Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔμαθε νὰ γαβγίζειτου   Μάριο Μπενεδέτι (Mario Benedetti)

 (Σημ. ΟΙΚΟΛΟΓΕΙΝ : Πρόσφατα, στο διαδίκτυο, παρουσιάστηκε ένας σκύλος κάθε άλλο παρά σικέ, που μπορούσε να γαβγίζει ανθρωποπρεπώς λέξεις όπως Obama, thank you κλπ (Αμερικανός γαρ….).Ο Ισπανός Mario Benedetti(1920-2009) εκθέτει την αντίθετη περίπτωση, στα πλαίσια των αφηγημάτων ΜΠΟΝΖΑΪ του περιοδικού ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ, ίσως για να πει σε  ζωόφιλους και μη,   ότι κάθε αγάπη είναι ελλειμματική όταν στηρίζεται σε ελλειμματική επικοινωνία……….)

H ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ὅ­τι ἦ­ταν χρό­νια σκλη­ρῆς καὶ πραγ­μα­τι­κῆς μα­θη­τεί­ας, μὲπα­ρο­δι­κὰ πα­ρα­στρα­τή­μα­τα κα­τὰ τὰ ὁ­ποῖ­α ἦ­ταν ἕ­τοι­μος νὰ τὰ πα­ρα­τή­σει. Στὸ τέ­λος, θρι­άμ­βευ­σε, ­στό­σο, ­πι­μο­νὴ καὶ Ρα­ϊ­μοῦν­δο ­μα­θε νὰ γα­βγί­ζει. ­χι νὰ μι­μεῖ­ται γα­βγί­σμα­τα, ­πως συ­νη­θί­ζουν νὰ κά­νουν με­ρι­κοὶ πλα­κα­τζῆ­δες, ποὺ θω­ροῦν τοὺς ­αυ­τούς τους τέ­τοι­ους, ἀλ­λὰ νὰ γα­βγί­ζει κα­νο­νι­κά. Τί τὸν εἶ­χε ­θή­σει σαὐ­τὴν τὴν ἐκ­παί­δευ­ση; Μπρο­στὰ στοὺς φί­λους του αὐ­το­σαρ­κά­ζο­ταν μὲ χι­οῦ­μορ: « ­λή­θεια εἶ­ναι ­τι γα­βγί­ζω γιὰ νὰ μὴν κλά­ψω πιὸ ­σχυ­ρὸς λό­γος, ­μως, ­ταν φραγ­κι­σκα­νι­κὴ σχε­δὸν ­γά­πη του πρὸς τ­δέρ­φια του, τοὺς σκύ­λους. ­γά­πη ση­μαί­νει ­πι­κοι­νω­νί­α.

       Πῶς ­γα­πᾶ, λοι­πόν, κα­νείς, ­ταν δὲν μπο­ρεῖ νὰ ­πι­κοι­νω­νή­σει μὲ τὸν ἄλ­λον;

      Γιὰ τὸν Ρα­ϊ­μοῦν­δο μέ­ρα ποὺ τὸ γά­βγι­σμά του ­γι­νε ­πι­τέ­λους κα­τα­νο­η­τὸ ­πὸ τὸν Λέ­ο, τὸν σύν­τρο­φο σκύ­λο του, καὶ (κά­τι ­κό­μα πιὸ ­πί­στευ­το) ­ταν ­κεῖ­νος κα­τά­λα­βε τὸ γά­βγι­σμα τοῦ Λέ­ο, ση­μα­το­δό­τη­σε μιὰ ­πί­στευ­τη ­κα­νο­ποί­η­ση. ­πὸ κεί­νη τὴ μέ­ρα Ρα­ϊ­μοῦν­δο καὶ Λέ­ο ξά­πλω­ναν φαρ­διὰ-πλα­τιά, συ­νή­θως κα­τὰ τὸ δει­λι­νό, κά­τω στὸν κυ­κλο­φο­ρια­κὸ κόμ­βο καὶ συ­νο­μι­λοῦ­σαν πά­νω σε γε­νι­κὰ θέ­μα­τα. Πα­ρὰ τὴν ­γά­πη του γιὰ τοὺς συν­τρό­φους σκύ­λους, Ρα­ϊ­μοῦν­δο δὲν εἶ­χε φαν­τα­στεῖ πο­τὲ ­τι Λέ­ο εἶ­χε μιὰ τό­σο σο­φὴ ­πο­ψη γιὰ τὸν κό­σμο.

      ­να ­πό­γευ­μα πῆ­ρε τε­λι­κά το θάρ­ρος νὰ τὸν ρω­τή­σει μὲ κάμ­πο­σα ­πι­φυ­λα­κτι­κὰ γα­βγί­σμα­τα: «Πές μου, εἰ­λι­κρι­νά, Λέ­ο, τί γνώ­μη ­χεις γιὰ τὸν τρό­πο ποὺ γα­βγί­ζω ­πάν­τη­ση ­τοῦ Λέ­ο ­ταν ἀρ­κε­τὰ στα­ρά­τη: «Θὰ ­λε­γα ­τι εἶ­σαι ἀρ­κε­τὰ κα­λός, ἀλ­λὰ θὰ πρέ­πει νὰ βελ­τι­ω­θεῖς. Τὸ γά­βγι­σμά σου ­χει ­κό­μα ἀν­θρώ­πι­νη προ­φο­ρά


Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά: Νάν­συ Ἀγ­γε­λῆ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου