὄφελος, ποῖον; Οὐδέν· ὡς συνέβη παλαιότερον εἰς τὰ τῆς λίμνης τῶν Κρε­μα­στῶν.

Ταῦτα πάντα, βεβαίως, εἰσὶν εἰς τὰ ὦτα τῶν ὑπευθύνων συριγμὸς κω­νώ­πων εἰς νυκτερινὴν θερινὴν ῥαστώνην. «Τοῖς ὠσὶν αὐτῶν βαρέως ἀκούουσι καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καμμύουσιν» ἵνα καὶ εὐαγγελικῶς εἴπω.

Ὁ ἀγὼν ἀποτροπῆς, ἀγὼν εὐγενής ἐστι, καίτοι ἡ πάλη πρὸς συμφέρον­τα θηριώδη χρείαν ἔχει καὶ τῆς ἄνωθεν βοηθείας. Ταύτης ὑπαρχούσης ὁ τὸ δέ­μας ἰσχνὸς Δαυὶδ ἐκνικήσει τὸν πελώριον προγάστορα καὶ ἀλλόφυλον Γο­λι­άθ.Μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀγάπης,

κεγχριαῖοςἈρχιμανδρίτης Δοσίθεος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου