Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Δ. Μπριασούλης : Δεν είναι όλα φωτεινά υπό το Helios


H τραγική κατάσταση στην οποία

έχει περιέλθει η χώρα αποτυπώ-

νεται στα δύο κρίσιμα μεγέθη της

εθνικής οικονομίας: Εξέλιξη του

δημόσιου χρέους μεταξύ 2009 και

2014 (% ΑΕΠ, 2011): 125%, 149%,

161%, 166%, 167%, 166%. Εισαγω-

γές σχεδόν διπλάσιες από τις εξα-

γωγές (2008-2010).

Οι κύριες κατευθύνσεις των όρων

παροχής «βοήθειας» από τους δα-

νειστές εστιάζουν στη μείωση του

δημόσιου χρέους μέσω συνδυασμού

μέτρων σκληρής λιτότητας και ει-

σπρακτικών «νομιμοποιήσεων», που

οδηγούν την οικονομία σε νέκρωση, το

περιβάλλον σε καταστροφή και την κοι-

νωνία σε εξαθλίωση (με εξαιρέσεις). Για

τον καίριο ρόλο του χαμηλού ΑΕΠ, εδώ

και χρόνια, πολλές εναγώνιες διαπι-

στώσεις συνοψίζονται στο «δεν παρά-

γουμε»! Εάν δεν παράγουμε και δεν εξά-

γουμε, αλλά εισάγουμε, το χρέος αυ-

ξάνεται, το ΑΕΠ μειώνεται, το δημόσιο

χρέος εκτινάσσεται στα ύψη.

Παρά τις δραματικές διαπιστώσεις,

προωθείται ο πρώτος εφαρμοστικός νό-

μος του Μνημονίου-ΙΙ μαζί με το νομο-

σχέδιο για το ενεργειακό πρόγραμμα

«Ηλιος», που συγκαταλέγεται στις προ-

τεραιότητες των δανειστών... Το ΥΠΕΚΑ

θεωρεί ότι η υλοποίησή του θα αυξήσει

τις επενδύσεις σημαντικά, θα στηρίξει

την οικονομική δραστηριότητα και, ταυ-

τόχρονα, θα επιταχύνει την αποπλη-

ρωμή του χρέους.

Το πρόγραμμα «Ηλιος» επιβλήθηκε

υπό συνθήκες πιεστικές σαν απαίτη-

ση -πέραν της λιτότητας- της Γερμανίας

με έωλα επιχειρήματα περί «ανάπτυ-

ξης» και αποπληρωμής του χρέους και

έγινε αποδεκτό από τον υπουργό ΥΠΕ-

ΚΑ. Χωρίς καμιά μελέτη από ελληνι-

κούς επιστημονικούς φορείς


και ανα-

λύσεις από επιστήμονες όλων των ει-

δικοτήτων (και όχι στενά των άμεσα

επαγγελματικά ενδιαφερομένων). Χω-

ρίς μελέτη εναλλακτικών σχεδίων βιώ-

σιμης ανάπτυξης των δήμων ή περι-

φερειών της χώρας, χωρίς ανάλυση των

επιπτώσεών του στο περιβάλλον, στις

χρήσεις γης και σε άλλους τομείς της

τοπικής και εθνικής οικονομίας. Χωρίς

ενημέρωση των τοπικών φορέων και

κοινωνιών.

Η υλοποίηση του προγράμματος

«Ηλιος» έχει πολλαπλές επιπτώσεις για

την Ελλάδα. Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα:

1. Είναι από τις ακριβότερες μορφές ενέργειας. Το κόστος σε

ευρώ/MWh (2009) είναι περίπου 2-4 φορές υψηλότερο από αυτό

της βιομάζας, γεωθερμικής και αιολικής ενέργειας και 3 φορές

υψηλότερο των υδροηλεκτρικών, σύμφωνα με πολλές έγκριτες πη-

γές. Δεν είναι ανταγωνιστική ΑΠΕ ούτε βιώσιμη. Απαιτούνται επι-

δοτήσεις για να «σταθεί» οικονομικά η παραγωγή ενέργειας μέ-

σω φωτοβολταϊκών ακόμη και σε χώρες που τα παράγουν όπως

η Γερμανία. Στην Ελλάδα, οι φορολογούμενοι επιδοτούν τις ΑΠΕ

μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

2. Δεν είναι ανανεώσιμη η παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών. Ανανεώσιμη είναι η πηγή, ο ήλιος. Τα φωτοβολταϊκα

συστήματα παράγονται με υλικά μη ανανεώσιμα, μεταφέρονται

σε αποστάσεις και χρειάζονται υποδομές, συντήρηση και δίκτυα,

τα οποία είναι εκτεταμένα, εάν εγκαθίστανται σε μη αστικές πε-

ριοχές, συμβάλλοντας στην παραγωγή CO2. Ολα αυτά απαιτούν

χρήση ενέργειας και ρυπαίνουν.

Αρα στη Γερμανία θα εξάγεται πανάκριβο ρεύμα, που θα γίνει

ακριβότερο και με απώλειες για να μεταφερθεί μέχρι εκεί. Ρεύ-

μα ΑΠΕ επιδοτούμενο από τον Ελληνα φορολογούμενο, που έτσι

και αλλιώς το χρειάζεται η χώρα για να απεξαρτηθεί εν μέρει από

εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και έτσι να μειωθεί το

χρέος. Θα δώσουμε ενέργεια που μας χρειάζεται για εθνικούς

στρατηγικούς σκοπούς, επειδή μας πιέζουν; Αυτό είναι κυριο-

λεκτικά επιδοτούμενη, από τους Ελληνες, «κλοπή» του ήλιου από

τον ελληνικό χώρο και μεταφοράς του στη Γερμανία.

Η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας δεν

είναι τα φωτοβολταϊκά αλλά τα... φυτά! Η φωτοσυνθετική μετατροπή

της ηλιακής ακτινοβολίας σε ενέργεια υπό άριστες συνθήκες σε

δεδομένη χρονική περίοδο είναι 2-3 φορές υψηλότερη από εκεί-

νη των φωτοβολταϊκών.

χΤα φυτά, πέρα από παραγωγή τροφίμων, υλικών, βιομάζας

και ενέργειας αποθηκευμένης στα φυτικά προϊόντα και ιστούς,

που διατηρούν στη ζωή τα έμβια όντα, παράγουν οξυγόνο και

απορροφούν CO2, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο κρίκο στην ισορ-

ροπία των οικοσυστημάτων.

Με το πρόγραμμα «Ηλιος», επιχειρείται λεηλασία της πεπε-

ρασμένης γεωργικής γης και των πολύτιμων βοσκοτόπων, υπερ-

πολύτιμου, άμεσα αξιοποιήσιμου παραγωγικού δυναμικού της

χώρας. Η γεωργική γη λεηλατείται χρόνια τώρα από την εκτός

σχεδίου δόμηση, ποικίλα συμφέροντα, τις νομιμοποιούμενες αυ-

θαιρεσίες και καταπατήσεις. Το πρόγραμμα «Ηλιος» θα δώσει τη

χαριστική βολή. Η γεωργική γη πρέπει να προστατευθεί πάση θυ-

σία για να:

1. αντιμετωπιστεί η επισιτιστική κρίση και μειωθεί η εξάρτη-

ση από εισαγωγές,

2. επιτευχθεί δραστική μείωση του τε-

ράστιου εμπορικού αγροτικού ελλείμμα-

τος των 6 δισ. ευρώ/έτος,

3. παραχθούν προϊόντα υψηλής προ-

στιθέμενης αξίας για ακριβές αγορές του

εξωτερικού, αξιοποιώντας το εξαιρετικό

κλίμα της χώρας και το υψηλής στάθμης

επιστημονικό δυναμικό, διασυνδέοντας

τον πρωτογενή με τον δευτερογενή τομέα

(μεταποίηση - καινοτομία) και συμβάλ-

λοντας στην αύξηση του ΑΕΠ και μείωση

του χρέους.

Τέλος, το πρόγραμμα «Ηλιος» βιάζει βά-

ναυσα το ελληνικό τοπίο. Καταστρέφεται

το πανέμορφο ελληνικό τοπίο, που ελκύει

αιώνες τώρα επισκέπτες, και επιφέρεται καί-

ριο πλήγμα στον τουρισμό που, μαζί με

τον πολιτισμό και τον πρωτογενή τομέα,

αποτελούν κυρίαρχα θετικά και ελπιδο-

φόρα αναπτυξιακά συστατικά της εθνικής

οικονομίας. Ποιοι τουρίστες θα επισκε-

φτούν μια χώρα κατάσπαρτη με φωτο-

βολταϊκά, ανεμογεννήτριες και εκτός σχε-

δίου κατασκευές; Πού θα στηριχθούν επεν-

δύσεις βιώσιμης ανάπτυξης στον αγρο-

τουρισμό, οικοτουρισμό και πολιτισμό;

Πώς θα διασυνδεθούν ο πρωτογενής και

τριτογενής τομέας σε ένα τοπίο κατε-

στραμμένο ανεπιστρεπτί;

Και όλα αυτά, όταν φωτοβολταϊκά μπο-

ρούν να εγκατασταθούν συστηματικά στις

ταράτσες πολυκατοικιών με το δίκτυο δια-

νομής ενέργειας έτοιμο, χωρίς πρόσθετο

κόστος. Η πολιτική εξουσία και ποικίλες

ομάδες συμφερόντων εμπλέκονται, τα τε-

λευταία χρόνια, σε μια επίμονη προσπά-

θεια «εκμετάλλευσης» στρεβλών επιδοτή-

σεων, εκμαυλίζοντας τους αγρότες και πεί-

θοντάς τους να μεταλλάξουν τη γεωργική

γη σε φωτοβολταϊκή έρημο, να μην πα-

ράγουν αλλά να γίνουν «εισοδηματίες - με-

ταπράτες» γης, που εισπράττουν «ενοίκιο»

από τη ΔΕΗ, επιδοτούμενο από τους φο-

ρολογούμενους. Αυτή ακριβώς τη νοο-

τροπία πληρώνουμε με την κρίση. Απομένει στων Ελλήνων τις

κοινότητες, πέρα από χρώματα και σχήματα, να αντισταθούν στη

μεταπρατική και εκμαυλιστική νοοτροπία, που οδήγησε στην

πολιτισμική παρακμή και, τελικά, στην κρίση.

Να προστατεύσουν τον τόπο από την επιχειρούμενη λεηλασία

της γης, την «κλοπή» του ήλιου και το βιασμό του τοπίου από

τους κήρυκες της «πράσινης ανάπτυξης», που δεν διαφέρουν από

τους αρχαίους στο ουσιαστικό ζητούμενο: «Απικόμενος δε ες Σάρδις πρώτα μεν απέπεμπε κήρυκας ες την Ελλάδα αιτήσοντας γην τε και ύδωρ και προερέοντας δείπνα βασιλέι παρασκευάζειν».

[SID:6151753]  Δεν είναι όλα φωτεινά υπό το «Helios»ΠΗΓΗ : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ, 19.4.2012ΠπΗΓΗΠΡΘΡΟ__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου